Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.4.2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek 7 listopada 2014 roku, odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, będąca ostatnią sesją VI kadencji RM przypadającej na lata 2010-2014.
Podczas obrad radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu. Ponadto, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie, a także podjęła szereg bieżących uchwał.

Informacja o stanie oświaty w gminie Mszczonów

Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczonowie  szczegółowo omówiła realizację zadań oświatowych gminy Mszczonów za rok szkolny 2013/2014.
W minionym roku szkolnym gmina Mszczonów była organem prowadzącym dla jednego przedszkola publicznego, sześciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów.
Według Ewy Zielińskiej sieć szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w gminie zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat w celu poprawy estetyki, sprawności technicznej i optymalizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Szkoły charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki. Wszystkie szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniany jest sprzęt komputerowy. Wszystkie szkoły i przedszkole posiadają możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Jak podkreśliła dyrektor ZOPO, dzięki przeprowadzonej reorganizacji szkół udało się wypracować oszczędności przekraczające 750 tysięcy złotych, a co najważniejsze uchroniono tym samym mniejsze placówki przed likwidacją. Zlikwidowanie klas łączonych niebagatelnie wpłynęło na stworzenie lepszych warunków do nauki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Wiele uwagi poświęcono również omówieniu kwestii zatrudnienia w szkołach i poziomu wykształcenia nauczycieli.
Zdaniem Ewy Zielińskiej rokrocznie przybywa liczba nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, co wpływa na wysoki poziom wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Dyrektor omówiła także wydatki na zadania oświatowe w roku 2013 z których wynikło, że najwięcej środków wydatkowanych jest na Szkoły Podstawowe (7 881 968,12 zł) i Gimnazja (3 296 314,75 zł)  oraz Przedszkola ( 2 333 608,01 zł). Łączna kwota wydatków na oświatę wyniosła 15 886 470,58 złotych z czego tylko 8 598 384,00 złotych pochodziło z rządowej subwencji.
Na zakończenie Ewa Zielińska omówiła wyniki sprawdzianu wskazując, że średni wynik Szkół Podstawowych gminy Mszczonów znacznie przewyższył średnią powiatową, a nawet wojewódzką.
Nieco gorzej wyglądała sytuacja w Gimnazjach, które wypadły poniżej średniej wojewódzkiej i powiatowej.
Następnie głos zabrała Mariola  Mońko, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów oraz Marianna Sosińska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Mszczonowie, które omówiły wyniki nauczania, zdawalność egzaminu maturalnego oraz problemy dydaktyczno-wychowawcze.
Jak poinformowała Mariola Mońko, średni wynik tegorocznej matury był na poziomie 94%, a najsłabiej wypadł egzamin z matematyki. 
Z kolei Marianna Sosińska podkreśliła, że zdawalność matur w Zespole Szkół wyniosła 81,25% w Technikum zaś 62,5% w Liceum Profilowanym. Dyrektor ZS omówiła także realizowane przez szkołę projekty unijne („Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” oraz "Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu"), którymi objętych zostało 225 uczniów.
W podsumowaniu Ewa Zielińska podziękowała burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej w Mszczonowie za zrozumienie potrzeb oświaty wspierając ją finansowo, aby szkolnictwo funkcjonowało sprawnie i na dobrym poziomie.
- Warto podkreślić, że środki przeznaczane na gminną oświatę przez samorząd są ogromne, ale dzięki temu dyrektorzy nie martwią się o swoje szkoły, gdyż starcza na wszystko co potrzeba. To efekt wieloletniej pracy ludzi będących w samorządzie, dlatego liczę, że w tym składzie będziemy współpracować przez kolejne lata- podsumowała Ewa Zielińska.
W odpowiedzi wiele ciepłych słów w stronę grona pedagogicznego skierował Łukasz Koperski, przewodniczący RM, który także podkreślił znaczenie wielu lat pracy w samorządzie tych samych ludzi, którzy byli w stanie wypracować system dający komfort pracy nauczycielom oraz wysoki poziom kształcenia uczniów.
- W imieniu radnych Rady Miejskiej pragnę podziękować za 4 lata pracy dla gminnej oświaty. Ten okres to czas nie tylko sukcesów, ale też ciągłej pracy nad poprawianiem tych rzeczy, które nie przynosiły satysfakcji dzieciom, rodzicom, nauczycielom i nam samorządowcom. Warto podkreślić, że odkąd zostałem radnym wraz z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem priorytetowo kładziemy nacisk na polepszenie warunków pracy nauczycieli i nauki uczniom. Myślę, że dziś my samorządowcy i Wy jako przedstawiciele oświaty możemy z podniesioną głową stwierdzić, że zrealizowaliśmy nasze zadanie na dobrym poziomie- mówił Łukasz Koperski.
Przewodniczący podziękował również za codzienną pracę nauczycieli oraz za sprawnie poprowadzoną reorganizację szkół w gminie Mszczonów, dzięki której udało się uratować szkoły i zapobiec zamknięciu placówek, jak miało to miejsce w innych jednostkach samorządu terytorialnego.
Na zakończenie punktu dotyczącego oświaty Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa podziękował nauczycielom za ciężką pracę i gospodarność w wydatkowaniu gminnych  środków kierowanych na oświatę.
Burmistrz zaapelował do dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych o zaplanowanie od września przyszłego roku stworzenia klas zawodowych na potrzeby inwestycji Park of Poland.

Podjęte uchwały

Podczas LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie radni podjęli szereg uchwał, w tym
uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowany jest do lokalnej społeczności i ma na celu określenie zadań i zamierzeń w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, a także leczenia osób uzależnionych i łagodzenie skutków nadużywania alkoholu i narkotyków.
Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Rada Miejska uchwaliła również  nowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Zmiana uchwały podyktowana została stworzeniem warunków umożliwiających większej grupie osób starszych i niepełnosprawnych korzystanie z usług opiekuńczych. Zmniejszono wielkości procentowe dochodu, stanowiące podstawę obliczenia odpłatności za usługi.
Ponadto, radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, a także uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok. W myśl tej uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 roku obniżono cenę skupu żyta z kwoty 69,28 zł/dt do kwoty 53,00 zł/dt.
Ponadto, Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2014 oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata 2014-2023.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami odbyła dwa posiedzenia kontrolne. W dniu 27 października komisja zebrała się w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie analizując wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od stycznia do września 2014 roku. W wyniku czynności kontrolnych zespół stwierdził, że gospodarka finansowa komisji prowadzona jest prawidłowo. W dniu 31 października odbyło się posiedzenie kontrolne wydatków ponoszonych na bezpieczeństwo publiczne. Analizie poddane były wydatki z budżetu gminy przeznaczone na akcje gaśnicze i dodatkowe służby policji. W wyniku kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie miedzy sesjami wydanych zostało dziesięć zarządzeń dotyczących głównie powołania Miejskiej Komisji Urbanistycznej w Mszczonowie, powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia dotacji dla organizacji pozarządowych, a także powołania członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe zarządzenia dotyczyły spraw finansowych i związanych z tym zmian w budżecie gminy Mszczonów.
Burmistrz poinformował również, że wraz z początkiem listopada w Mszczonowie działalność rozpoczęła firma UNIVERSIM, która powstała w miejscu WPRD. Nowa firma zajmować się będzie produkcją masy i betonów. W ramach rozwoju, zakład od wiosny przyszłego roku przewiduje stworzyć nowe miejsca pracy.
Ponadto, gmina zakończyła wszystkie inwestycje realizowane z tzw. funduszu sołeckiego natomiast pozostałe zaplanowane na ten rok inwestycje dobiegają już końca.
Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że budującym jest fakt, iż w tym roku wiele dróg gruntowych zostało utwardzonych, przez co poprawiła się ich przejezdność.

Sprawy różne

Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie podsumował działalność VI kadencji RM przypadającej na lata 2010-2014.
W swoim przemówieniu przewodniczący Koperski podkreślił, że w czasach afer, prywatnych interesów oraz kłótni i intryg, a nawet zamachów stanu, które mają miejsce w gminach na terenie kraju, mszczonowski samorząd wykazując się partnerstwem, wzajemnym zrozumieniem oraz rodzinną atmosferą jest w stanie pracować dla ogółu całej gminy i wszystkich mieszkańców będąc wzorem do naśladowania dla innych.
- Jestem szczęśliwy, że miałem możliwość uczestniczyć i kierować grupą takich radnych, którzy nieraz wykazali najwyższą świadomość tego, po co zostali powołani, za co serdecznie Wam dziękuję- mówił Łukasz Koperski.
Mówię to nie tylko w imieniu własnym, ale mszczonowskiego społeczeństwa, bo powiedzenie, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje to święta prawda, w duchu której udało się nam przez 4 lata  wypełniać misję do której zostaliśmy powołani. Jestem Wam za to wdzięczny i jestem dumny, że mogę pracować na rzecz Mszczonowa z takimi ludźmi- dodał przewodniczący.
Wiele ciepłych słów Łukasz Koperski skierował także do swoich zastępców Marka Zientka i Andrzeja Osińskiego, którzy podczas trwania kadencji służyli radą i pomocą. Przewodniczący podkreślił także, że niebagatelnym wsparciem była także rzetelna i sprawna praca wszystkich przewodniczących komisji Rady Miejskiej w osobach Barbary Gryglewskiej, Ryszarda Stusińskiego, Piotra Chyły, Jerzego Siniarskiego i Krzysztofa Krawczyka.
Na zakończenie przewodniczący Łukasz Koperski raz jeszcze podziękował wszystkim radnym, burmistrzowi Grzegorzowi Kozłowskiemu, naczelnikom i kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy, a przede wszystkim burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za upór w dążeniu do udowodnienia, że gmina Mszczonów jest liderem w pozyskiwaniu nowych inwestorów, tworzeniu miejsc pracy oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań rzutujących na wzorowy rozwój gminy.
- Mszczonów ma szczęście, że ma takiego burmistrza. Jako mieszkańcy liczymy, że przez kolejne lata będzie Pan kierował mszczonowskim samorządem jak miało to miejsce przez ostatnie ćwierć wieku. Dziś gmina stoi w przededniu ogromnej inwestycji,  która będzie wymagała podejmowania odważnych, szybkich i trafnych decyzji, które od lat czyni burmistrz Józef Grzegorz Kurek- podsumował Łukasz Koperski.
Następnie przewodniczący Koperski wraz ze swoimi zastępcami Markiem Zientkiem i Andrzejem Osińskim oraz burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem wręczyli wszystkim radnym pamiątkowe wspólne fotografie.

Łukasz Nowakowski
 

 

  • Otwarcie obrad
  • -
  • Radni w trakcie prac
  • Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM podsumował...
  • Wspólne zdjęcie władz samorządowych Mszczonowa

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7152650

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat