Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

28.11.2020

Imieniny

Lesława, Grzegorza, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie otworzył...

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 19 listopada 2013 roku, odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie, a także informacji na temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał.

Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów

Zaproszeni na sesję przedstawiciele lokalnych ośrodków zdrowia zdali informację z działalności podległych im placówek omawiając zakres działalności, świadczonych usług medycznych oraz potrzeb.
Kierownik przychodni w Mszczonowie Sławomir Myszkowski zdał sprawozdanie dotyczące świadczonych usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zakresie ginekologicznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Według raportu tylko w 2013 roku z porad mszczonowskich lekarzy skorzystało 45 tysięcy pacjentów. Ponadto, jak podkreślił lekarz, środki przeznaczone przez NFZ na cele opieki ginekologiczno- położniczej są niewspółmierne do zapotrzebowania na tego typu usługi świadczone przez przychodnię.
Doktor Sławomir Myszkowski podziękował władzom Mszczonowa za pomoc, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.
W dalszej części punktu dotyczącego lokalnej służby zdrowia Piotr Kaniut w kilku zdaniach przedstawił funkcjonowanie poradni stomatologicznej, zaś Przemysław Pec, kierownik punktów rehabilitacji w Osuchowie i Mszczonowie omówił świadczone usługi fizjoterapeutyczne.
Na zakończenie, Ewa Boniecka z NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowo- Ambulatoryjnego oraz kierownik NZOZ „ PROF-MED” Janina Szymańska omówiły podstawowe cele działalności, zakres świadczonych usług, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Informacja z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie

Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego omówił sytuację szpitala powiatowego w Żyrardowie, przedstawiając historię przekształceń placówki.
Zdaniem starosty dzięki ogromnemu zaangażowaniu, wysiłkowi organizacyjnemu i budżetowemu doszło do powstania niepublicznego podmiotu leczniczego, utworzonego i prowadzonego przez spółkę prawa handlowego.
Na uwagę zasługuje fakt realizacji założeń programu restrukturyzacyjnego w postaci osiągnięcia stabilizacji ekonomicznej oraz podstawy do wdrożenia własnej wizji działalności. Stało się to możliwe dzięki przekazaniu wszystkich zobowiązań likwidowanego ZOZ w Żyrardowie jego organowi założycielskiemu w wysokości ponad 28 milionów złotych.
W ramach przeprowadzonego przekształcenia szpitala powiat żyrardowski, skorzystał wówczas z tzw. „planu B”, otrzymując dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 16,5 milionów złotych. Pozostałe 12 milionów zadłużenia powiat zobowiązał się przejąć od szpitala i spłacić.
Dzięki takiemu rozwiązaniu spółka, która rozpoczęła działalność z 1 września 2011 roku nie była zadłużona, ale nie miała także kapitału początkowego. Była jednak zachowana ciągłość w zakresie usług medycznych, dzięki czemu pacjenci nie odczuli wprowadzonej zmiany.
Spółka otrzymała użytkowany  majątek ruchomy i nieruchomości stanowiące własność powiatu, wycenione na kwotę ponad  32 miliony złotych.
Dokonana została restrukturyzacja zatrudnienia a zarządzanie spółką powierzone zostało jednoosobowemu zarządowi nadzorowanemu przez radę nadzorczą oraz właściciela reprezentowanego przez zarząd powiatu.
-To był nasz priorytet, żeby zapewnić ciągłość i przerwać dalsze zadłużenie szpitala. Te niełatwe zadanie udało się nam zrealizować dzięki pomocy samorządów, w tym gminy Mszczonów, która udzieliła pożyczki powiatowi w wysokości 304 tysięcy złotych, z czego połowa została umorzona, za co bardzo dziękuje władzom Mszczonowa  – podsumował Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego.
Następnie głos zabrała, Monika Iżycka reprezentująca „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie.
Z przedstawionej informacji wynikło, że rok obrotowy 2013 jest bardzo trudnym okresem w historii działalności "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" w Żyrardowie. Spowodowane jest to między innymi mniejszymi przychodami, które wynikają z faktu, iż o 930 tysięcy złotych zmniejszony został kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący umowy w zakresie szpitalnictwa.
Jak tłumaczy Monika Iżycka, mimo trudności, zarząd szpitala postawił sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości oferowanych usług medycznych oraz jak najdokładniejsze dostosowanie ich do potrzeb pacjentów i dokonywania licznych zakupów nowoczesnego sprzętu medycznego.
W lutym 2013 roku został zrealizowany pierwszy punkt planu inwestycyjnego. Spółka zakupiła aparat USG o wartości 138 240 złotych. Aparat ten bardzo usprawnił pracę w Pracowni USG. W celu utrzymania dalszego wzrostu liczby usług świadczonych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym zakupiony został aparat urodynamiczny. Inwestycja ta sfinansowana została w 80% z funduszu prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A.
W lipcu br. zakupionych zostało także 14 łóżek szpitalnych o wysokim standardzie o łącznej wartości 36 162 złotych.
Ponadto, dzięki staraniom Spółki, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny przekaże w darze Żyrardowskiemu Szpitalowi nowoczesny sprzęt medyczny. Jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku Pododdział Neonatologiczny żyrardowskiego szpitala otrzyma od Fundacji Jurka Owsiaka sprzęt do leczenia i diagnozowania najmłodszych pacjentów.
Jak zapewniła Monika Iżycka szpital planuje również kolejne zakupy dzięki którym placówka stanie się jeszcze nowocześniejsza.
- Naszym celem jest stworzenie podmiotu leczniczego charakteryzującego się najwyższym możliwym poziomem świadczonych usług medycznych, spełniającego wciąż zmieniające się wymagania oraz potrzeby pacjentów. Pragniemy, aby satysfakcja wszystkich osób korzystających z usług świadczonych przez Spółkę była jak najwyższa, a nasza placówka cieszyła się opinią miejsca przyjaznego pacjentowi- podsumowała Monika Iżycka.
Na pytanie radnej Barbary Gryglewskiej dotyczące wpływu redukcji etatów i zmniejszenia o 930 tysięcy złotych kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  na jakość oferowanych usług, Monika Iżycka stwierdziła, że zmniejszenie kontraktu nie wpłynęło na jakość oferowanych usług, gdyż cały czas są one przez szpital podnoszone. Z kolei zwolnienia przeprowadzone na początku istnienia spółki nie rzutowały na opiekę medyczną i pogorszenie usług w szpitalu.
W podsumowaniu radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej podziękował przedstawicielom służby zdrowia za pracę na rzecz lokalnej społeczności podkreślając, że służba zdrowia na terenie miasta gminy działa bez zarzutów.
Do podziękowań dołączył się także wiceprzewodniczący Marek Zientek, który w imieniu swoim i mieszkańców Osuchowa szczególne słowa podziękowania skierował do Przemysława Peca, kierownika punktu rehabilitacyjnego w Osuchowie i w Mszczonowie, dziękując za ciężką pracę i niesienie pomocy, dzięki której mieszkańcy są sprawniejsi fizycznie i znacznie zdrowsi.
Na zakończenie, burmistrz Józef Grzegorz Kurek zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli NFZ zmniejszy kontrakty na świadczone usługi, to szpital może w niedalekiej przyszłości po raz kolejny popaść w długi.
Ponadto, burmistrz podkreślił, że nie tylko samorządy, ale wszyscy podatnicy powiatu ponieśli konsekwencje ratowania szpitala, kosztem oświaty czy dróg powiatowych, które uległy ogromnej degradacji.
Józef Grzegorz Kurek podsumował, że jeżeli nie zmieni się nic w systemie finansowania NFZ to szpitale zaczną upadać, a pacjenci będą czekać na zabiegi i wizyty u lekarzy specjalistów jeszcze dłużej niż do tej pory.

Podjęte uchwały

W trakcie obrad XL sesji Rady Miejskiej, radni podjęli szereg znaczących uchwał do których należały:
- podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Program współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi reguluje kierunki i zasady współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi, uprawnionymi statutowo do prowadzenia działalności pożytku publicznego, w zakresie realizacji zadań gminy w sferze zadań publicznych określonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Celem programu jest umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, zwiększenie aktywności społecznej, umacnianie współpracy lokalnej, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dla zaspakajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy.
- podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska.
- podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Badów Górny i Kamionka.
- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok.

W wyniku merytorycznej dyskusji przewodniczący RM Łukasz Koperski wraz z Markiem Zientkiem, przewodniczącym Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz z radnym Jerzym Siniarskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, jednogłośnie stwierdzili, że podatek rolny winien zostać podniesiony jedynie o wskaźnik inflacji wynoszący 0,9%. Aby uniknąć znacznego wzrostu podatku rolnego na 2014 rok w porównaniu do 2013r obniża się średnią cenę skupu żyta z 69,28 do 53,00 zł/dt.
- Rada Miejska uchwalając stawkę 53 zł/dt kierowała się dobrem rolników i  rekompensatą dla nich za ponoszone przez nich koszty związane z nowymi opłatami za odbiór śmieci - powiedział Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM.
W tym miejscu radny Dariusz Olesiński podziękował w imieniu rolników władzom gminy Mszczonów za podniesienie stawki jedynie o wskaźnik inflacji jak ma to miejsce w przypadku pozostałych podatków.
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku nieruchomości.
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,89 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,46 zł
2. od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,74 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,03 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,75 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,68zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,73 zł
Do wzrostu stawek podatkowych brano pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 roku w którym opublikowano wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku wynoszący 100,9 (wzrost cen o 0,9%).
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2013.
W myśl uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.000,00 złotych i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 93.000,00 złotych. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 52.389.585,68 złotych. Zwiększa się natomiast wydatki budżetu o kwotę 25.450,00 złotych i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 18.450,00 złotych. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.691.952,68 złotych.
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Rada Miejska w Mszczonowie po przenalizowaniu przedstawionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową dokumentów stwierdziła, że pracodawca nie stawia radnemu Wojciechowi Horbotowi zarzutów związanych z wykonywaniem mandatu radnego. Rada Miejska wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Wojciechem Horbotem zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami

W okresie między sesjami wydano 4 zarządzenia, które głównie dotyczyły spraw budżetowych.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował także, że w okresie sprawozdawczym zmienił się właściciel Point Parku, którym stała się grupa Texas Pacific Group dysponująca poważnym kapitałem finansowym.
Szef mszczonowskiego ratusza wspomniał również o trwającej inwestycji dotyczącej regulacji koryta rzeki Okrzeszy przepływającej przez miasto.
- Niepokojącym jest fakt, że wykonawca przeprowadzający regulację rzeki każdego dnia zmuszony jest zbierać śmieci, które notorycznie wyrzucane są do rzeki. Ponadto, w trakcie prowadzonych prac okazało się, że niektóre z posesji nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, co nie powinno mieć miejsca- podkreślił Józef Grzegorz Kurek.
Cieszę się, że ta inwestycja w znacznym stopniu usprawni gospodarkę wodną na terenie naszego miasta oraz poprawi ogólną estetykę wokół koryta rzeki- dodał na koniec burmistrz.
 
Sprawy różne

Korzystając z obecności Mirosława Lisickiego, zastępcy komendanta komisariatu policji w Mszczonowie, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek wraz z radnym Jerzym Siniarskim zwrócili się z prośbą o wzmożone patrole policji w godzinach nocnych na obszarach wiejskich z uwagi na coroczne kradzieże choinek przed okresem świąt Bożego Narodzenia. Radni poruszyli także kwestie ostatnich kradzieży w rejonie Osuchowa.
 

Łukasz Nowakowski
 

 

  • Kierownik przychodni w Mszczonowie Sławomir Myszkowski...
  • Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego...
  • Podjęcie bieżących uchwał
  • Radni w trakcie obrad
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6650726

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat