Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 lutego 2018 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo oraz budżetu na 2018 r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Jako pierwszy podczas obrad sesji wystąpił przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który w kilku zdaniach przedstawił zasady składania wniosków w formie  elektronicznej i nowy dokument – oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim.

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego

Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Mszczonowie za 2017 r. przedstawił zebranym radnym komendant Krzysztof Puszcz. W okresie tym jednostka realizowała powierzone sobie zadania w ramach dwudziestoośmioosobowego składu, podzielonego na trzy zespoły: Kryminalny (7 osób), Dzielnicowych (3 osoby) i Patrolowo-Interwencyjny (18 osób). Komendant zwrócił uwagę na fakt, że w listopadzie 2017 r. ostatnia z grup funkcjonariuszy została powiększona o dwa etaty. Podczas obrad przedstawiono również sytuację taboru samochodów transportowych Komisariatu.

Krzysztof Puszcz dokonał podsumowań statystycznych w zakresie siedmiu przestępstw, które są objęte strategią Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu: kradzieży (45 zdarzeń), kradzieży z włamaniem (43), uszkodzeń mienia (15), rozbojów (1), bójek, pobić (5) i uszkodzeń ciała (5). W 2017 r. na terenie podlegającym mszczonowskiemu Komisariatowi dokonano także siedmiu kradzieży pojazdów. . W omawianym okresie odnotowano też 142 kolizje drogowe i 19 wypadków (w tym 2 śmiertelne). Łącznie w 2017 r. funkcjonariusze przeprowadzili 440 postępowań a ogólna wykrywalność osiągnęła poziom 59,13%.  

Oprócz działalności kryminalnej, policjanci podejmowali także działania edukacyjne, profilaktyczne, w sprawie nieletnich czy przemocy w rodzinie. Kontynuowano również służbę w ponadnormatywnym zakresie czasu, na którą środki przekazuje gmina Mszczonów.

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie Arkadiusz Zgieb przedstawił stan bezpieczeństwa całego, podlegającego sobie terenu w 2017 r.. W swoim wystąpieniu przedstawił on m.in. roczny rozkład wakatów w KPP, ocenę pracy procesowo-wykrywczej oraz statystyki dotyczące wybranych przestępstw popełnionych na terenie całego powiatu.

Przewodniczący Łukasz Koperski postulował o zwiększenie ilości funkcjonariuszy w mszczonowskiej Komendzie. Zwrócił też uwagę, że słuszność tego argumentu potwierdza także duża ilość zdarzeń w Radziejowicach, które podlegają lokalnej Policji.

Głos w sprawie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Mszczonów zabrał również Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego i jednocześnie przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Oprócz przedstawienia zagadnień bezpieczeństwa na podlegającym sobie terenie, zwrócił się do obecnych przedstawicieli Policji ze słowami uznania za ich owocną pracę, która sprawia, że wszyscy przestępcy nie mogą czuć się bezkarni.

Na zakończenie wystąpień podziękowania za pracę funkcjonariuszy na ręce komendantów złożyli przewodniczący Łukasz Koperski oraz burmistrz Kurek.

Podjęte uchwały

Pierwszą uchwałę przedstawiła Barbara Ciszewska, kierownik mszczonowskiego MOPS. Przedstawiła ona gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mszczonów na lata 2018-2021. Swoje wystąpienie rozpoczęła od podziękowań dla Komendanta Puszcza i jego podwładnych, którzy często pomagają w pracy Ośrodka. Kierownik Ciszewska poinformowała, że gminny program działa już od 2011 r., kiedy to został powołany zespół interdyscyplinarny składający się z poszczególnych przedstawicieli jednostek (łącznie 11 osób), którego przewodniczącą jest właśnie ona. Do końca marca składane są sprawozdania z realizacji jego zadań, które zapisano właśnie w gminnym programie. Bez zatwierdzenia tego dokumentu, nie jest możliwe działanie zespołu. Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, podkreśliła, że projekty uchwały został pozytywnie zaopiniowany podczas obrad tego organu.

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo. Korekcie ulegną przeznaczenia terenów zawartych w obrębie tego terenu, m.in. by w przyszłości możliwa była rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. Drugi omówiony przez naczelnik dokument dotyczył zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Również on zakładał drobne korekty w przeznaczeniu działek objętych studium.

Kolejna uchwała dotyczyła podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze. Przedstawiła ją Aneta Orzechowska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Konieczność zatwierdzenia nowej uchwały została wywołana przez nowe ustawodawstwo. Ilość ani zasięg okręgów wyborczych nie będą zmienione.

Projekt zmian w uchwale budżetowej gminy Mszczonów na 2018 r. przedstawił wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. Zakładał on podwyższenie zarówno dochodów, jak i wydatków, o kwotę 96 505 zł. Wiceburmistrz przedstawił także zmiany konieczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszczonów oraz projekt uchwały dotyczący udzielania pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Radny Ryszard Stusiński poinformował, że wszystkie dokumenty uzyskały pozytywną opinię podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, której przewodniczy.

Działalność burmistrza

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał sześć zarządzeń dotyczących m.in. zmiany budżetu na 2018 r. oraz powołania zespołu do nadzoru nad powstawaniem trasy do Park of Poland. Włodarz gminy opowiedział także o ogłoszonych przetargach na budowę dróg. Dwa sołectwa złożyły także wnioski do marszałka o dotację z funduszu sołeckiego, które udało się uzyskać. W ramach wolnych wniosków zgromadzeni radni przedstawiali burmistrzowi sugestie przekazane im przez mieszkańców. Na tym zakończono obrady sesji Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

Nagranie z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie - 28 lutego 2018 r.

  • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6659041

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat