Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 24 czerwca 2020 roku, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. statutu gminy Mszczonów oraz zmian budżetowych. W trakcie obrad udzielono również absolutorium oraz wotum zaufania Burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi. Spotkanie poprowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Pierwszą część sesji Rady Miejskiej rozpoczęła prezentacja Statutu Gminy Mszczonów po poprawkach. Dokonała jej sekretarz Małgorzata Badowska, która wyjaśniła, że trzy zmiany zostały wprowadzone w związku z opinią Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Przewodniczący Łukasz Koperski opowiedział się za przedstawioną propozycją uchylenia uchwalonego Statutu i zatwierdzenia tekstu jednolitego po korekcie.

Jacek Kowalski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu w Warszawie, przedstawił najważniejsze wnioski z raportu o stanie gminy Mszczonów w 2019 roku, który to każdy prezydent, burmistrz i wójt ma obowiązek przedstawić Radzie. W swoim wystąpieniu zawarł omówienie danych dotyczących m.in. dynamiki zmian ludności i jej struktury wiekowej, pracy radnych a także gospodarki finansowej. Pełną treść podsumowania 2019 roku na Ziemi Mszczonowskiej jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie gminy”.

W ramach debaty nad raportem jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który dopytywał o wydatki majątkowe i sposób ich sfinansowania. Tę samą kwestię poruszył przewodniczący Łukasz Koperski, który podkreślił ciągłość polityki finansowej gminy Mszczonów, która wynika z zachowania stabilności władzy samorządowej. Zgodnie z ustawodawstwem po zatwierdzeniu raportu o stanie gminy przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Mszczonowa wotum zaufania za 2019 rok. O zatwierdzenie tej uchwały wnioskowała naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. Zgromadzeni na sesji radni jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za minione dwanaście miesięcy złożyła naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 82 500 408,48 zł, co stanowi 101,74% zakładanego planu. Wydatki w okresie sprawozdawczym osiągnęły wysokość 81 954 886,53 zł, czyli 96,23% zamierzonych. Wartości te oznaczają, że w 2019 r. budżet osiągnął wyższe niż zakładane dochody przy niższych niż planowano kosztach. W efekcie rok rozliczeniowy zamknął się nadwyżką finansową w kwocie 545 521,95 zł.

Po zatwierdzeniu uchwał w sprawie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krawczyk wnioskował o  udzielenie Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński poinformował, że w trakcie obrad jego organu radni wyrazili pozytywną opinię dla tej uchwały. Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił pismo informujące o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji lokalnego planu finansowego.

Zgromadzeni podczas sesji radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Po zatwierdzeniu uchwały w tej sprawie włodarz gminy Józef Grzegorz Kurek podziękował za współpracę z Radą Miejską i okazywane mu od lat zaufanie. Podkreślił, że dzięki zgodzie możliwe jest realizowanie wspólnej wizji rozwoju Ziemi Mszczonowskiej.

Podjęte uchwały

Pierwsza przedstawiona propozycja uchwały dotyczyła udzielenia pomocy powiatowi żyrardowskiemu a zaprezentowała ją naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. Środki te zostaną przeznaczone na utworzenie nowych linii komunikacji publicznej na terenie gmin Grójec, Pniewy i Mszczonów. Wartość dotacji celowej, czyli dofinansowania zadania, od lokalnego samorządu wyniesie 14 472,00 zł.

Kolejny omówiony dokument dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Badowo-Dańki. W uchwale zawarto opis, między innymi, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego a także przeznaczenia terenu. Na omawianych działkach możliwa będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz istnienie gminnych dróg publicznych. Szczegóły dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przedstawiła zebranym naczelnik Taida Sochańska.

W trakcie sesji radni podjęli również dwie uchwały dotyczące kwestii finansowych. Dokumenty te omówiła naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. Pierwsza uchwała dotyczyła zmian w bieżącym budżecie gminy. W kolejnej zawarte są związane z nimi korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza Mszczonowa

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne w dniu 1 czerwca. Dotyczyło ono analizy wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz prac nad wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

W okresie pomiędzy sesjami włodarz gminy wydał osiem zarządzeń. Pierwsze trzy dotyczyły zmian w bieżącym budżecie, a pozostałe m.in. powołania komisji przetargowej w  celu sprzedania działki, ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim oraz powołania komisji stypendialnej.

Od 1 lipca uruchomione będą kursy komunikacji publicznej z Mszczonowa do Bobrowiec oraz z powrotem. Burmistrz poinformował także, że nadal trwa procedura zakupu przez gminę gruntu przy ul. Bagno. Niedługo ogłoszone zostaną przetargi na oświetlenie uliczne na terenach wiejskich, m.in. z Osuchowa do Wygnanki. Zostali już wybrani wykonawcy na realizację kolejnego etapu zieleni w parku i wodociągu w Budach-Zasłona. Najprawdopodobniej rozbudowywać się będzie inwestycja Mondi na terenie gminy.

Radna Barbara Gryglewska podjęła temat stypendiów w formie nagród burmistrza. Przypomniała, że dwie nagrody otrzymali także uczniowie liceum ogólnokształcącego, którzy wzięli udział w konkursie z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II i zajęli najwyższe miejsca. Włodarz gminy, w ramach uznania ich wiedzy, ufundował dla nich tablety. Przedstawiła także szczegóły dotyczące nagród burmistrza dla przedstawicieli Zespołu Szkół w Mszczonowie.

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił dwie interpelacje, które złożyli radni. Pierwsza z nich dotyczyła montażu przewijaków dla niemowląt w miejscach odpoczynku w Mszczonowie. Zgłoszenia dokonał wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski. Drugą złożył radny Mirosław Wirowski a podejmowała ona temat uzupełnienia asfaltu pod progiem zwalniającym, który znajduje się przy ul. Tańskiego.

Wolne wnioski rozpoczął radny Mirosław Wirowski. Jego pytanie dotyczyło zmian w siedzibach okręgów w trakcie wyborów prezydenckich. Burmistrz poinformował, że dwa z nich faktycznie zostały zmienione, ponieważ lokale te miały za małą powierzchnię i niemożliwe byłoby zachowanie bezpiecznych odległości. Sprawa ta dotyczyła okręgów zlokalizowanych w Gminnym Centrum Informacji oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Każda rodzina, która głosowała w tych miejscach, otrzymała informację o zmianie siedziby lokalu wyborczego.

Przewodniczący Łukasz Koperski podjął temat płatności za podatek, które regulowane muszą być do piętnastego dnia miesiąca. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym szczególnie starsi mieszkańcy nie mogli wnieść opłat i w związku z tym otrzymali upomnienia. Przewodniczący pytał o możliwość innej, tańszej formy przypomnień. Burmistrz poinformował, że obowiązek wysyłania upomnień nakłada ordynacja podatkowa. Jeżeli mieszkańcy zostawią swój numer telefonu, wtedy dostają informację o zbliżającym się terminie wniesienia opłat. Włodarz powiedział, że anuluje konieczność zwrócenia kosztów listowych upomnień, jeżeli otrzyma krótkie podanie od tych, którzy je otrzymali.

Radny Andrzej Osiński zgłosił problem z dużą kałużą przy sklepie w Lutkówce, która powiększyła się wskutek ulew. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że jest to droga powiatowa i była już interwencja w tej sprawie. Obiecał sprawdzić, na jakim etapie jest rozwiązywanie zgłoszonej kwestii.

Rady Robert Głąbiński opowiedział o problemie z mechanizmem otwierania bramy przy liceum ogólnokształcącym. Burmistrz poinformował, że problem ten należy zgłosić wicestaroście Dziwiszowi, ponieważ szkoły średnie są prowadzone przez powiat a nie gminę i to w jego kompetencji znajduje się ten szczebel edukacji.

Radny Andrzej Osiński zapytał o możliwość stworzenia w Mszczonowie zamiejscowego oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Apel ten został poparty przez przewodniczącego Łukasza Koperskiego. Burmistrz poinformował, że będzie o tym rozmawiał ze starostwem w trakcie kolejnej sesji Rady Powiatu.

Radny Andrzej Osial opowiedział o paraliżowaniu ruchu na rondzie w Świnicach, które spowodowały deszcze, padające w trakcie prowadzonych robót. Burmistrz wyjaśnił zgłoszony problem. Radny Krzysztof Krawczyk apelował o montaż tabliczek zakazujących wprowadzania zwierząt na nowe tereny zieleni przy ul. Dworcowej. Radny Suski pytał o powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który miały stworzyć Mszczonów, Puszcza Mariańska i Radziejowice. Włodarz poinformował, że jest szansa na jego otwarcie. Na tym zakończono obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865650

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat