Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 17 sierpnia 2020 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 17 sierpnia 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analizy funkcjonowania gminnej oświaty oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: radny Piotr Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński i radny Waldemar Suski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Gminna oświata

O wydatkach na edukację najmłodszych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej w pierwszym półroczu 2020 r. opowiedziała główna księgowa Centrum Usług Wspólnych Barbara Musiej. Bieżące koszty w siedmiu gminnych placówkach oświatowych w analizowanym okresie wyniosły ponad 11 mln zł. Oprócz sześciu „podstawówek” gmina prowadzi bowiem także miejskie przedszkole. Najwięcej z wydatkowanych środków zostało przeznaczone na funkcjonowanie SP Mszczonów – największej z lokalnych szkół. Edukacyjny budżet w Mszczonowie, to również dotacje dla dwóch przedszkoli oraz klubów malucha, które są prowadzone przez osoby prywatne.

Sprawozdanie z przygotowań do nowego roku szkolnego, który będzie rozpoczęty z zastosowaniem rządowych ograniczeń sanitarnych, przedstawiła dyrektor CUW Ewa Zielińska. W roku edukacyjnym 2020/2021 sieć placówek oświatowych gminy Mszczonów będzie składała się z trzech szkół o strukturze 1---I-VIII (w Mszczonowie, Lutkówce i Piekarach), dwóch z klasami I-III (we Wręczy i Bobrowcach) oraz jednej z oddziałami IV-VIII (w Osuchowie). W sześciu „podstawówkach” oraz miejskim przedszkolu od 1 września uczyć się będzie łącznie 1 523 podopiecznych.

Jak zapewniała dyrektor CUW, gminne placówki są przygotowane kadrowo do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w normalnym trybie. Opracowano także niezbędne procedury, które zapewnią bezpieczeństwo w istniejącej sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem. W ramach sprawozdania dyrektor Zielińska przedstawiła także liczebność poszczególnych szkół i ilość oddziałów w każdej z placówek a także dane dotyczące zatrudnienia. Omówiła również prace remontowe, które przeprowadzano w szkołach w okresie wakacyjny, by w pełni przygotować je na nadchodzący rok edukacyjny.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o wewnętrzną analizę wyników egzaminów ósmoklasisty. Dyrektor Zielińska poinformowała, że oceny osiągnięć uczniów będą dokonywane na najbliższych, sierpniowych Radach Pedagogicznych, po otrzymaniu oficjalnych wyników z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Barbara Gryglewska pytała o dynamikę liczebności uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Dyrektor CUW obiecała przygotować radnym dane dotyczące tego tematu. Radna była także zainteresowana funkcjonowaniem klas specjalnych. W odpowiedzi Ewa Zielińska poinformowała, że oddziały takie są organizowane dla dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale mogą uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej. Uczniowie tacy mają np. inne wymagania programowe i zwiększoną liczbę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Radny Andrzej Osiński pytał o to, czy w związku z pandemią w mszczonowskiej szkole planowane jest nauczanie normalne, czy też w podziale klas na mniejsze grupy. W odpowiedzi dyrektor Zielińska powiedziała, że na ten moment edukacja będzie prowadzona w sposób standardowy, ale zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. O szczegółowych wytycznych organizacyjnych dla szkół w związku z zagrożeniem koronawirusem opowiedział także burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Działalność MOPS

Sprawozdanie z funkcjonowania instytucji w pierwszym półroczu 2020 r. w imieniu dyrektor jednostki złożyła główna księgowa Danuta Górniak. W omawianym okresie w Ośrodku w różnych wymiarach etatu zatrudnionych było 27 osób oraz dodatkowo 6 w oparciu o umowy zlecenie. W ramach powierzonych zadań MOPS współpracował m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatem Policji w Mszczonowie, Sądem Rodzinnym, Stowarzyszeniem „Złota Jesień” i Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W zakresie pracy socjalnej prowadzone były m.in. diagnozy rodzin, doradztwo, rozmowy motywacyjne i spotkania rodzinne. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego była jednym z głównych powodów przyznania wsparcia asystenta rodziny przez MOPS. W ciągu sześciu miesięcy 2020 roku z tej formy pomocy korzystało 26 rodzin (81 osób). Jedna z tych rodzin – czteroosobowa, korzystała z konsultacji psychologa zatrudnionego w Ośrodku.

MOPS współfinansował także pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz prowadził Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do końca czerwca 2020 r. założono 10 Niebieskich Kart, w tym 6 rodzinom, w których była już wszczęta taka procedura.

Od 2011 roku MOPS prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, które świadczone jest przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku osobom i rodzinom z gminy Mszczonów, wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Przedstawicielka instytucji przedstawiła także dane dotyczące realizacji rządowego programu „Opieka 75+”, w ramach którego z usług opiekuńczych skorzystało 16 osób. W sprawozdaniu MOPS znalazły się również informacje dotyczące usług specjalistycznych, wydawania Karty Dużej Rodziny i funkcjonowania Klubu „Senior +”, ilości udzielonych świadczeń i realizacji programów „Dobry Start”.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska pytała o dynamikę osób korzystających z pomocy społecznej. Przedstawicielka MOPS poinformowała, że w pierwszym półroczu tego roku było ich mniej, ale jest to najprawdopodobniej skutek obostrzeń związanych z pandemią. Radna dopytywała również o bezpłatną opiekę dla seniorów powyżej 75 lat i możliwości zwiększenia liczby godzin takiej usługi dla konkretnej osoby. Dwie godziny pomocy uzyskują nestorzy z największymi problemami zdrowotnymi.

Zaopiniowane projekty uchwał

Dyrektor Ewa Zielińska przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia średniej ceny paliwa, który został przedstawiony do konsultacji społecznych.

Sekretarz gminy Małgorzata Badowska przedstawiła dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” a także związanych z nimi pamiątkowych ryngrafów i przypinek, których wzory zostały zaprezentowane w trakcie obrad Komisji. Przewodniczący Łukasz Koperski podkreślał, że z obydwoma wyróżnieniami będą wiązały się pewne przywileje, np. darmowy wstęp do kompleksu Term. Poinformował także, że tytuły te będą również nadawane pośmiertnie. Wśród propozycji jest także fundowanie przez gminę symbolicznej tabliczki na pomniku osoby, która została, za życia lub po śmierci, uhonorowana danym wyróżnieniem.

Drugi projekt uchwały dotyczył zasad wykorzystywania symboli gminy. Jak poinformowała sekretarz Małgorzata Badowska, z organizacjami, które będą chciały wykorzystywać nowy herb Mszczonowa, podpisywana będzie stosowna umowa. Za proces udzielania zgód odpowiedzialne będzie Gminne Centrum Informacji.

Sprawy różne

Burmistrz Mszczonowa podsumował prowadzone prace inwestycyjne i przedstawił przyszłe plany gminy w tym zakresie. Prace na mszczonowskim rondzie, które powstało przy ratuszu, dobiegają ronda. Rozpoczęły się roboty w Osuchowie – w miejscowości tej również przebudowane zostanie skrzyżowanie, położone przy cmentarzu. Powstaną też nowe miejsca parkingowe. Włodarz gminy opowiedział także o inwestycjach prowadzonych na mszczonowskich błoniach i skwerze przy osiedlu Dworcowa. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 17 sierpnia 2020 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865538

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat