Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

 • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

 • -

Priorytet IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach

Zakres wsparcia
 • Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych)
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
 
Cel Działania
Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych są podstawowymi czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację jednostek na rynku pracy. W ramach Priorytetu realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.
 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
TYTUŁ PROJEKTU: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Status projektu: w trakcie realizacji
 
OPIS PROJEKTU
Wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Mszczonów.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 98 040,00 zł.
Kwota dofinansowania: 98 040,00 zł.
 
ZAKŁADANY OKRES TRWANIA PROJEKTU
od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 
CEL PROJEKTU
Ogólnym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
W ramach projektu:
 1. w każdej szkole podstawowej uczestniczącej w Projekcie realizowane będą w bloku zajęć pozalekcyjnych obejmującym łącznie 20 godzin (lekcyjnych) zajęć miesięcznie następujące zajęcia dodatkowe:
 • zajęcia z nauki języka angielskiego  - 8 godzin miesięcznie,
 • zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka - 8 godzin miesięcznie, przyroda - 2 godziny miesięcznie,
 • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym - 2 godziny miesięcznie
 1. W gimnazjum uczestniczącym w Projekcie realizowane będą w bloku zajęć pozalekcyjnych obejmującym łącznie 20 godzin (lekcyjnych) zajęć miesięcznie następujące zajęcia dodatkowe:
 • zajęcia z nauki języka angielskiego  - 3 godziny miesięcznie, zajęcia z nauki języka  rosyjskiego  -  3 godziny miesięcznie,
 • zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka - 2 godziny miesięcznie, biologia - 2 godziny miesięcznie, chemia - 2 godziny miesięcznie, geografia - 2 godziny miesięcznie)
 • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym - 6 godzin miesięcznie.
 1. Organizowane formy wsparcia prowadzone będą jako zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez dyrektora. Zajęcia określone w harmonogramie zajęć mogą w poszczególnych miesiącach odbywać się w liczbie innej niż to określono w ust. 5, jednak z zastrzeżeniem, że zachowana zostanie proporcja wykonanych zajęć przez 4 miesiące w roku 2014 oraz przez 6 miesięcy w roku 2015. Harmonogram zostanie udostępniony w szkole oraz opublikowany na stronach internetowych szkół. W uzasadnionych przypadkach, realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć.
 2. Zajęcia prowadzone będą na terenie szkół lub w innych miejscach uzgodnionych przez Wykonawcę - nauczyciela z dyrektorem.
 3. Zajęcia odbywały się będą w dni nauki szkolnej. Dopuszcza się organizację zajęć również w sobotę, ferie zimowe i inne dni wolne od nauki - po uzgodnieniu z dyrektorem.
 4. Poza zajęciami określonymi w ust. 5, każda grupa uczestników weźmie udział w całodziennych zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w formie wycieczek edukacyjnych.
 5. Udział uczniów i uczennic w projekcie jest bezpłatny.
 6. Każdy uczeń - uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć.
ODBIORCY PROJEKTU
 1. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV – VI trzech szkół podstawowych  oraz uczniów i uczennic gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów, tj.:
 1. Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie,
 2. Szkoły Podstawowej w Piekarach,
 3. Szkoły Podstawowej w Lutkówce,
 4. Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie.
BENEFICJENCI
Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest Projekt, z zachowaniem następujących zasad:
 • pierwszeństwa osób z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi;
 • równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu;
 • liczebności grupy – od 15 do 25 osób.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230528

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat