Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.11.2020

Imieniny

Wirgiliusza, Angeliki, Leonarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w...

Z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 30 października 2013 roku, odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu. Ponadto, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie, a także podjęła szereg bieżących uchwał.

Informacja o stanie oświaty w gminie Mszczonów

Uczestniczący w sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego zdał informację o stanie oświaty w podległych starostwu szkołach ponadgimnazjalnych. Na terenie gminy Mszczonów takimi szkołami są Zespół Szkół nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów.
Wojciech Szustakiewicz przedstawił tegoroczne wyniki maturalne oraz poziom zdawalności wśród uczniów.
Z przedstawionej informacji wynikło, że największą zdawalnością i najlepszymi wynikami w powiecie żyrardowskim wśród techników i liceów profilowanych poszczycić się może ZS przy ulicy Ługowej w Mszczonowie. Z kolei w kategorii Liceów Ogólnokształcących, LO im. Szarych Szeregów jest na drugim miejscu w powiecie tuż za LO Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie.
Zdaniem starosty obie szkoły z Mszczonowa prezentują bardzo wysoki poziom, za co należą się gratulacje dla dyrektorów prowadzących te placówki.
Starosta przedstawił również tegoroczne wyniki maturalne podkreślając, że wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu uzyskały wyższe wyniki niż średnia krajowa i średnia wojewódzka.
Następnie głos zabrała Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczonowie , która zdała informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Mszczonów za rok szkolny 2012/2013.
W minionym roku szkolnym gmina Mszczonów była organem prowadzącym dla jednego przedszkola publicznego, sześciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów.
Według Ewy Zielińskiej sieć szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w gminie zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat w celu poprawy estetyki, sprawności technicznej i optymalizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Szkoły charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki. Wszystkie szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniany jest sprzęt komputerowy. Wszystkie szkoły i przedszkole posiadają możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Wiele uwagi poświęcono również omówieniu kwestii zatrudnienia w szkołach i poziomu wykształcenia nauczycieli.
Zdaniem Ewy Zielińskiej rokrocznie przybywa liczba nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, co wpływa na wysoki poziom wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
W roku szkolnym 2012/2013 w gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę pracowało 174 nauczycieli oraz 65 pracowników administracji i obsługi.
W minionym roku szkolnym w mieście działały dwa przedszkola – jedno publiczne (150 miejsc) i jedno niepubliczne (75 miejsc – do końca września 2012 i 100 miejsc - od października 2012).
Łącznie na terenie gminy funkcjonowało siedem przyszkolnych oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego. Każdy oddział mógł przyjąć maksymalnie do 25 dzieci. Uzupełnieniem tej oferty są cztery punkty przedszkolne. W minionym roku szkolnym, na terenie gminy Mszczonów, z różnych form edukacji przedszkolnej korzystało 407 dzieci w wieku od 3 do 6 lat .
Dyrektor omówiła także wydatki na zadania oświatowe w roku 2012, z których wynikło, że najwięcej środków wydatkowanych jest na Szkoły Podstawowe (7 655 998,63 zł) i Gimnazja (3 317 844,14 zł) , a łączna kwota wydatków na oświatę wyniosła 15 085 515,61 zł.
Przewodniczący RM Andrzej Osiński korzystając z obecności starosty zwrócił uwagę na potrzebę budowy boisk przy Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym.
W odpowiedzi starosta podkreślił, że w chwili obecnej powiat nie posiada wystarczających środków finansowych na tego typu inwestycje, z uwagi na ogromne obciążenia finansowe poniesione głównie w celu ratowania Szpitala Powiatowego w Żyrardowie.
W podsumowaniu Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży podkreśliła, że wyniki egzaminów maturalnych będące wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej to powód do dumy.
- To co robicie jest wspaniałą rzeczą, bo na wyniki nie składają się tylko pomoce dydaktyczne, ale przede wszystkim  ciężka praca pedagogów, bez których nie moglibyśmy się dziś szczycić tak wspaniałymi szkołami- mówiła Barbara Gryglewska.
Wiele ciepłych słów w stronę grona pedagogicznego skierował Łukasz Koperski, przewodniczący RM, który podziękował za codzienną pracę nauczycieli oraz za sprawnie poprowadzoną mini reformę w gminie Mszczonów, dzięki której udało się uratować szkoły i zapobiec zamknięciu placówek, jak ma to miejsce w innych jednostkach samorządu terytorialnego.
Na zakończenie punktu dotyczącego oświaty Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa zwrócił uwagę, aby w kolejnych latach dyrektorzy postawili sobie za cel osiągnięcie znacznie wyższego niż obecnie poziomu edukacyjnego i podniesienia wyników z egzaminów.
Ponadto, burmistrz zaapelował do dyrektorów szkół o zwracanie większej uwagi nauczycieli na dzieci z rodzin zastępczych w których coraz częściej dochodzi do patologii.
Burmistrz wspomniał również, że reorganizacja szkół uchroniła mniejsze szkoły przed likwidacją, co jest nieocenioną korzyścią dla mieszkańców, a w szczególności uczniów z terenów wiejskich.
Podsumowując, Józef Grzegorz Kurek podziękował Ewie Zielińskiej, dyrektor ZOPO oraz dyrektorom placówek oświatowych za ciężką pracę w niesieniu kaganka oświaty.

Podjęte uchwały

Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie radni podjęli szereg uchwał, w tym
uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowany jest do lokalnej społeczności i ma na celu określenie zadań i zamierzeń w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, a także leczenia osób uzależnionych i łagodzenie skutków nadużywania alkoholu i narkotyków.
Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Rada Miejska uchwaliła również statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie, wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości, a także uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki oraz wyraziła zgodę na nadania nazwy nowej ulicy we wsi Ciemno – Gnojna.

Następnie, Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej gminy Mszczonów na rok 2013 oraz w uchwale dotyczącej  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów na lata 2013-2023.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu o kwotę 220.380,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 118.303,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51.724.575,59 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 739.591,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  637.514,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.026.942,59 zł.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami odbyła dwa posiedzenia kontrolne. W dniu 10 października komisja zebrała się w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie analizując wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od stycznia do września 2013 roku. W wyniku czynności kontrolnych zespół stwierdził, że gospodarka finansowa komisji prowadzona jest prawidłowo. W dniu 15 października odbyło się posiedzenie kontrolne wydatków ponoszonych na bezpieczeństwo publiczne. Analizie poddane były wydatki z budżetu gminy przeznaczone na akcje gaśnicze i dodatkowe służby policji. W wyniku kontroli komisja nie stwierdza nieprawidłowości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie miedzy sesjami Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa wydał trzy zarządzenia dotyczące spraw finansowych.
Burmistrz poinformował, że wstępnie opracowano już rozliczenia dotyczące gospodarki odpadowej w pierwszym kwartale funkcjonowania nowego systemu.
Zdaniem burmistrza wdrożona od 1 lipca ustawa śmieciowa nie jest przygotowana do polskich realiów.
- W pewnym sensie możemy mówić o plajcie tego systemu. Jest pilna potrzeba zmiany ustawy, a rząd w pierwszej kolejności powinien wesprzeć przedsiębiorstwa przetwarzające odpady- podkreślił Józef Grzegorz Kurek.

 

  • autor: Łukasz Nowakowski, data: 2013-11-05
  • Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty,...
  • Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego...
  • Radni w trakcie głosowania nad bieżącymi uchwałami
  • Radni w trakcie obrad
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6648109

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat