Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 kwietnia 2016 roku, odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów

Drogi krajowe

Karol Kantor reprezentujący Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zdał informację z podległych GDDKiA dróg  będących na terenie gminy Mszczonów, w tym drogi krajowej nr 8 i drogi krajowej nr 50.
Zdaniem przedstawiciela GDDKiA obie drogi krajowe charakteryzują się wysokim standardem.
W ramach inwestycji w roku 2016 zaplanowana jest przebudowa odcinka S-8 od Radziejowic w kierunku Warszawy.
W tym roku również wykonane zostaną ronda na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Grabce Józefpolskie oraz na obecnym skrzyżowaniu przy Keramzycie.
W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że trwają rozmowy z dyrekcją GDDKiA dotyczące reorganizacji zjazdu z ronda przy Termach w Mszczonowie. Satysfakcjonującym dla samorządu rozwiązaniem byłoby wytyczenie prawoskrętu w kierunku centrum Mszczonowa.
Na pytanie radnego Dariusza Olesińskiego dotyczące braku oświetlenia przy węźle w
Adamowicach, Karol Kantor poinformował, że problem zostanie rozwiązany w najbliższym czasie. Brak oświetlenia wynikał z kradzieży okablowania.
Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński pytał czy przewiduje się dalszą przebudowę drogi w Chudolipiu.
W odpowiedzi przedstawiciel poinformował, że w ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię oraz wprowadzono nowe oznakowania, co przyczyniło się do zamierzonej poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku 50-tki.

Drogi wojewódzkie

Grzegorz Kłosowski, kierownik obwodu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodzisku Mazowieckim, poinformował, że na terenie gminy Mszczonów pod jurysdykcją MZDW jest droga wojewódzka o numerze 779, stanowiąca część ulicy Dworcowej od ulicy Grójeckiej do rampy kolejowej w okolicach skrzyżowania z ulicą Towarową oraz dawny przebieg drogi krajowej nr 50 od Słabomierza do skrzyżowania z drogą krajową w miejscowości Zbiroża, których stan jest satysfakcjonujący.
Korzystając z okazji wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Osiński zaapelował o naprawę drogi od Chudolipia do Piotrkowic, która ma znaczenie strategiczne z uwagi na duże natężenie ruchu oraz stanowi ważne połączenie między powiatami.
- Wielokrotnie obiecywano nam naprawę tej drogi, która wymaga kapitalnego remontu. Jest to odcinek 4 kilometrów, który przynosi wstyd dla województwa- tłumaczył Andrzej Osiński.  
W odpowiedzi Grzegorz Kłosowski zapewnił, że w przeciągu najbliższych lat odcinek od Chudolipia do Piotrkowic przejdzie kapitalny remont.
Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM pokreślił potrzebę wycinki suchych i starych drzew, które stanowią zagrożenie dla osób podróżujących drogami wojewódzkimi. W odpowiedzi Grzegorz Kłosowski zapewnił, że MZDW sukcesywnie będzie prowadziło wycinkę starego drzewostanu.

Drogi powiatowe

Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego poinformował, że w roku 2015 na wszystkie drogi powiatowe wydanych zostało blisko 3,5 mln złotych, w tym trzy zadania drogowe wykonano w gminie Mszczonów.
W roku bieżącym powiat posiada ponad 6 milionów złotych na drogi powiatowe, co będzie miało realne przełożenie na zwiększenie nakładów na inwestycje drogowe.
Starosta podziękował za wzorową współpracę z gminą Mszczonów, która partycypuje w kosztach napraw dróg powiatowych na terenie swojej gminy.
Andrzej Pydzik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie omówił stan dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów, w tym także szereg podejmowanych przez PZD zadań.
Dyrektor podkreślił, że od kwietnia bieżącego roku rozpoczęła się coroczna wycinka przydrożnych drzew i zakrzaczeń. W sumie wycięto 261 sztuk starego drzewostanu. Na bieżąco prowadzone będą także drobne remonty i oznakowanie dróg.
Ponadto PZD planuje wraz z początkiem czerwca rozpocząć odwodnienie rowu melioracyjnego w ciągu drogi od sklepu centrum Bobrowiec w kierunku Olszewka.
Radny Jerzy Siniarski podkreślił zasadność tej inwestycji z uwagi na notoryczne zalewanie dróg w tym rejonie.
Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za efekt prac przy wycięciu suchych drzew w Osuchowie, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w tej miejscowości.
- Te topole są wycinane w ilościach w jakich potrzeba. Są już odcinki bezpieczne z nowymi nasadzeniami, za co w imieniu swoim i moich wyborców dziękuję i wyrażam słowa uznania za wzorową wykonaną pracę- mówi Marek Zientek.
Radny Andrzej Osial podziękował za wycięcie starych olch na zakręcie przy stawach we Wręczy, jednocześnie wnioskując o usunięcie nowych nasadzeń w miejscu wycięcia starego drzewostanu.
Z kolei wiceprzewodniczący Andrzej Osiński korzystając z okazji prosił o odkrzaczenie odcinka drogi od Wygnanki do miejscowości Cychry.
 
Drogi gminne

Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego przedstawiła obszerną informację dotyczącą gminnych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Mszczonów w 2015 roku oraz omówiła plany inwestycyjne na rok bieżący.
Przez teren gminy Mszczonów przebiegają drogi krajowe łącznie 21,7 km, drogi wojewódzkie – łączna długość 8,596 km, drogi powiatowe– 69,7 km oraz drogi gminne o łącznej długości 355,17 km.
Stan dróg na obszarze gminy z roku na rok ulega poprawie. W 2015 roku zwiększyła się długość dróg o nawierzchni bitumicznej  o 3,2 km i tłuczniowej o 4,7 km.
W 2015 roku zrealizowano następujące inwestycje: przebudowa ul. Leśnej w Budy Zasłona, przebudowa  drogi Adamowice – Gąba, przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo, przebudowa ul. Długiej w Bronisławce, budowa jednostronnego chodnika we Wręczy, budowa jednostronnego chodnika w Lutkówce , przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich.
W ramach inwestycji współfinansowanych z  powiatem żyrardowskim zrealizowano: przebudowę drogi powiatowej nr 4715W we Wręczy, współfinansowano przebudowę drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa – Piekarowo, współfinansowano przebudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska- Karnice – Mszczonów.
Z kolei na remonty dróg wykonanych w  2015 roku wydatkowano łącznie 1.103.614,01 złotych, zaś na remonty dróg z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę  400.021,43 złotych. Na bieżące utrzymanie dróg  łącznie wydatkowano  853.342,18 złotych.
W 2015 roku został uaktualniony wniosek o dofinansowanie z RPO WM 2007-2013 na zadanie: „ Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”. Inwestycja została zrealizowana w latach  2011- 2014.  Całkowita wartość projektu 4.526.268,82 zł. W 2016 roku gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1797535,80 złotych.
Złożone zostały także wnioski o dofinansowanie z PROW : przebudowa drogi gminnej Szeligi, Zdzieszyn ( nr 470146W)  wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W, przebudowa drogi gminnej Lutkówka,  Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W), przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo , Bobrowce (nr470187 W), przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie ( nr 470174W ) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo, przebudowa drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W).
Powiat żyrardowski złożył wniosek na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa.
Złożony został również wniosek na dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadania: Przebudowa drogi we wsi Gąba – ul. Sosnowa.
W ramach  inwestycji do wykonania w 2016 roku zaplanowano: przebudowę ulicy Rolniczej i Ługowej, rozbudowę ulicy Sportowej w Mszczonowie, rozbudowę ulicy przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Brzoskwiniowa, Jeżynowa, Północna, Szkolna, Zarzeczna  - w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych z programu na rewitalizację miasta, opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wymysłowie, przebudowę rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przebudowę wiaduktu kolejowego w Powązkach przebudowę wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo, przebudowę fragmentu ulicy Działkowej w  Chudolipiu, przebudowę fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo, przebudowę ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach, przebudowę ulicy Zacisze  w Nowym Dworku.
Korzystając z okazji Łukasz Koperski pytał o planowaną przed laty budowę drogi pomiędzy ulicą Szkolną a Bagno na końcu działek zaczynających się od ulicy Warszawskiej.
- Z tego co pamiętam odbyło się przekazanie gruntów na tą inwestycję i na tym ten temat się zakończył. W imieniu swoich wyborców chciałbym prosić, żebyśmy wrócili do tej sprawy omawiając jej rozwiązanie podczas prac komisji. Może powstałaby nowa koncepcja i pomysł na te tereny - tłumaczył przewodniczący Koperski.
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że temat ten zostanie przedmiotem prac w trakcie posiedzeń komisji RM.

Podjęte uchwały

Radni podjęli szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lutkówce.
- Dziękujemy za taką inicjatywę bo to wielkie przedsięwzięcie i wyzwanie polegające na poświęceniu swojego czasu i nakładów finansowych. Dziękuję w imieniu Rady Miejskiej wszystkim tym, którzy włożyli swój trud pracy w doprowadzeniu sprawy do tego momentu. Należą się Wam słowa uznania- mówił Łukasz Koperski.

Radni podjęli także  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości  Badowo - Dańki oraz fragment miejscowości Badowo –Mściska oraz fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza i zmianę w uchwale  budżetowej gminy Mszczonów na rok 2016.
Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże oraz w miejscowości Wręcza, a także w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Radni wiele uwagi poświęcili analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Mszczonów za 2015r.
Radny Mirosław Wirowski z uznaniem podkreślił, że funkcjonujący w Mszczonowie system odbioru odpadów działa wzorowo.
Słowa uznania wyraził także wiceprzewodniczący Marek Zientek, który podkreślił, że mszczonowski system działał na długo przed wejściem w życie ustawy śmieciowej dzięki czemu mieszkańcy mogli przyzwyczaić się do segregowania odpadów.
Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński pytał o ściągalność opłat za odbiór śmieci.
W odpowiedzi Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy poinformowała, że w roku ubiegłym do budżetu gminy z tytułu opłat za śmieci wpłynęło 1 mln 335 tysięcy złotych. Z kolei zaległości od początku funkcjonowania nowego systemu wynoszą blisko 92 tysiące złotych.
Na zakończenie radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.

Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w okresie między sesjami komisja odbyła pięć posiedzeń kontrolnych badając gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki i Gminnego Centrum Informacji. Komisja odbyła także posiedzenie kontrolne w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie badając spłacalność podatku od nieruchomości i podatku rolnego. W wyniku kontroli komisja nie wniosła żadnych uwag do prac poszczególnych jednostek i wydziału budżetowo-finansowego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie między sesjami zostały wydane trzy zarządzenia dotyczące spraw budżetowych,  podniesienia polityki jakości w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, a także przekazania środków trwałych do ZGKiM.
Burmistrz poinformował, że do chwili obecnej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożonych został 864 wnioski w ramach programu 500+.  Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka pierwsze środki zostaną wypłacone wnioskodawcom na początku maja br.
Szef mszczonowskiego ratusza zawiadomił o złożeniu przez firmę Global Park  raportu środowiskowego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która ma wydać opinię.
Burmistrz wspomniał również o zorganizowanym pod Ministerstwem Energetyki proteście samorządowców i mieszkańców z gmin Mszczonów, Żyrardów, Wiskitki, Baranów i Pniewy przeciwko budowie linii elektroenergetycznej 400kV.
- Prawo stoi za nami i mamy nadzieję, że Polska Sieć Energetyczna jako inwestor weźmie pod uwagę nasze argumenty wytyczając taki korytarz dla linii 400kV, który w możliwie największym stopniu był on akceptowalny dla wszystkich stron.

Sprawy różne

W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, Krzysztof  Puszcz, komendant mszczonowskiej policji zwrócił się z apelem o uświadamianie mieszkańców o istniejącym zagrożeniu.
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z prośbą do burmistrza Mszczonowa o wsparcie inicjatywy radnego oraz mieszkańców z ulic Cichej, Towarowej i przyległych o podłączenie gazu i przyłączy bezpośrednio do nieruchomości. W odpowiedzi burmistrz zapewnił, że przyjrzy się sprawie podejmując interwencję.
Radny Andrzej Osial pytał czy są prowadzone prace w sprawie opracowania dokumentacji do wniosku na finansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Grabce Józefpolskie.
Burmistrz poinformował, że nie ruszył jeszcze unijny program finansowania dla tego typu inwestycji. Zdaniem włodarza w momencie ruszenia z inwestycją Park of Poland będzie istniała możliwość dołączenia mniejszych sieci pod główny ciąg kanalizacyjny.
Na zakończenie Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że przed samorządem Mszczonowa i mieszkańcami gminy stoi bardzo trudne zadanie jakim jest obrona gminy Mszczonów przed budową linii 400 kV.
- Demonstracja w Warszawie to początek ciężkiej drogi, która może nas czekać. Będziemy musieli wszyscy podjąć działania bowiem skutki tej inwestycji wpłyną na nasze przyszłe życie. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy jedynym miastem przez które będzie przechodzić linia- tłumaczył Łukasz Koperski.
- Burmistrz robi wszystko co można, aby oddalić widmo budowy korytarza przez teren naszej gminy. Cieszę się, że powstała wspólna koalicja ościennych samorządów, które walczą o wspólny interes. Może dojdzie do sytuacji, że wszystkie samorządy wyjdą na ulice i zablokują strategiczne drogi.
Nawet nie mieliśmy możliwości zareagować wcześniej bowiem nie wiedzieliśmy, że planowany korytarz miałby przechodzić przez naszą gminę. To jest oficjalne łamanie prawa. Jak można pisać nowe wytyczne na przysłowiowym kolanie - mówił z oburzeniem Łukasz Koperski.
Ostateczna decyzja o przebiegi linii należeć będzie do Polskiej Sieci Energoenergetycznej, która na dniach powinna oficjalnie zająć stanowisko w tej sprawie.

Łukasz Nowakowski
 

  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668031

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat