Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 sierpnia 2020 roku, odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2020 r. a także podjęto uchwały m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz zasad używania symboli gminy Mszczonów. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z funkcjonowania instytucji w pierwszych sześciu miesiącach br. złożyła główna księgowa Danuta Górniak. Omawiany okres był dla MOPS nietypowy z uwagi na ogólnokrajowe obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa. Pomimo utrudnień instytucja starała się normalnie realizować swoje obowiązki. Wśród nich, tradycyjnie znajdowały się zadania własne gminy. Kategoria ta obejmuje m.in. opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wypłatę zasiłków stałych, usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne. W pierwszym półroczu 2020 r. koszt tych działań wyniósł 1 321 926,14 zł, co oznacza wykonanie 45,11% zakładanego planu.

Zadania zlecone, które są realizowane przez MOPS, to m.in. wypłacanie świadczeń wychowawczych i rodzinnych, wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz realizowanie funduszu alimentacyjnego. Wydatki na te działania w analizowanym okresie wyniosły 9 233 925,95 zł, co stanowiło 53,77% planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania w oparciu o zespół pracowników, składający się z 27 osób zatrudnionych na etacie oraz 6 współpracowników, świadczących usługi w oparciu o umowy zlecenia. W ramach swojej działalności MOPS współpracował z wieloma instytucjami, służbami i organizacjami – m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, Stowarzyszeniem „Filos” (specjalistyczną placówką dla ofiar przemocy w rodzinie), komornikami sądowymi oraz szkołami podstawowymi i średnimi. Po zakończeniu przedstawiania sprawozdania radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, poinformował o pozytywnej opinii, jaką zaprezentowany dokument uzyskał w trakcie obrad jego organu.

Tytuły honorowe i symbole gminy

Uchwały dotyczące zasad przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” i „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” przedstawiła sekretarz Małgorzata Badowska. Przed rozpoczęciem prezentowania sposobów ich nadawania przypomniała, że dotychczas pierwsze z tych wyróżnień przyznano burmistrzowi partnerskiego miasteczka Erding oraz prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. W gronie „Zasłużonych dla Gminy Mszczonów” znalazło się dotychczas 28 osób. Sekretarz Małgorzata Badowska omawiając uchwały podkreśliła, że odtąd tytuły te mogą być nadawane nie tylko osobom fizycznym, ale także organizacjom, firmom i instytucjom o szczególnych zasługach dla Ziemi Mszczonowskiej. W prezentowanych dokumentach znalazły się również zapisy dotyczące procedur nadawania, kapituły przyznającej wyróżnienia, powodów ich odebrania a także przywilejów związanych z otrzymaniem honorowych tytułów. Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz radny Ryszard Stusiński, poinformowali o pozytywnej opinii prowadzonych przez siebie organów dla obydwu uchwał.

W podsumowaniu głos zabrał przewodniczący RM Łukasz Koperski, który przypomniał, że radni minionej kadencji wraz z burmistrzem, postanowili uporządkować lokalne prawo. Wszyscy mieli nadzieję, że nowy statut gminy uda się opracować przed zakończeniem mandatów władz gminy. Prace zostały przerwane, ponieważ na szczeblu centralnym trwało opracowywanie zmian ustawodawstwa dla samorządów. Dodatkowo, zawarty w statucie wizerunek obowiązującego herbu Mszczonowa spotkał się z negatywną opinią Komisji Heraldycznej. Proces opracowywania jego nowego wzoru był działaniem długotrwałym i skomplikowanym, które kontynuowano już w nowej kadencji władz samorządowych.

W kwestii honorowych tytułów, przewodniczący Łukasz Koperski podkreślał, że kluczową zmianą było wprowadzenie do ich nazw „gminy Mszczonów” zamiast „miasta Mszczonowa”. W ten sposób wyróżnienia te będą przyznawane za szczególne zasługi dla całego obszaru lokalnego samorządu.

Przewodniczący, opowiadając o zasadach, które przyświecały władzom przy wprowadzaniu zmian w nadawaniu honorowych tytułów, podkreślał, że specjalna kapituła będzie dbać o to, by wyróżnienia te się nie zdewaluowały. Taka sama idea przyświecała uchwałodawcom podczas wprowadzania zapisów o przyczynach odebrania nadanych odznaczeń. Przewodniczący opowiedział także o przywilejach, które wiązać się będą z posiadaniem honorowych tytułów a także fundowanych przez gminę okolicznościowych tablicach na nagrobkach zmarłych, którzy zostali w ten sposób wyróżnieni za życia lub po śmierci. Przemawiając, radny Łukasz Koperski podkreślił także, że cenną zmianą będzie także możliwość nadawania honorowych tytułów zasłużonym organizacjom, firmom czy instytucjom. Przewodniczący RM wyraził nadzieję, że najbliższe wręczenie wyróżnień będzie możliwe podczas uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia restytucji samorządności w Polsce.

Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła również uchwałę dotyczącą wykorzystania symboli gminy. Jak poinformowała, z organizacjami, które będą chciały posługiwać się nowym herbem Mszczonowa, podpisywana będzie stosowna umowa. Za proces udzielania zgód odpowiedzialne będzie Gminne Centrum Informacji.

Podjęte uchwały

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak, zaprezentowała uchwałę dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Zgodnie z jej zapisami za śmieci segregowane będzie ona wynosić miesięcznie 28 zł od każdego domownika. W przypadku, gdy odpady nie będą rozdzielane zgodnie z obowiązującymi zasadami, stawka będzie wyższa – 56 zł. Właściciele nieruchomości kompostujący śmieci mogą liczyć na comiesięczną ulgę w wysokości 3 zł od opłaty za każdego domownika. Naczelnik Renata Wolak przedstawiła także przyczyny określenia nowych cen za gospodarowanie odpadami, z których wszystkie są niezależne od gminy.

Przewodniczący Łukasz Koperski i radny Ryszard Stusiński podkreślali, że w trakcie obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa uchwała ta otrzymała pozytywną opinię, jednak poprzedziła ją aktywna dyskusja zgromadzonych, którzy wyrażali swoje wątpliwości dotyczące zapisanych w dokumencie kwot. Niestety, uplasowanie ich na takim poziomie było koniecznością związaną z ceną za usługi firmy odbierającej śmieci od mieszkańców gminy, która jako jedyna zgłosiła się do ogłoszonego przetargu, proponując swoje usługi.

Naczelnik Renata Wolak omówiła również uchwałę dotyczącą ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów. Jej podjęcie wynika z ustawowego obowiązku przygotowywania pełnych dokumentów tego typu po wprowadzeniu do nich zmian. Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o obowiązek składania nowych deklaracji przez mieszkańców w wyniku zmian stawek za odbiór odpadów. Jak poinformowała naczelnik Renata Wolak, nie będzie takiej konieczności a wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłat.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska przedstawiła uchwałę dotyczącą określenia średniej ceny paliwa, która uprzednio została przedstawiona do konsultacji społecznych.

Małgorzata Krześniak, zastępca naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, zaprezentowała uchwałę dotyczącą zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Przedłużenie obejmie kolejne trzy lata a działka, której dotyczy, położona jest w Mszczonowie.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska omówiła uchwałę w sprawie skargi na działalność burmistrza. Przedmiotem zażalenia były dwa postanowienia wydane przez włodarza gminy, które dotyczyły pokrycia przez skarżących kosztów rozgraniczenia nieruchomości. Jak poinformował przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Andrzej Osial, skarga została uznana za bezzasadną. Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła także kolejne uchwały, dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu na opracowanie projektu budowlanego „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami.

Zastępca naczelnik Małgorzata Krześniak przedstawiła uchwałę w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zażalenie dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Wręcz i Wręcza A.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne, które dotyczyło gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola Nr 1 za miniony rok oraz pierwsze półrocze br. W wyniku analizy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jak dowiedzieli się zebrani, w okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz Kurek wydał 7 zarządzeń dotyczących m.in. zmian budżetowych, powołania komisji przetargowej oraz egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień zawodowy.

Włodarz poinformował, że dobiega końca budowa zakładu amerykańskiej firmy Corning Optical Communications, która zajmuje się produkcją kabli światłowodowych. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim ok. 200 osób. Wkrótce powstaną także nowe inwestycje zewnętrzne, m.in. nowa hala firmy Maersk. We wrześniu rozpoczną się odbiory na budowie Deepspot – najgłębszego na świecie basenu dla nurków. Jeśli wypadną one pozytywnie, obiekt zostanie otwarty najprawdopodobniej w październiku br.

We wrześniu rozpocznie się obowiązkowy Powszechny Spis Rolny, który potrwa do końca listopada. Kończą się prace na terenie przykościelnych błoni oraz skwerze przy osiedlu Dworcowa I a także budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek. Burmistrz zapowiedział również, że zmodernizowany zostanie Plac Piłsudskiego a trzy koncepcje jego zagospodarowania zostaną przedłożone do zaopiniowania mieszkańcom za pomocą strony internetowej gminny oraz profilu na Facebooku.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski

Jako pierwszy w tej części obrad wystąpił radny Mirosław Wirowski, który przypomniał postać dawnego proboszcza parafii farnej, księdza doktora Henryka Napiórkowskiego, apelując, by został on patronem mszczonowskich błoni. Burmistrz obiecał zastanowić się nad propozycją oraz przedstawić ją do oceny mieszkańcom. Przewodniczący Łukasz Koperski wyraził zadowolenie, że społeczeństwo będzie mogło się wypowiedzieć odnośnie koncepcji zagospodarowania Placu Piłsudskiego a także nazwy przykościelnego parku.

Radny Mirosław Wirowski pytał także o konieczność zachowania ustawionego ogrodzenia błoni. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że zostało ono zamontowane dla bezpieczeństwa dzieci, które w przyszłości będą bawiły się w parku, położonym w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Radna Barbara Gryglewska powiedziała, że w trakcie wywiadów z seniorami okazało się, że dawniej błonia były ogrodzone a nawet posiadały zamykaną na kłódkę furtkę. Burmistrz zapowiedział, że jeżeli parkan okaże się niepotrzebny, to zostanie rozmontowany i wykorzystany w innym miejscu.

Radny Ryszard Stusiński w imieniu mieszkańców ul. Józefpolskiej prosił o zamontowanie na niej progu zwalniającego. Włodarz gminy obiecał podjąć stosowne kroki. Przewodniczący pytał o środki przeznaczone na dodatkowe patrole policyjne w związku z brakiem działań dotyczących nieprawidłowości w ruchu drogowym na ulicy Grójeckiej. Burmistrz obiecał rozwiązanie tego problemu.

Radny Andrzej Osial, w imieniu mieszkańców sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym we Wręczy przy ul. Szkolnej, prosił o interwencję u właścicieli Park of Poland, którzy powinni skosić chwasty na przylegającym terenie. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że obszar ten jest wciąż własnością firmy Budokrusz, do której skieruje stosowne pismo o uporządkowanie okolic zbiornika wodnego. Na zakończenie obrad radny Andrzej Osiński pytał o możliwość przymuszenia właścicieli zaniedbanych działek w gminie do chociaż corocznego koszenia porastających posesje roślin.

Dagmara Bednarek, GCI

 

  • XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6657027

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat