Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analizy wydatków i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2020 r. oraz stanu rolnictwa na terenie Ziemi Mszczonowskiej. W trakcie obrad zaopiniowano również projekty uchwał m.in. w sprawie honorowych tytułów nadawanych przez gminę oraz zmian budżetowych.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski i radny Marek Zientek. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdanie finansowe i z działalności MOPS złożyła główna księgowa Danuta Górniak. Koszt realizacji zadań własnych gminy  z zakresu pomocy społecznej w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. wyniósł 1 321 926,14 zł, co oznacza wykonanie 45,11% zakładanego planu. Działalność ta obejmuje m.in. usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie czy wypłatę stałych zasiłków. Na realizację zadań zleconych w omawianym okresie wydatkowano 9 233 925,95 zł, co stanowiło 53,77% planu. W tej grupie zadań MOPS znajduje się m.in. wypłacanie świadczeń takich jak „500 +” oraz z funduszu alimentacyjnego a także wydawanie Kart Dużej Rodziny.

W pierwszym półroczu 2020 r. zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 27 osób zatrudnionych na etacie oraz 6 współpracowników, świadczących usługi w oparciu o umowy zlecenia. Realizując swoje zadania jednostka współpracowała z wieloma instytucjami, służbami i organizacjami – m.in. ze Stowarzyszeniem „Filos” (specjalistyczną placówką dla ofiar przemocy w rodzinie), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, sądami, policjantami i komornikami sądowymi oraz szkołami podstawowymi i średnimi.

Stan rolnictwa na terenie gminy Mszczonów

Informacje o stanie rolnictwa przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak. Zaprezentowane dane pochodziły głównie z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku. Zgodnie z raportami otrzymanymi z Głównego Urzędu Statystycznego, gospodarstwa rolne na terenie gminy Mszczonów mają łączną powierzchnię 9097,15 ha. Użytki rolne zajmują 7485,98 ha, z czego te w dobrej kulturze rolnej to 6438,37 ha, a pozostałe - 1047,61 ha. Użytki zielone na terenie gminy zajmują powierzchnię 977,74 ha i obejmują trwałe łąki i pastwiska. Wśród upraw dominują sady, obejmujące plantacje drzew, krzewów owocowych i upraw jagodowych, zajmujące ogółem powierzchnię 2072,18 ha.

Zaopiniowane projekty uchwał

Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad używania symboli gminy Mszczonów. Konieczność jej podjęcia jest związana z wprowadzeniem nowego herbu, który stał się obowiązującym w lipcu br. zgodnie z zapisami uchwały organizacje, które będą chciały wykorzystywać symbol lokalnego samorządu, są zobowiązane do uzyskania zgody oraz podpisania stosownej umowy. Za proces ten odpowiedzialne będzie Gminne Centrum Informacji.

Sekretarz omówiła również projekt uchwały w sprawie nadawania tytułów „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”. Dokument szczegółowo opisuje proces przyznawania i odbierania wyróżnień a także przywilejów, które są związane z ich posiadaniem. Kilka słów o zmianach w nadawaniu tytułów oraz powodach ich wprowadzenia, do członków Komisji wygłosił także przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. W trakcie omawiania projektu uchwały zaprezentowano też projekty pamiątkowego ryngrafu i przypinki, które będą wręczane wraz z wyróżnieniem. Radny Mirosław Wirowski zgłosił sugestię dotyczącą kształtu pierwszego z wymienionych symboli tytułów honorowych.

Naczelnik Renata Wolak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Konieczność wprowadzenia nowych stawek jest związana z rozstrzygnięciem przetargu na gospodarowanie odpadami, do którego przystąpiła jedna firma. Zgodnie z nowymi zapisami za śmieci segregowane opłata będzie wynosić miesięcznie 28 zł od każdego domownika. W przypadku, gdy odpady nie będą rozdzielane zgodnie z obowiązującymi zasadami, stawka będzie wyższa – 56 zł. Właściciele nieruchomości kompostujący śmieci mogą liczyć na comiesięczną ulgę w wysokości 3 zł od opłaty za każdego domownika. Naczelnik Renata Wolak poinformowała, że ilość odpadów na terenie gminy Mszczonów systematycznie wzrasta. Przedstawiła również porównanie kosztów opłat za odbiór śmieci w ościennych gminach.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, który pytał o zawieszenie na 16 miesięcy opłat, które firmy gospodarujące odpadami wnoszą do Urzędu Marszałkowskiego, co obniży ich koszt składowania. W odpowiedzi zastępca burmistrza Halina Wawruch poinformowała, że pieniądze te każde przedsiębiorstwo będzie musiało i tak zapłacić po okresie obowiązywania ulgi. Zawieszenie nie oznacza bowiem umorzenia i odstąpienia od pozyskania należności.

Drugi z wiceprzewodniczących RM, Waldemar Suski, dopytywał o sposób wyliczenia stawek za gospodarowanie odpadami. Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku miejsc noclegowych dla obcokrajowców, ich właściciele mają podpisane oddzielne umowy na odbiór nieczystości ze swoich posesji.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o możliwość obniżenia kosztów odbioru odpadów od mieszkańców. Radny Waldemar Suski w nawiązaniu przedstawił stawki, obowiązujące w jednej z okolicznych gmin, które są zróżnicowane w zależności np. od posiadania Karty Dużej Rodziny.

Naczelnik Renata Wolak zaprezentowała również projekt uchwały w sprawie a tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów.

Dyrektor CUW omówiła projekt uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021, której poprzednia wersja została odwołana ze względów proceduralnych.

Zastępca naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Małgorzata Krześniak, zaprezentowała uchwałę dotyczącą zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Przedłużenie obejmie kolejne trzy lata a działka, której dotyczy, położona jest w Mszczonowie.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego omówiła uchwałę w sprawie skargi na działalność burmistrza. Przedmiotem zażalenia były dwa postanowienia wydane przez włodarza gminy, które dotyczyły pokrycia przez skarżących kosztów rozgraniczenia nieruchomości. Skarga została uznana za bezzasadną. Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła także kolejne uchwały, dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu na opracowanie projektu budowlanego „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami.

Sprawy różne

Punkt ten rozpoczęła dyskusja nad koncepcją budynku Centrum Usług Społecznych, który powstanie w miejsce gminnego budynku przy ul. Tarczyńskiej, który obecnie mieści m.in. punkt rehabilitacyjny oraz lecznicę weterynaryjną. Burmistrz Mszczonowa wyjaśnił, że początkowo nowy obiekt miał składać się z czterech pięter, ale miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza jedynie trzy kondygnacje.

Szczegółowej prezentacji koncepcji dokonała architekt, która ją stworzyła. Po omówieniu rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której wyjaśniono wątpliwości oraz zgłoszono postulaty zmian.

Radny Mirosław Wirowski pytał o przeznaczenie poszczególnych fragmentów terenu, wyróżnionych w przedstawionej koncepcji, oraz miejsca parkingowe. Przewodniczący Łukasz Koperski postulował o wprowadzenie do planu dodatkowych toalet a także o wydzielenie przestrzeni na przechowywanie dokumentacji przez organizacje pozarządowe, które będą się spotykały w tym obiekcie.

Burmistrz Mszczonowa poinformował o zwiększeniu się ilości problemów z podziałami terenów pod budownictwo mieszkaniowe i wydzielaniem ulic. Pytał również o stanowisko Rady odnośnie dzierżawy działki dla Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Wiceprzewodniczący Marek Zientek proponował zamieszczenie w umowie zapisu o możliwości nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez mieszkańców gminy Mszczonów. Przewodniczący Łukasz Koperski proponował, by jedno z lokalnych stowarzyszeń historycznych było współorganizatorem tego miejsca.

Małgorzata Krześniak zaprezentowała trzy koncepcje zagospodarowania Placu Piłsudskiego w Mszczonowie, które zostały opracowane przez Politechnikę Warszawską. Przewodniczący Łukasz Koperski postulował, by propozycje te przedstawić mieszkańcom i umożliwić im wyrażenie opinii w tym temacie. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek powiedział, że wkrótce zostaną one zaprezentowane opinii publicznej. Przewodniczący Łukasz Koperski postulował też, by nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek nosiło nazwę 30-lecia samorządu mszczonowskiego.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2020 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2020 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865643

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat