Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.1.2021

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 października 2020 roku, odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny, zmian budżetowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stawek podatku od nieruchomości. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Podjęte uchwały

Pierwszy z przedłożonych radnym dokumentów dotyczył trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mszczonów na lata 2020-2022. W krótkim wystąpieniu przedstawiła go dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Malczak. Jak podkreślił prowadzący obrady przewodniczący Łukasz Koperski, szkic dokumentu był szczegółowo omówiony w trakcie obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dyrektor MOPS omówiła także kolejną uchwałę, dotyczącą przyjęcia do realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska oraz prowadzący obrady poinformowali, że także i ten dokument był szczegółowo omawianych w trakcie obrad. Pozytywną opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa przekazał także prowadzący jej spotkania radny Ryszard Stusiński.

Uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę położoną w miejscowości Wręcza A zaprezentowała naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. W dokumencie zapisano informacje  odnośnie m.in. przeznaczenia tego terenu a także zasad i warunków scalania oraz dzielenia nieruchomości. Kierująca pracami wydziału omówiła również kolejną uchwałę, dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę na obszarze Mszczonowa. W ten sposób powiększony zostanie teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z możliwością prowadzenia działalności usługowej. Z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia planu zwrócił się właściciel nieruchomości objętej projektem.

Naczelnik Renata Wolak z Wydziału Gospodarki Gminnej przedstawiła zgromadzonym uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości. Dotyczy ona lokalu położonego w Osuchowie, w budynku gminnym, w którym znajdują się filie GCI oraz Biblioteki. Umowa będzie zawarta na okres 5 lat. Informacje w tym temacie przekazał radnym także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek. Radny Mirosław Wirowski pytał o stawkę najmu. W odpowiedzi został poinformowany, że czynsz jest płatny od całego lokalu. Radny Andrzej Osiński poparł pomysł wynajęcia pomieszczeń, które nie powinny stać puste. O planach nowego inwestora opowiedział również burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Stawki podatku od nieruchomości były kolejnym tematem poruszonym w trakcie obrad. Uchwałę w tej sprawie przedstawiła skarbnik Jadwiga Barbulant. Dokument zakłada wzrost podatku w pozycjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, omówiła zmiany w bieżącym budżecie oraz powiązane z nimi korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszczonów. Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował burmistrzowi za realizację inwestycji w Osuchowie, polegającej na przebudowie skrzyżowania. Podkreślał również jej znaczenie dla mieszkańców tego terenu.

Działalność burmistrza i Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne, w dniu 23 października, w Centrum Usług Wspólnych. Analizie podlegały wydatki osobowe w oświacie. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna nie odnotowała żadnych nieprawidłowości w gospodarce finansowej CUW.

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz wydał cztery zarządzenia dotyczące m.in. zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej a także wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Włodarz poinformował, że została podpisana umowa na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W Mszczonowie powstanie on na dużym targowisku, za terenem dawnego dworca kolejowego. Rozstrzygnięty został ostatni w tym roku przetarg na oświetlenie uliczne, który dotyczył odcinka pomiędzy Osuchowem a Wygnanką i drugiego w Badowie Górnym.

Powoli dobiegają końca prace inwestycyjne na terenie gminy. Ostatnio zrealizowane zostały wyniesienia na ul. Grójeckiej i Spółdzielczej, o które apelował przewodniczący Łukasz Koperski.

Zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił analizy dotyczące oświadczeń majątkowych radnych i innych zobowiązanych osób. Radny Robert Głąbiński poinformował o wiadomości mailowej z projektem przebudowy ulicy Północnej, którą do członków RM rozesłał Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego. Przedstawiciel społeczności przylegającego do niej osiedla podziękował wszystkim zaangażowanym w stworzenie dokumentacji tej inwestycji oraz uwzględnienie jego uwag odnośnie przyszłego wyglądu tej arterii. Radny Głąbiński poinformował, że do końca lipca 2021 r. zostaną zakończone wszystkie prace projektowe a przebudowa dojdzie do skutku najprawdopodobniej w 2022 r.

Radny Mirosław Wirowski przypomniał o swoim wniosku odnośnie ograniczeniea postojów pojazdów na ulicach Warszawskiej i Sienkiewicza. Problemem są te samochody, które są zostawiane na przysklepowych parkingach nawet na kilka dni. Radny Wirowski apelował o rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie ograniczeń czasu postojowego do 30 minut.

Radny Mirosław Wirowski poruszył także temat nowego herbu, który jego zdaniem jest nieporozumieniem i świadectwem czyjegoś zaniechania. Przypomniał, że sugerował, iż ten wizerunek symbolu miasta nie nadaje się do użytkowania, ponieważ nie wiadomo, co określa. Jego zdaniem herb ten przypomina żaglowiec. Poinformował również, że w tej kwestii zwrócił się z zapytaniami do Gminnego Centrum Informacji. Uzyskał wówczas informacje takie, jakie później były przedstawione w trakcie obrad wszystkim radnym – że została odnaleziona pieczęć, zawierająca inny wzór herbu, właśnie ten obecnie obowiązujący. Radny Mirosław Wirowski powiedział, że poinformowano wówczas, iż zmiana wizerunku symbolu była koniecznością. Jego zdaniem nie powinno być tak, że Towarzystwo Heraldyczne [Komisja Heraldyczna – przyp. red.] może coś narzucać gminie. Radny wnioskował o to, by dowiedzieć się, czy proces uda się cofnąć i przywrócić poprzedni herb. Przewodniczący Łukasz Koperski podkreślił, że jeśli radni nie pamiętają faktów dotyczących tego tematu, to wnioskuje o spisanie kolejnych kroków zmierzających do zatwierdzenia wzoru herbu i udostępnienie dokumentacji w tym zakresie. Kwestia ta była omawiana i tłumaczona wiele razy, więc kierujący obradami nie będzie znowu wyjaśniał tej samej sprawy. Fakty dotyczące procesu uzgadniania herbu przypomnieli wiceprzewodniczący Waldemar Suski i Marek Zientek podkreślając, że obecny wizerunek był jedynym, który zaakceptowała Komisja Heraldyczna. Prowadzący sesję Łukasz Koperski przypomniał, że Rada Miejska nie może łamać prawa, więc nie jest władna, by przywrócić poprzedni wygląd herbu. W trakcie obrad w dniu 29 kwietnia 2020 r. wszyscy zgromadzeni, w tym radny Mirosław Wirowski, jednogłośnie zatwierdzili nowy statut gminy, zawierający zmieniony wizerunek herbu. Na tym zakończono posiedzenie Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w...
  • Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6851367

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat