Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Marków Świnice

Zakres robót polegał na m. in. na kształtowaniu bryły składowiska, wykonaniu dodatkowej studzienki odgazowującej z biofiltrem  oraz wykonaniu rowu opaskowego

Po wykonaniu prac ziemnych na powierzchni składowiska zostały dokonane nasadzenia roślin zadarniających mające na celu ochronę rekultywowanego obiektu, stabilizacje warstwy glebotwórczej, nadanie odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych oraz utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych.

Objętość odpadów składowanych na terenach rekultywowanych w wyniku realizacji projektu wynosi 100432,85 m3.

Wykonawcą robót była firma Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/403.

Całkowita wartość inwestycji to 972 297,51 zł (dokumentacja, studium wykonalności, roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablice informacyjne i pamiątkowa).

Inwestycje wykonano w terminie  od  24.09.2012 r. do 28.10.2013 r.

Na powyższą inwestycję Gmina uzyskała  dofinansowanie w wysokości 85%  -  826 452,88 w ramach RPO WM

Projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim i OSP we Wreczy i obejmuje:

  • termomodernizację budynku hali sportowej przy ul. Szkolnej  w Mszczonowie,  - za kwotę 407.032,23 zł  z czego  dofinansowanie z RPO WM wynosi 94.961,25 zł. Inwestycje wykonano w terminie  od 21.06.2012r. do  31.08.2012r.
  • termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie z zainstalowaniem pompy ciepła, za kwotę 524.695,56 zł roboty wykonane w latach 2011-2012 , dofinansowanie z RPO WM w wys.  330320,43 zł
  • termomodernizację budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, gmina Mszczonów, za kwotę 195.322,87 zł Z czego  dofinansowanie z RPOWM wynosi 126.056,99 zł. Inwestycje wykonano w terminie  od  24.06.2013 r. do 07.08.2013 r.
  • rozbudowę i modernizację Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie, za kwotę 2.077.277,17 zł – uzyskane dofinansowanie 297 221,54 zł
  • przebudowę budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie uwzględniającą dostosowanie do obowiązujących przepisów, za kwotę 1.420.236,73 zł – inwestycja realizowana w ramach projektu przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich - w celu likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw indywidualnych do oczyszczalni

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabce Józefpolskie gm. Mszczonów systemie grawitacyjno-tłocznym z przykanalikami oraz przepompowaniami.

Zakres inwestycji :

a) długość sieci 4152,5 mb,

b) przykanaliki  grawitacyjne rur PVC  160 – 598 mb, 75 szt.

c) 2 przepompownie i 2 minipompownie                                                                                      

Inwestycje wykonano w terminie  od  18.02.2011r. do  20.11.2012r.

Całkowita wartość inwestycji to 1843739,62 obejmuje roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz koszty wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego.

 

Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie

Istniejąca stara linia energetyczna kolidowała z przebudownym budynkiem zaadaptowanym na Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.Przedmiotem zamówienia było: przebudowa linii i przyłączy napowietrznych 0,4kV oraz oświetlenia na kablowe, instalację elektryczną i ochronną oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy, zastosowanie dodatkowej ochrony od porażeń poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy  w miejscowości  Mszczonów ul. Kościuszki 1. Inwestycje wykonano w terminie  od 18.07.2012 r. do 15.10.2012 r. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowym ALEKSANDRA Marian Malka

ul. Nowomiejska 79, 96-100 Skierniewice . Całkowita wartość inwestycji to 39 618,30 zł.

 

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 w Mszczonowie na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego. W wyniku modernizacji powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 279,89 m2. Przebudowa budynku zakładała udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych. W poziomie parteru zlokalizowana została Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. W poziomie piętra zlokalizowano ognisko muzyczne dla dzieci. Na obu poziomach zlokalizowano pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne. W wyniku przebudowy dachu, w poziomie poddasza wygospodarowano trzy pomieszczenia biurowo magazynowe oraz pomieszczenie gospodarcze. W wyniku przebudowy wymieniono stropy oraz konstrukcję dachu wraz z pokryciem .Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEGOR Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 12. Całkowity koszt inwestycji to 1 091 434,99 (roboty budowlane, inspektor nadzoru) Inwestycje wykonano w terminie  od  24.04.2012 r. do 30.10.2012 r.Na powyższą inwestycję Gmina Mszczonów uzyskała dotację od Ministra Kultury w wysokości 258 000 zł.

 

„ Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”

Całkowita wartość projektu to 584 999,98zł, poziom dofinansowania z RPO WM  85%.

Projekt będzie realizowany w roku 2014

Przedmiot projektu to m. in. 

1. Wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych na terenie gm. Mszczonów, Radziejowice i Żabia 

2. Wyposażenie obiektu Term Mszczonowskich w instalację do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej w celu poprawy jakości korzystania z basenu rekreacyjnego i sportowego.

3. Wyposażenie Term w zewnętrzną saunę i grotę solną, jako uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej (korzystanie z nich nie będzie wiązało się z ponoszeniem dodatkowej opłaty przez klientów Term).

4. Powiększenie o 11 szt. ilości miejsc postojowych przy Termach poprzez utwardzenie poboczy drogi.

5. Opracowanie map, z naniesionymi zaktualizowanymi trasami turystycznymi.

6. Opracowanie przewodników, z naniesionymi zaktualizowanymi trasami turystycznymi oraz opisem atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

7. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych: gadżety promocyjne, tablice pamiątkowe, mapy poszczególnych Gmin.

 

Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie

Przedmiotem niniejszego zamówienia było  wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ocieplenia stropodachu wraz z robotami związanymi w budynku przy ul. Piekarskiej 4 w Osuchowie. Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo-Budowlany KAL-FAM Wojciech Kalinowski 96-330 Puszcza Mariańska, Kamion 40

 Całkowity koszt inwestycji to 145 179,00 i obejmuje roboty budowlane, koszt pracy inspektora nadzoru. Inwestycje wykonano w terminie  od 18.06.2012 r. do 26.07.2012 r.

 

Modernizacja obiektu remizy OSP w Osuchowie przy ul. Strażackiej 19 na  dz. nr ew. 202/2

Zakres niniejszego zamówienia obejmował m.in.: modernizację pomieszczeń budynku OSP, kompleksową termomodernizację całego budynku, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z modernizacją przyłączy wody i energii elektrycznej i wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków oraz elementy zagospodarowania terenu wokół budynku. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX 26-606 Radom, ul. Zielna 3 m 1

Całkowity koszt inwestycji to  605189,63 zł, który obejmuje wykonanie robót budowlanych, koszt pracy inspektorów nadzoru oraz zakup niezbędnego wyposażenia kuchennego wraz z kupnem stołów i krzeseł. Na przedmiotową inwestycję  Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 250 000 zł z PROW  .

Inwestycje wykonano w terminie  od 15.05.2013 r. do 30.08.2013 r.

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach, gm. Mszczonów

polega na zmianie rodzaju pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na blachę trapezową niskoprofilową. Wykonawcą robót jest  firma Modern DOM Ryszard Górski,  96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 17. Całkowita wartośc inwestycji to 159605,95 i obejmuje koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Prace rozpoczęły się 24.09.2013 roku, zaś zakończyły się 02.12.2013 roku.

 

Projekt pn.: Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych

dot. Terenu inwestycyjnego składającego się z 12 działek, graniczących ze sobą, tworzących zwarty teren. Teren przedzielony jest jedynie pasami dróg, o łącznej powierzchni około 18,5 ha, położony w sąsiedztwie przedsiębiorstwa KERAMZYT. Działki są własnością Gminy Mszczonów.

Umowa o dofinansowanie z dnia 17.04.2012r. nr: POIG.06.02.02-00-119/11-00 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, poddziałanie 6.2.2

Wartość projektu – 780.000,00 PLN.

Poziom dofinansowanie 85% tj. 663.000,00 PLN.

W ramach projektu zostały wykonane opracowania  dotyczące środowiskowych uwarunkowań terenu , kompleksowe badania geologiczne, ocena stanu i potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, koncepcja zagospodarowania terenu oraz foldery i ulotki  reklamowe, jak również zostaną wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne.


Projekt pn.: Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych

dot. Terenu inwestycyjnego składającego się z 12 działek, graniczących ze sobą, tworzących zwarty teren. Teren przedzielony jest jedynie pasami dróg, o łącznej powierzchni około 18,5 ha, położony w sąsiedztwie przedsiębiorstwa KERAMZYT. Działki są własnością Gminy Mszczonów.

Umowa o dofinansowanie z dnia 25.10.2013r. nr: POIG.06.02.02-00-014/12-00 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, poddziałanie 6.2.2

Wartość projektu – 568.260,00 PLN.

Poziom dofinansowanie 85% tj. 483.021,00 PLN.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zostaną zrealizowane następujące produkty:

1. Dokumentacja techniczna projektowa w zakresie sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

Planowany termin realizacji: 2014-2015r.

 

Inwestycje w trakcie realizacji - ZGKiM

 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Zimna Woda, Tłumy, Chudolipie, Lutkówka, Druga Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławka (dawniej Bronisławów Osuchowski), Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka, gmina Mszczonów

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Zimna Woda, Tłumy, Chudolipie, Lutkówka Druga, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka”

Ogółem do wykonania

Sieć wodociągowa – 23 797,5 mb

Przyłącza – 151 szt., 6 913,0 mb

Przeciski – 10szt. – 207,5 mb

 

Wybrano ofertę P. H. U. „INWOD” Roman Pacek ul. Nowodworska 5, 21 - 100 Lubartów

za cenę = 1 538 853,00 zł brutto, w tym:

Termin wykonania – 30.04.2014r.

Na przedmiotową inwestycję  Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 522.943,00 zł z PROW w ramach działania "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów.

 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową następujący zakres robót zgodnie z projektami budowlanymi (14 113,5 m):

KOLEKTORY GRAWITACYJNE:

Kamionka       200 PVC                     - 1437,0 m

Adamówek      200 PVC                     -   825,0 m

Badowo-Dańki 200 PVC                    -1330,0 m

Sosnowica       200 PVC                     - 2572,0 m

Wymysłów      200 PVC                     - 2258,5 m

                                               RAZEM           - 8422,5 m

KOLEKTORY CIŚNIENIOWE:

ø 90 PE                                              - 1256,5 m

ø 200 PVC - odc. rozprężne  -      9,5 m

                                               RAZEM          - 1266,0 m

PRZYKAN ALIKI (121 szt.):

ø 160PVC                                          - 4330,5 m

ø 200PVC                                          -    94,5 m

                                               RAZEM          - 4425,0 m

 

4 przepompownie ścieków ø 1500 (P1, P2, P3, P4)

 

Wykonawca  P. H. U. „INWOD” Roman Pacek

ul. Nowodworska 5, 21 - 100 Lubartów w/w zakres wykona za cenę = 5 339 061,00zł brutto

w tym:

wynagrodzenie za wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami wynosi:

4 715 346,60 zł brutto

wynagrodzenie za wykonanie przykanalików wynosi:

623 714,40 zł brutto (uśredniona cena za 1szt. przyłącza – 5 154,67 zł brutto; uśredniona cena za 1 mb przyłącza – 140,96 zł brutto)

 

Termin wykonania – 15.04.2015r.

Na przedmiotową inwestycję  Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 1.941.807,00zł z PROW w ramach działania "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7660040

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat