Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 czerwca 2016 roku, odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas której radni wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jednomyślnie udzielili absolutorium dla burmistrza Mszczonowa.

Ocena działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok
Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK  przedstawiła rzeczową prezentację multimedialną, zapoznając radnych z ofertą kulturalną proponowaną przez Mszczonowski Ośrodek Kultury. Wśród szerokiej gamy zajęć oferowanych przez MOK znalazły się m.in.: zajęcia grupy teatralnej „Skorpion”, grup wokalnych „Voice” i „Wokaliza”, nauka gry na gitarze, zajęcia z nowoczesnych form tańca, zajęcia plastyczne, rytmiczne, recytatorskie i wiele innych. Jak podkreśliła dyrektor MOK-u, oprócz stałych zajęć prowadzonych przez MOK, ośrodek organizuje szereg imprez plenerowych i okolicznościowych, w tym coroczny Jarmark Mszczonowski, odpust w Lutkówce czy dożynki w Osuchowie. W ośrodku odbywają się liczne  przedstawienia, cykliczne wernisaże, koncerty w klubie młodzieżowym, koncerty okolicznościowe z okazji Walentynek, Dnia Matki, czy też Dnia Kobiet. Ośrodek  organizuje liczne konkursy piosenki, recytatorskie, teatralne, plastyczne w ramach cyklu Spotkań Artystycznych Szkół. To tu także odbywają się spotkania Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Zawsze specjalny program MOK przygotowuje na okres ferii zimowych, a także letnich wakacji. Oferta ośrodka skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również seniorów, którzy mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W podsumowaniu radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor Grażynie Pływaczewskiej za ogrom pracy włożony w przygotowanie zajęć i wydarzeń organizowanych przez MOK.
- Korzystam bardzo często z oferty Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, która jest majstersztykiem budzącym zazdrość wśród mieszkańców innych gmin- mówiła Barbara Gryglewska.
Słów uznania nie szczęścił także wiceprzewodniczący Marek Zientek, który śmiało stwierdził, że w Mszczonowie nie ma już dnia bez Ośrodka Kultury.
Wiceprzewodniczący podziękował za pracę na rzecz lokalnej społeczności i coroczną oprawę gminnych Dożynek w Osuchowie.
Z kolei radny Mirosław Wirowski podziękował w imieniu mieszkańców za szerokie spektrum zajęć, w tym za organizowane przez MOK wieczorki taneczne, które są wspaniałą alternatywą spędzenia wolnego czasu w miłym towarzystwie i przy dobrej muzyce.
Na pytanie Łukasza Koperskiego, przewodniczącego RM dotyczące zainteresowania mszczonowskim kinem, Grażyna Pływaczewska podkreśliła, że od momentu przeprowadzenia cyfryzacji znacznie wzrosło zainteresowanie kinem, co świadczy o tym, że dokonana modernizacja była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Korzystając z okazji przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o rozważenie organizowania wszystkich imprez plenerowych w parku przy ul. Narutowicza.
W odpowiedzi dyrektor MOK poinformowała, że ze względu na ruch samochodów w obrębie parku i związane z tym kwestie bezpieczeństwa, postanowiono zmniejszyć ilość imprez plenerowych w tym miejscu.
- Jeżeli będziemy mogli zamknąć ruch w ulicy Narutowicza podczas trwania imprez oraz o ile będzie możliwość zaangażowania służb mundurowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, bylibyśmy chętni i otwarci, żeby park Narutowicza był stałym miejscem odbywania się imprez plenerowych. Tamto miejsce wszystkim się podoba, nie tylko mszczonowianom, ale i osobom przejezdnym, którzy nierzadko zatrzymują się i uczestniczą w naszych wydarzeniach- tłumaczyła dyrektor Grażyna Pływaczewska.

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
Anna Czarnecka, jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie poinformowała, że biblioteka  służy  mieszkańcom  Mszczonowa  upowszechniając  i  promując  czytelnictwo, prowadząc  działalność  informacyjną  oraz  kulturalno-edukacyjną. Biblioteka  podejmuje  współpracę  z  mieszkańcami, lokalnymi  organizacjami,  stowarzyszeniami  i  instytucjami.  Głównymi formami działania były spotkania, warsztaty i wystawy tematyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. Biblioteka sukcesywnie w ramach promocji czytelnictwa i programów realizowanych w  2015  roku  przygotowywała  plakaty  i  ulotki  informacyjne. 
Zdaniem dyrektor Czarneckiej podstawowym  warunkiem  prawidłowego  funkcjonowania  biblioteki  jest systematyczny  wpływ  nowości  i  równoległe  wycofywanie  publikacji  nieprzydatnych.
W  2015 roku biblioteka powiększyła swoje zbiory o 1984  wol. o łącznej wartości 42 188,03 zł , z czego: do biblioteki w  Mszczonowie – 1406 wol. za kwotę 31 050,02 złotych, do filii w Osuchowie – 578 wol. za kwotę 11 138,01 złotych.
Użytkownikom oferowany jest dostęp do 27 431 wol. książek.  W 2015 roku biblioteka wraz z filią zarejestrowała 18 551 odwiedzin, zapisano  1995 czytelników.
Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za działalność biblioteki oraz z sprawne funkcjonowanie filii w Osuchowie.
- Należą się Pani słowa uznania bowiem w dobie komputerów i tabletów coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do książek, a Pani się to udaje- mówił Marek Zientek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za rok 2015 oraz w jednostkach podległych gminie Mszczonów
Uchwalony w dniu 21 stycznia 2015r budżet gminy na 2015r podlegał zmianom w trakcie roku budżetowego zarówno poprzez podejmowane przez Radę uchwały o zmianach w budżecie jak również poprzez zarządzenia burmistrza w ramach udzielonych uprawnień.
Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 60.125.927,89 zł co stanowi  100,68%  skorygowanego planu,  zaś wydatki w kwocie 58.449.327,67 zł co stanowi 96,05% planu. Z porównania tych kwot powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.676.600,22 zł  przy planowanym deficycie w kwocie 1.135.341,20 zł. Zamknięcie budżetu nadwyżką było możliwe dzięki realizacji zwiększonych dochodów bieżących oraz wprowadzonym przez burmistrza ograniczeniom w wydatkach bieżących budżetu. W ten sposób nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi osiągnęła kwotę 7.625.192,15 zł.
W ramach dochodów kwota  38.472.236,38 zł stanowiła dochody własne gminy z czego dochody podatkowe wyniosły 28.007.320,78 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa osiągnęły kwotę 4.944.905,06 zł, zaś subwencja oświatowa kwotę 9.038.857,00zł. W roku 2015 gmina pozyskała kwotę 7.669.929,45 zł ze środków UE.
W ramach wydatków budżetu wydatki majątkowe stanowiły kwotę 16.919.134,30  zł czyli 28,9% wydatków ogółem. W tej kwocie zostały zrealizowane między innymi następujące zadania inwestycyjne:
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich,
- II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach,
- rozbudowa i powiększenie oferty turystycznej produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”,
- przebudowa drogi z budową chodnika w miejscowości Wręcza,
- budowa chodnika z zatoką postojową w miejscowości Lutkówka,
- przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich,
- przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona, Akacjowej w Markowie Towarzystwo, Długiej w Bronisławce,
- wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Głównej w Wygnance, ul. Lipowej w Olszówce oraz w ul. Grota Roweckiego i na Pl. Piłsudskiego w Mszczonowie,
- przygotowano pełną dokumentację na przeprowadzenie kompletnej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach i Lutkówce, Zespołu Szkół i budynku gminnego w Osuchowie oraz budynku OSP i Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.
W ramach wykonanych wydatków ogółem:
- kwota 452.507,85 zł została skierowana na realizację zadań z Funduszu  Sołeckiego,
- kwota 1.811.451,91 zł została przeznaczona na remonty istniejącego majątku   gminnego,
- kwota 84.671,59 zł została zrealizowana w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
W roku 2015 został zaciągnięty kredyt w wysokości 2.123.973,00 zł. W ubiegłym roku została spłacona kwota 3.067.270,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym 1,4 mln zł z tytułu wyemitowanych obligacji.
Zadłużenie na koniec 2015 roku osiągnęło kwotę 18.107.104,00 zł. Obowiązujące wskaźniki zadłużenia zostały spełnione.
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2016 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonych przez burmistrza Mszczonowa sprawozdaniach z wykonania budżetu z 2015 roku.

Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia Burmistrzowi  Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji po dokonaniu rzetelnej i merytorycznej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO, wnioskowali za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.
- W wyniku analizy i prac nad wykonaniem budżetu Komisja wnioskuje o udzielenie burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania budżetu za rok 2015, uznając ubiegłoroczny budżet za stabilny i prowadzony bez zarzutów- poinformował Krzysztof Krawczyk.
W wyniku głosowania wszyscy obecni na sali radni jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi.
Po uzyskanym absolutorium burmistrz podziękował w imieniu własnym i całej załogi Urzędu Miejskiego za udzielone absolutorium oraz za konstruktywną współpracę, zapowiadając dalszą ciężką pracę na rzecz rozwoju gminy Mszczonów.
- To wszyscy razem ciągniemy wózek, który nazywa się gmina Mszczonów. Nie możemy spocząć na laurach lecz musimy dążyć, aby kolejne lata były tak dobre jak ostatni rok. Tego wszystkim i sobie życzę- mówił burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
Słowa uznania skierował w kierunku burmistrzów i skarbnika gminy Mszczonów przewodniczący Łukasz Koperski.
- Dziękuję wszystkim, którzy mieli wpływ na konstruowanie i realizację budżetu. Ten budżet był stabilny i wymagający, ukazujący doświadczenie naszej gminy, za co pragnę wyrazić słowa podziękowania panom burmistrzom, skarbnikowi, dyrektorom, naczelnikom i pracownikom gminy Mszczonów- mówił z uznaniem Łukasz Koperski.

Bieżące uchwały 
Radni podjęli szereg uchwał w tym m.in. uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości  Mszczonów, Adamowice, fragment miejscowości Powązki.
Ponadto radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2016.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa  między sesjami
W okresie między sesjami zostało wydanych sześć zarządzeń dotyczących m.in. powołania komisji konkursowej do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, powołania komisji stypendialnej oraz zmian w planie finansowym i w budżecie gminy.
Burmistrz poinformował, że w dalszym ciągu trwają negocjacje w sprawie ostatecznego przebiegu linii 400 kV. Zdaniem burmistrza ministerstwo energetyki powołać ma zespół niezależnych ekspertów, którzy zajmą się analizą zasadności wytyczonego korytarza dla słupów wysokiego napięcia.
Ponadto szef mszczonowskiego ratusza podkreślił, że z uwagi na obostrzenia narzucone przez Urząd Marszałkowski, gminy takie jak Mszczonów nie uzyskały środków na inwestycje drogowe. Pomimo tego, samorząd Mszczonowa będzie w dalszym ciągu starał się wnioskować o wsparcie finansowe gminnych dróg ze środków zewnętrznych.
W okresie wakacji gmina ogłosiła szereg przetargów drogowych i rozpoczęła realizację inwestycji, w tym m.in. modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Piekarach. W ramach projektu wymieniona zostanie  instalacja centralnego ogrzewania oraz zamontowana zostanie gazowa pompa ciepła. Ponadto na terenie mszczonowskich błoni wybudowany zostanie zbiornik wodny.
Burmistrz przypomniał także, że w lipcu do Mszczonowa przyjadą pielgrzymi z Włoch w ramach organizowanych w Polsce Światowych Dni Młodzieży.

Sprawy różne
W części poświęconej sprawom różnym radni wyrazili pozytywną opinię dotyczącą projektu rewitalizacji miasta Mszczonowa przestawionego przez Grzegorza Kozłowskiego, zastępcę burmistrza Mszczonowa.
Przewodniczący Łukasz Koperski w imieniu swoich wyborców prosił o ingerencję w sprawie ponownego oczyszczenia koryta rzeki Okrzeszy.
W odpowiedzi burmistrz Kurek poinformował, że mieszkańcy których posesje są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki zobligowani są o dbanie o porządek przy swoich posesjach. Gmina ze swojej strony sukcesywnie oczyszcza teren będący pod jurysdykcją samorządu.
Na pytanie radnego Andrzeja Osiala dotyczące naborów wniosków na kanalizację z uwzględnieniem ulicy Ogrodowej w Grabcach Józefpolskich, burmistrz poinformował, że samorządy czekają na decyzję ministerstwa rozwoju, którego zadaniem jest ogłoszenie naboru na nowe wnioski.
Radny Krzysztof Krawczyk zwrócił się z prośbą o przegląd instalacji i studzienek burzowych na terenie zasobów spółdzielni mieszkaniowej. Zdaniem radnego po ostatnich obfitych opadach deszczu zalaniu ulegają piwnice na osiedlu Północna.
Korzystając z obecności Michała Szymańskiego, radny Mirosław Wirowski podziękował dyrektorowi OSiR-i za uwzględnienie zeszłorocznej prośby dotyczącej przesunięcia na godzinę 18.00 tzw. „biletu mieszkaniec”, co dało większość możliwość skorzystania z obiektu mieszkańcom gminy. Ponadto radny prosił o informację dotyczącą przygotowania ośrodka na okres wakacji.
W odpowiedzi Michał Szymański poinformował, że OSiR Mszczonów przewiduje kontynuację przeprowadzanej corocznie akcji „Lato w mieście”. Akcja ta, zostanie przeprowadzona na trzech obiektach OSiR tj. Hali sportowej, Kompleksie Boisk Sportowych Orlik oraz Kompleksie Basenów Termalnych.
Hala Sportowaw okresie od 1 do 31 lipca przewiduje się organizację bezpłatnych zajęć sportowych, przeprowadzanych przez pracowników OSiR.
Wszyscy chętni (dzieci i młodzież w wieku szkolnym) będą mogli z nich skorzystać codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 16.00.
Kompleks Boisk Sportowych Orlik w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia będzie czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 22.00, w soboty w godz. 10.00 – 20.00.
Kompleks Basenów Termalnych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, cena wstępu na basen będzie wynosiła jedynie 2 zł/h. Będzie to oferta promocyjna, obowiązująca w godzinach 8.30 – 13.00, przygotowana wyłącznie dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy – po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla pięciu stypendystów ze szkół z terenu gminy Mszczonów.
W ramach Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Burmistrz Mszczonowa przyznał w roku szkolnym 2015/2016 pięć stypendiów następującym stypendystom:
Arturowi Sadkowskiemu - uczniowi klasy IV Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie, Katarzynie Wojciechowskiej – uczennicy klasy III b Gimnazjum im. Ks. K. M. Lipskiego w Osuchowie,
Julii Wojtczak – uczennicy klasy III b Gimnazjum im. Ks. K. M. Lipskiego w Osuchowie, Paulinie Machaj - uczennicy klasy III Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie,
Piotrowi Szczepanowi Liszewskiemu - uczniowi klasy III Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie.
Józef Grzegorz Kurek wręczając stypendia  pogratulował uczniom wiedzy podkreślając, że mądrość jest kluczem do wielu zawodowych drzwi.
- Cieszymy się bardzo, że udało się Wam zdobyć nagrody. Dobrze, że Wam się chce, że macie na tyle siły i energii żeby się angażować w tego typu konkursy, które przynoszą wymierne korzyści. Życzę Wam aby kolejne nagrody i zwycięstwa przychodziły Wam łatwiej niż te pierwsze-mówił z uznaniem Józef Grzegorz Kurek.
Wiele ciepłych słów skierował także do stypendystów i ich rodziców Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie.
- Jestem pod wrażeniem wyników, które osiągnęliście. To, że tu dziś stoicie oznacza, że jesteście pracowici i zdolni. Na takich ludzi czeka Polska i gmina Mszczonów- mówił Łukasz Koperski.
Chciałbym skierować szczególne słowa podziękowania i uznania w kierunku rodziców i pedagogów, dzięki którym możemy być dumni z takich młodych i zdolnych ludzi z naszej gminy- dodał przewodniczący RM.
Z kolei radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicza Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pogratulowała wszystkim nagrodzonym  oraz pedagogom i dyrektorom szkół, których wspólna praca miała wpływ na osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce.

Łukasz Nowakowski

 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6643583

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat