Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 lutego 2014 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów

Zaproszony na sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie komendant powiatowy PSP w Żyrardowie    st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński omówił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów.
Zdaniem Andrzeja Oklesińskiego stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Mszczonów można uznać za dobry. Według komendanta duża ilość obiektów produkcyjno – magazynowych w dzielnicy przemysłowej miasta Mszczonowa, dzięki odpowiednim zabezpieczeniom przeciwpożarowym oraz rozbudowanej infrastrukturze w postaci wodociągów oraz dróg dojazdowych nie stanowi realnego zagrożenia pożarowego.
W roku 2013 na terenie gminy Mszczonów odnotowano spadek ilości pożarów do 30 zdarzeń w skali roku. Niestety nastąpił znaczny wzrost miejscowych zagrożeń do 87 zdarzeń.
W roku 2013 liczba pożarów na terenie powiatu spadła o 49 % w stosunku do roku 2012.
Powiat żyrardowski pod względem operacyjnym zabezpieczony jest przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej oraz 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S”.
Na terenie miasta i gminy Mszczonów zlokalizowana jest jedna jednostka - OSP Mszczonów włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, która wykazuje się celującą mobilnością i gotowością bojową. Tylko w roku ubiegłym OSP Mszczonów wyjeżdżała do różnego typu zdarzeń aż 104 razy.
Zdaniem komendanta należy poczynić także starania w celu poprawienia mobilności pozostałych jednostek OSP. W tym celu we współpracy z samorządami gminnymi należy zwiększyć ilość druhów upoważnionych do prowadzenia pożarniczych pojazdów uprzywilejowanych np. poprzez współfinansowanie podnoszenia przez nich kwalifikacji.
Istnieje potrzeba podjęcia działań związanych z włączeniem do KSRG wytypowanych jednostek OSP: Osuchów, Michałów, Żyrardów i Korytów.
Komendanci Gminni powinni przeprowadzić analizę wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczy i ochronę osobistą strażaka.
W podsumowaniu Andrzej Oklesiński podziękował strażakom z gminy Mszczonów za wzorowe działanie i partnerską współpracę.
Uczestniczący w sesji Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego podkreślił, że jest dumny z działania jednostek OSP o których można mówić w samych superlatywach. Starosta podziękował za współpracę zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczym Strażom Pożarnym, które w roku ubiegłym zdały trudny sprawdzian zarówno w czasie podtopień jak i w sytuacji zagrożenia wybuchu gazu na terenie Żyrardowa.
- Na straż pożarną zawsze można liczyć, więc możemy czuć się bezpiecznie- podsumował Wojciech Szustakiewicz.
Podinspektor Mieczysława Korzonkowska z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie omówiła realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie Mszczonów za 2013 rok, zwracając szczególną uwagę na dwie istotne inwestycje. Pierwszą z nich był zakup lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Mszczonów za kwotę 350 tysięcy złotych. Ponad 200 tysięcy złotych wyłożyły władze samorządowe Mszczonowa. Dodatkowe fundusze pozyskane natomiast zostały z: Komendy Głównej PSP  (93 tyś. złotych) i Zarządu Głównego OSP (50 tyś. złotych).
Drugą inwestycją była modernizacja remizy w Osuchowie, która bez wątpienia stała się wizytówką tej miejscowości. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 580 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie unijne 250 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres robót obejmował m.in. modernizację pomieszczeń budynku OSP, kompleksową termomodernizację całego budynku, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i c.o. wraz z przyłączami i wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, a także nowe ogrodzenie i elementy zagospodarowania terenu wokół budynku.
W ramach przeprowadzonych inwestycji wykonano także remont i termomodernizację budynku remizy we Wręczy, ułożono kostkę brukową na terenie obiektu OSP w Piekarach, uzupełniono kostkę  brukową w OSP  Bobrowce, naprawiono dach remizy OSP w Grabcach Towarzystwo oraz przeprowadzono remont schodów i odnowienie pomieszczeń w budynku OSP Zbiroża.
Należy zaznaczyć, iż większość prac zostało wykonanych przez strażaków we własnym zakresie i częściowo z własnych środków.
W roku ubiegłym skierowano na szkolenie podstawowe ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej dający tytuł ratownika, kurs naczelników i dowódców kurs kierowania ruchem drogowym, kurs ratownictwa technicznego oraz kurs z zakresu: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Łącznie przeszkolonych zostało 28 członków.
Ponadto, przeprowadzono badania lekarskie dla  140 członków gminnych jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych.
Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych posiadają aktualne badania lekarskie, przeszkolenie BHP oraz ubezpieczenia, a kierowcy pojazdów aktualne badania psychotechniczne i uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
Należy dodać, iż w celu doskonalenia umiejętności ratowniczych, jednostki OSP biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych zarówno gminnych jak i powiatowych.
Na bieżąco przeprowadzane są także badania techniczne samochodów strażackich oraz serwisowane są sprzęty do ratownictwa drogowego i  medycznego.
Zakupiono ubrania specjalistyczne i bojowe oraz sprzęt pożarniczy: drabiny specjalistyczne, prądownice, węże, piły spalinowe, hydronetki wodne, pompy szlamowe i radiotelefony.
Druh Waldemar Suski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego OSP RP w Mszczonowie poinformował o posiedzeniach zarządu w roku 2013, a także o zorganizowanym turnieju wiedzy pożarniczej w którym udział wzięło 28 osób. Prezes wymienił również szereg inicjatyw i wydarzeń jakim były m.in. zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym i powiatowym w których OSP Mszczonów zdobyła pierwsze miejsce.
Głos zabrał również dh Mirosław Zielonka, który omówił m.in. rozwój i zakres działania jednostek OSP na terenie gminy. Szczególną uwagę zwrócił na fakt uszczuplania się stanu ilościowego jednostek z uwagi na brak ludzi chętnych do pracy i brak młodzieży zainteresowanej pożarnictwem. W związku z tym zaproponował, aby w każdej OSP stworzyć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będące pierwszym etapem wprowadzania młodych ludzi w struktury pożarnicze.
Na zakończenie tego punktu obrad burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że aby doprowadzić wszystkie jednostki OSP z terenu gminy do doskonałości potrzeba środków o które samorząd Mszczonowa będzie zabiegał w celu ich pozyskania ze źródeł zewnętrznych.

Podjęte uchwały

Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas sesji podjęli szereg bieżących uchwał.
Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Lutkówka-Kolonia i Osuchów dotyczących odłączenia od  sołectwa Lutkówka-Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów.
Radni przegłosowali również uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które pozostają na tym samym poziomie co w roku 2013.
Rada podjęła także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych, uchwałę dotyczącą dostosowania opisu granic okręgów wyborczych i granic obwodów głosowania gminy Mszczonów do stanu faktycznego oraz uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nosy – Poniatki.
Ponadto uchwalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 roku i uchwałę dotyczącą zmiany w uchwale budżetowej gminy Mszczonów na rok 2014.

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM tradycyjnie...
  • Na straż pożarną zawsze można liczyć, więc możemy czuć się...
  • Druh Waldemar Suski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849641

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat