Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Otwarcie obrad XXXVI sesji RM.

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek 25 czerwca 2013 roku, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy za rok 2012 oraz udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, a także wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Działalność MOK-u

Jako pierwszy gość na sesji wystąpiła Grażyna Pływaczewska, dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Przedstawiła ona radnym  prezentację multimedialną, podczas której radni mogli zapoznać się z szeroką i zróżnicowaną ofertą kulturalną oferowaną przez MOK w roku 2012 oraz w pierwszej połowie roku 2013.  Wśród szerokiej gamy zajęć oferowanych przez MOK znalazły się m.in.: zajęcia grupy teatralnej „Skorpion”, grup wokalnych „Voice” i „Wokaliza”, nauka gry na gitarze, zajęcia z nowoczesnych form tańca, zajęcia plastyczne, rytmiczne, recytatorskie, działa amatorski teatr dla dorosłych, można zapisać się też na zajęcia z aerobicu czy też pilatesu. Jak podkreśliła dyrektor MOK-u, oprócz stałych zajęć prowadzonych przez MOK, ośrodek organizuje szereg imprez plenerowych i okolicznościowych, w tym coroczny Jarmark Mszczonowski, odpust w Lutkówce czy dożynki w Osuchowie. W ośrodku odbywają się liczne  przedstawienia, cykliczne wernisaże, koncerty w klubie młodzieżowym, koncerty okolicznościowe z okazji Walentynek, Dnia Matki, czy też Dnia Kobiet. Ośrodek  organizuje liczne konkursy piosenki, recytatorskie, teatralne, plastyczne w ramach cyklu Spotkań Artystycznych Szkół. To tu także odbywają się spotkania Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Zawsze specjalny program MOK przygotowuje na okres ferii zimowych, a także letnich wakacji. Oferta ośrodka skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również seniorów, którzy mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Marek Zientek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podsumowując informacje przekazane w sprawozdaniu MOK-u powiedział:
- Pani wystąpienie uświadomiło nam jeszcze bardziej jak wiele dzieje się w kulturze w Mszczonowie. Za to też chciałbym Pani podziękować w imieniu Rady oraz wszystkich mieszkańców. Prezentacja, którą obejrzeliśmy pokazała, jak ogromną pracę wkłada Pani oraz cały zespół kierowany przez Panią w to co robicie. Efekty tej pracy widoczne są na co dzień. Nie ma dnia, a wręcz godziny bez czegoś ciekawego w Ośrodku. Również imprezy plenerowe organizowane przez MOK stały się wizytówką naszego miasta i oczekiwaną przez mieszkańców atrakcją.
Na zakończenie radna Barbara Gryglewska, podziękowała dyrektor MOK-u za tak szeroką gamę zajęć i wydarzeń kulturalnych w ośrodku. Podkreśliła również, że wszystkim bardzo podobał się profesjonalny występ młodzieży z ośrodka podczas tegorocznego Jarmarku Mszczonowskiego.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z działalności biblioteki w Mszczonowie i Osuchowie za rok 2012 przedstawiła, Izabela Makulska, która pełniła w minionym okresie funkcję dyrektora MBP w Mszczonowie. Dyrektor przedstawiła dane liczbowe dotyczące posiadanych zbiorów bibliotecznych, zakupionych nowych książek oraz informacje dotyczące poziomu czytelnictwa na terenie gminy.
Biblioteka oprócz pracy merytorycznej związanej z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych prowadzi działalność kulturalno-oświatową i informacyjną. MBP organizuje lekcje biblioteczne, spotkania z autorami, obsługuje wycieczki do bibliotek, a także organizuje warsztaty oraz konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży.
W roku 2012 biblioteka w Mszczonowie posiadała 24179 woluminów, w Osuchowie było to 10.051 woluminów. W roku ubiegłym w budżecie samorządowym przeznaczono kwotę 30 000 zł na uzupełnienie księgozbiorów, dodatkowo biblioteka uzyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 8500 zł. Księgozbiór jest więc uzupełniany na bieżąco pod względem zapotrzebowania czytelników. W roku 2012 roku zakupiono dla biblioteki w Mszczonowie 1258 nowych woluminów, a dla biblioteki w Osuchowie 280.
Jeżeli chodzi o osoby korzystające z bibliotek, to w Mszczonowie w 2012 roku było 1524 czytelników,  w Osuchowie w tym samym czasie zarejestrowanych zostało 416 czytelników. Ogółem w 2012 roku wypożyczono 28101 książek.
W listopadzie 2012 roku po raz drugi mszczonowska biblioteka wzięła udział w Rankingu Bibliotek Polskich ogłoszonym przez dziennik Rzeczpospolita i zajęła 376 miejsce.
Według danych ze sprawozdania przygotowywanego przez Bibliotekę Miasta Stołecznego Warszawy w powiecie żyrardowskim mszczonowska Biblioteka, jeśli chodzi o księgozbiory zajęła II miejsce, jeśli chodzi o zakup nowości wydawniczych i czytelników - I miejsce w powiecie. Wszystkie dane podawane są w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
- Na komisji szczegółowo omawialiśmy działalność biblioteki, a dziś korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani dyrektor za złożone sprawozdanie i wieloletnią pracę na rzecz biblioteki – powiedział Piotr Chyła, Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Sprawozdanie finansowe za 2012r.

Najważniejsze dane ze sprawozdania podczas sesji przedstawił radnym burmistrz Grzegorz Kozłowski. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 46,6 mln zł, w tym dochody bieżące w wysokości 44,4 mln zł. Wydatki wyniosły 47 mln zł, w tym wydatki bieżące 38,9 mln zł. Z porównania obu kwot wynika, że budżet 2012r. zamknął się deficytem wynoszącym 400 tys. zł. Porównując zaś dochody bieżące z wydatkami bieżącymi otrzymujemy nadwyżkę operacyjną w wysokości 5,5 mln zł. Wydatki majątkowe osiągnęły kwotę 8,1 mln zł. Największe pozycje wydatkowe budżetu to: oświata i wychowanie (16 mln zł) oraz pomoc społeczna (5,1 mln zł). W roku 2012 rozpoczęto spłatę kwotą 1,2 mln zł wyemitowanych w 2007 roku obligacji. Na koniec 2012 roku zobowiązania gminy z tytułu kredytów i obligacji wynosiły 20,8 mln zł. Porównując tą kwotę do wykonanych dochodów otrzymujemy wskaźnik zadłużenia w wysokości 44,69% przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%. Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale z dnia 29 kwietnia 2013r. wydała pozytywną opinię co do sprawozdania złożonego z wykonania budżetu za 2012r. przez Burmistrza Mszczonowa.
- Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego przeanalizowała sprawozdanie i jest jednogłośnie za jego przyjęciem – powiedział przewodniczący komisji Marek Zientek.
Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2012 rok głosowali wszyscy obecni radni.

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa

- Komisja rewizyjna w dniu 24 maja br. na posiedzeniu poddała rzetelnej, merytorycznej analizie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, wysłuchała także dodatkowych wyjaśnień z-cy burmistrza Mszczonowa oraz Skarbnika Miasta i wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania budżetu za rok 2012. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało jednogłośnie wszystkich 7 członków komisji – wyjaśniał Krzysztof Krawczyk, przewodniczący komisji.
- Chciałbym podziękować burmistrzowi za gospodarność i wzorowe zarządzanie majątkiem gminy, dzięki czemu nie odczuwamy obecnego kryzysu w takim stopniu jak inne słabiej zarządzane gminy. Podziękowania kieruję także do z-cy burmistrza Grzegorza Kozłowskiego, Pani Skarbnik oraz naczelników i dyrektorów jednostek – dodał radny Marek Zientek
Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi głosowali jednomyślnie wszyscy obecni na sali radni (14 radnych).

Pozostałe uchwały 

Ponadto podczas sesji przyjęto drobne zmiany w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze przez MOPS w Mszczonowie oraz opłat dla sołtysów za pobieranie podatków w drodze inkasa.  Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dotyczącą uwag, które wpłynęły od firm lub osób prywatnych do studium, a które nie zostały uwzględnione przez burmistrza. Przyjęto również uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W związku z tym, że zakończyła się procedura przetargowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych i wyłonieniem firmy Veolia możliwa stało się obniżenie stawek za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie do kwoty 7,50 zł/os. na miesiąc oraz do 15,00 zł/os. na miesiąc za odpady niesegregowane. Zaszła więc konieczność zmiany uchwał dotyczących tej kwestii.
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów na lata 2013-2016 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) oraz zapoznali się z prezentacją w tym zakresie przedstawioną przez przedstawiciela firmy Terra Projekt.

  • autor: Rafał Wasilewski, data: 2013-07-01
  • Radni podczas XXXVI SESJI RM.
  • Wszyscy obecni radni głosowali jednogłośnie za udzieleniem...
  • Sprawozdanie z działalności MOKu złożyła Grażyna...
  • Sprawozdanie z działalności MBP przedstawiła Izabela...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646558

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat