Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W czwartek, 28 maja 2015 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów

Jan Maciejski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zdał informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy informując, że optymizmem napawa fakt spadku bezrobocia w powiecie żyrardowskim.
Dyrektor poinformował, że od dwóch lat zauważa się istotny spadek bezrobocia w powiecie i gminie Mszczonów.
Stopa bezrobocia na koniec 2013 roku wynosiła16,4%, zaś w chwili obecnej wynosi niecałe 12%.
Zdaniem Jana Maciejskiego główny problemem w  gminie Mszczonów stanowi wciąż wysoka liczba osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, a także bardzo duża ilość osób trwale będących bez pracy.
Dyrektor podkreślił wzorową współpracę Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, a także pogratulował dyrektor GCI Beacie Sznajder wyróżnienia przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy za wieloletnią współpracę i wkład w aktywizację mazowieckiego rynku pracy.

Ocena działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

Beata Sznajder jako dyrektor Gminnego Centrum Informacji omówiła kwestie związane ze strukturą zatrudnienia oraz obszarami działalności centrum.
Dyrektor poinformowała, że w roku ubiegłym w bazie danych „Kiosk z pracą” zostało zarejestrowanych 59 osób bezrobotnych z terenu powiatu żyrardowskiego z czego z miasta i gminy Mszczonów 46 osób, w tym 35 kobiet i 11 mężczyzn. Osoby w wieku 18-30 lat stanowią największą grupę osób bezrobotnych.
Gminne Centrum Informacji aktywnie działa na lokalnym rynku pracy poprzez: przekazywanie aplikacji personalnych osób zarejestrowanych w bazie danych do firm (214 aplikacji), konsultacje nt. rynku pracy, przeglądanie ofert pracy, sprawdzanie aktualności ofert (898 osób), przygotowanie aplikacji personalnych (54 aplikacje oraz dodatkowo przepisanie 49 przygotowanych odręcznie CV i listów motywacyjnych).
Ponadto centrum przyjmuje oferty pracy od pracodawców. W 2014 roku zostało złożonych 159 takich ofert. Największą grupę  stanowiły oferty na stanowiska pracowników nie wymagające potwierdzonych (zaświadczeniem, certyfikatem) kwalifikacji: opiekunka, sprzątaczka, pracownik fizyczny. Kolejne dwie grupy to branża gastronomiczna oraz branża specjalistów z uprawnieniami zawodowymi (m.in. ładowarki, koparki, spawacz, mechanik).
Najmniej ofert wpłynęło w działach/ branżach: szwaczka; stolarstwo; przedstawiciel handlowy; sektor medyczny; informatyka i grafika komputerowa, w tym trenerzy.
GCI prowadzi w szerokim zakresie konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób planujących rozpocząć tę działalność, a także działalność szkoleniową i projektową.
W roku ubiegłym GCI zrealizowało następujące projekty:
III-XII.2014–realizacja wniosku o dofinansowanie w ramach programu LEADER na „Małe Projekty”–Wydanie Albumu –Mszczonów –Moja Mała Ojczyzna.
XI-XII.2014–współpraca przy realizacji i rozliczeniu wniosku o dofinansowanie dla KS Mszczonowianki –„ Pod Sztandarem Sokoła”.
III –XI 2014–realizacja wniosku o dofinansowanie ze środków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup instrumentów do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów”.
V-XI.2014 – współpraca przy realizacji i rozliczeniu wniosku o dofinansowanie  FIO „Szarża Osuchów”.
Dyrektor Beata Sznajder omówiła również działalność Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, a także MSH podkreślając, że rok 2014 był przede wszystkim okresem promowania wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej oraz akcji promocyjnych.
W podsumowaniu radny Mirosław Wirowski, a także radny Robert Głąbiński podziękowali  dyrektor Beacie Sznajder za wzorowe prowadzenie jednostki i szerokie spectrum podejmowanych aktywności.
Swoje podziękowania do dyrektor GCI oraz do władz samorządowych w osobach burmistrza Józefa Grzegorza Kurka oraz przewodniczącego RM Łukasza Koperskiego skierowała także radna Barbara Gryglewska podkreślając ogromny wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i promocję Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa złożył na ręce Beaty Sznajder serdecznie podziękowania za działalność jednostki na rzecz lokalnej społeczności oraz ogromne zaangażowanie i konstruktywną, owocną pracę, podkreślając ogromną zasługę Beaty Sznajder i Piotra Dymeckiego w stworzeniu Albumu Historycznego o Mszczonowie.
Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za utrzymywanie i działalność filii w Osuchowie oraz za  promowanie i wspieranie przez GCI imprez i wydarzeń organizowanych w tej miejscowości.

Ocena zasobów opieki społecznej

Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdała informację dotyczącą podejmowanych przez MOPS działań i zakres świadczonych usług.
Zdaniem kierownik Barbary Ciszewskiej w roku bieżącym odnotowano podobną liczbę osób korzystających z pomocy społecznej jak w roku poprzednim. Niestety MOPS zauważa coraz większą pauperyzację społeczeństwa, a także zapotrzebowanie mieszkańców na usługi specjalistyczne, w tym prawne i psychologiczne. Niezbędne są także świetlice środowiskowe dla dzieci, w których rodziny mogą znaleźć wsparcie pomoc  w rozwiązywaniu problemów z dziećmi. Według kierownik Ciszewskiej bardzo ważne jest dalsze zatrudnienie asystentów rodziny z których pomocy korzysta 16 rodzin.

Podjęte uchwały

Podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej, radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym:
uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”, uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa, uchwałę zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, a także  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że okresie między sesjami zespół kontrolny odbył dwa posiedzenia, w tym w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, a także  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podczas spotkań członkowie komisji kontrolowali gospodarkę finansową obu jednostek. W wyniku przeprowadzonych kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w analizowanych sprawozdaniach finansowych.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie między sesjami  burmistrz Mszczonowa wydał szereg zarządzeń dotyczących m.in. spraw budżetowych, przekazania środków trwałych,  dofinansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz powołania członków komisji wyborczych.
Burmistrz wspomniał również o przedterminowym wybudowaniu magazynu firmy ID Logistics, co stworzyło możliwości wykreowania dodatkowych miejsc pracy w Mszczonowie.
Włodarz przypomniał także o potrzebie wsparcia finansowego mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne gazowe.

Sprawy różne

W części poświęconej sprawom różnym radni przedstawili problemy mieszkańców z ich okręgów wyborczych.
Łukasz Koperski w imieniu swoich wyborców prosił o przedstawienie koncepcji sadzenia drzew wzdłuż ulicy Warszawskiej.
W odpowiedzi Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że obsadzenie drzewami ciągu ulicy Warszawskiej nie wpłynie na ograniczenie miejsc parkingowych wzdłuż tej arterii.
- Pragnę poinformować i zarazem uspokoić mieszkańców, że w ulicy Warszawskiej zostaną wydzielone miejsca do parkowania. Po obu stronach jezdni będą namalowane przerywane linie, dzięki czemu uporządkuje się ruch na tej ulicy, a także zwiększy się ilość miejsca do parkowania – tłumaczył Józef Grzegorz Kurek. Dzięki tej zmianie piesi będą mogli korzystać z całego chodnika, a nie jak dotychczas tylko z jego części z uwagi na stojące na nim samochody- dodał burmistrz Mszczonowa.
Józef Grzegorz Kurek wspomniał także o perspektywie przebudowy chodnika w ulicy Warszawskiej oraz skrzyżowania ulic Rawskiej, Warszawskiej i Żyrardowskiej.
W dalszej kolejności wiceprzewodniczący Marek Zientek apelował o zaangażowanie się w wybory do Izb Rolniczych, które odbyły się 31 maja br.
Ponadto radny Mirosław Wirowski wspomniał o konieczności zamontowania progu zwalniającego w ulicy Towarowej.
Radny Marek Baumel zasygnalizował notoryczne parkowanie samochodów ciężarowych na chodnikach wzdłuż ulicy Tarczyńskiej.
Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński wspomniał o potrzebie stworzenia miejsc parkingowych przy szkole w Lutkówce.
Na zakończenie Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM przypomniał, że dzień 27 maja 2015 roku jest dniem szczególnym, gdyż równo 25 lat temu odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe.
- Przez te 25 lat wydarzyły się rzeczy o których nie myślano ćwierć wieku temu. Dzisiaj powinniśmy być dumni i wdzięczni tym wszystkim, którzy przez te 25 lat doprowadzili do tego czym dziś może chwalić się Mszczonów. Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie, dziękuję wszystkim, którzy są i byli związani z samorządem od 27 maja 1990 roku- mówił Łukasz Koperski.

Łukasz Nowakowski

 

  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556277

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat