Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.1.2021

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Ogłoszenie z MOPS

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w MOPS

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZCZONOWIE

Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45

 

Określenie stanowiska urzędniczego

Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, ul. Grójecka 45

 

Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 2. biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
 4. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
 5. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 6. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 7. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 8.  doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 9.  nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 11. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 12. dyspozycyjność,
 13.  kreatywność.

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 1. prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 3. prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 4. przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
 7. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 11. prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
 12. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 13. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 14. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 15. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 16. rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 17. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 18. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 19. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
 20. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należą do kompetencji Głównego Księgowego,
 21.  informowanie Kierownika o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach, a zwłaszcza          mających wpływ na efekty ekonomiczno- finansowe Ośrodka.       
 22. współpraca ze Skarbnikiem Urzędu Miasta.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie ul. Grójecka 45 ,
 2. praca w wymiarze 3/4 etatu w pokoju trzyosobowym połączonym z pomieszczeniem kasowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 12.  opinie, referencje,
 13.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 14.  Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) i własnoręcznym podpisem.

Wszelkie dokumenty sporządzane przez kandydata powinny być przez niego podpisane.

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45  lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie ul. Grójecka 45 do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do MOPS w Mszczonowie ). Zgłoszenia, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi o godzinie 09.00 w dniu 5 marca 2018r .w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie ul. Grójecka 45.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania zgłoszeń, zmiany terminu i miejsca otwarcia zgłoszeń.

Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę naboru, zostanie zawarta pierwsza umowa o pracę na ¾ etatu. Umowa będzie zawarta na czas określony od dnia  12 marca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, kolejna  umowa będzie umową terminową, po czym nastąpi zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy sprawdzającej kwalifikacje. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
 2. Selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Dokonania wyboru kandydata, który spełnia wymagania formalne i osiągnął najlepszy rezultat podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6839095

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat