Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 20 maja 2020 r.

Podczas majowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie spotkali się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Głównymi tematami było ocenienie zasobów pomocy społecznej oraz wysłuchanie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji za 2019 r. Wspólne posiedzenie poprowadził wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. Spotkanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami bezpieczeństwa.

Pomoc społeczna w gminie

O zasobach pomocy społecznej w 2019 roku zebranym radnym opowiedział Łukasz Kłopotowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W gminie Mszczonów wsparcie z pomocy społecznej w 2019 r. uzyskało 365 osób, co stanowiło 3,16% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do poprzedniego, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 49 osób. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie zmalała o 8. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 98 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 77 mieszkańców. W gminie Mszczonów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, były długotrwała lub ciężka choroba (135 rodzin), ubóstwo (79 rodzin), bezrobocie (69 rodzin), niepełnosprawność (63 rodziny) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (50 rodzin).

Pomoc i wsparcie  z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 216 osób w 209 rodzinach, a wsparcie niefinansowe 201 mieszkańców w 137 gospodarstwach domowych. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 8 osób na łączną kwotę 223 118 zł. Opłata za schronienie 16 bezdomnych osiągnęła wartość 173 574 zł. W gminie funkcjonowało 2 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 18 rodzin.

Liczba pobierających w 2019 r. świadczenie wychowawcze w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 roku wyniosła 890 rodzin. Od 1 lipca roku do 31 grudnia liczba ta osiągnęła 1470. W stosunku do roku poprzedniego wartość ta wzrosła o 491. Na taki wzrost wpływ miała dokonana 1 lipca 2019 r. zmiana przepisów, pozwalających na przyznanie wsparcia na pierwsze dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 10 861 469,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 2 850 279 zł.

Zasiłek rodzinny w 2019 r. pobierało 348 gospodarstw domowych. W stosunku do poprzedniego roku liczba ta zmalała o 28 (co stanowi spadek o 7,45% w stosunku do wcześniejszych 12 miesięcy). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 508 534,26 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 126 945,89 zł.

Wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski podziękował przedstawicielowi MOPS za pracę jednostki i zapytał o dynamikę pomoc udzielanej mieszkańcom oraz liczebność opiekunów realizujących świadczenia. W odpowiedzi został poinformowany, że zmalała liczba osób korzystających ze wparcia. MOPS zatrudnia 5 opiekunek środowiskowych, które z powodzeniem zaspokajają zgłoszone zapotrzebowanie na ich świadczenie. Korzystają z nich 23 osoby, które ukończyły 75 lat. Wsparcie opiekuńcze dla osób w tym wieku jest bezpłatne.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska pytała o dodatki mieszkaniowe w gminie. Łukasz Kłopotowski poinformował, że świadczenie takie jest udzielane.

Przewodzący obradom Marek Zientek podziękował przedstawicielowi MOPS za ogromną pracę na rzecz społeczeństwa. Wspomniał także o wysokich kosztach pobytu w domach pomocy społecznej. Pracownik MOPS poinformował, że wydatki te w całości pokrywa gmina, stąd ich wysoka wartość.

W ramach uzupełnienia Łukasz Kłopotowski poinformował o ostatnim problemie, który wiąże się z kwarantanną Ukraińców. Z powodu izolacji nie mają oni środków do życia, więc MOPS wspiera także ich.

Działalność Gminnego Centrum Informacji

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCI w 2019 r. przedstawiła dyrektor instytucji Magdalena Podsiadły. Na początek przypomniała obszary działalności jednostki, którymi są promocja gminy, przeciwdziałanie bezrobociu, działalność informacyjna, doradcza i szkoleniowa, kultywowanie tradycji i pamięci o historii Ziemi Mszczonowskiej, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, udostępnianie pracowni komputerowej oraz współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Kierująca instytucją przedstawiła następnie zadania wykonywane przez GCI w każdym z wymienionych obszarów funkcjonowania. W zakresie rynku pracy w 2019 r. były to m.in. pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, udostępnianie ofert zatrudnienia oraz wspieranie rekrutacji personelu przez firmy takie jak Park of Poland czy PepsiCo. Centrum współpracowało również z innymi podmiotami np. z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości.

W 2019 r. GCI przeprowadziło szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, podnoszące umiejętność obsługi komputera. Łącznie wzięło w nich udział 120 osób a tematami kursów były: Działam w sieciach społecznościowych, Moje finanse i transakcje w sieci, a także Rolnik w sieci. Szkolenia te skierowane były do mieszkańców gminy Mszczonów a zrealizowano je w ramach Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość uzyskanej dotacji wyniosła 67 200 zł.

Promocja gminy Mszczonów, którą zajmuje się GCI, w minionym roku obejmowała m.in. wydawania biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, wysyłkę newslettera i SMS-ów informacyjnych, prowadzenie gminnej strony internetowej i fanpage`a na Facebooku a także realizację wydań „MMTV”, czyli telewizyjnej wersji gminnej gazety. Pracownicy Centrum współpracowali także z lokalnymi mediami; prasą, rozgłośniami radiowymi i telewizją. Na potrzeby promocyjne przygotowywane były również materiały i prezentacje multimedialne. Gminne Centrum Informacji zajmowało się także procedurami związanymi z udziałem samorządu w konkursach i rankingach.

Oprócz tego GCI było także współorganizatorem wydarzeń o charakterze promocyjnym. Pierwszym z nich był VI Zlot Pojazdów Zabytkowych w Mszczonowie, w którym udział wzięło ok. 500 jednostek. Właściciele najciekawszych maszyn odebrali puchary i dyplomy, których wykonaniem zajęło się Gminne Centrum Informacji. Podsumowaniem zlotu była parada zabytkowych aut. Organizatorami imprezy była grupa „Mszczonów Klasycznie” oraz GCI.

Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders o Puchar Burmistrza Mszczonowa z cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders odbył się w listopadzie. W imprezie udział wzięło 321 zawodniczek z całej Polski. Zawody miały rangę ogólnopolską a odbyły się na hali sportowej w Mszczonowie. GCI zajęło się promocją wydarzenia.

Gminne Centrum Informacji współpracowało nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale także z sołectwami. W 2019 r. przygotowało wniosek w ramach MIAS dla Zimnic, który został zrealizowany z dotacją 10 tys. zł. Pod koniec roku złożyło kolejne z tego programu, dla Grabców Józefpolskich i Gąby, o łącznej wartości 20 tys. zł.

Cały 2019 rok był okresem propagowania wiedzy o historii rejonu poprzez działalność edukacyjną prowadzoną w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. W ramach jej podstawowej działalności organizowane były lekcje muzealne dla grup zorganizowanych z pobliskich oraz ościennych szkół i przedszkoli. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziło 37 wycieczek z placówek oświatowych z terenu Mszczonowa, Radziejowic, Wręczy, Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc więcej niż w latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w tym okresie wzięło udział 567 osób, łączna liczba zwiedzających wyniosła 1174 osoby, co dało wynik wyższy niż w ubiegłym roku.

Jak poinformowała dyrektor GCI, 4 września odbyło się nagranie do programu „Szma Israel”, który emitowany jest w TVP 2. Barbara Gryglewska i Dagmara Bednarek opowiedziały filmowcom o historii mszczonowskich Żydów oraz zaprezentowały miejsca w Mszczonowie, które wiążą się z ich losami. Odcinek o tytule „Cadyk z Mszczonowa” wyemitowano we wrześniu na antenie Telewizyjnej Dwójki.

28 września na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie odbyła się inscenizacja historyczna Bitwy Mszczonowskiej z 11 września 1939 r., która była częścią obchodów osiemdziesiątej rocznicy tego wydarzenia. Impreza odbyła się w ramach projektu „Oko w oko z historią”, realizowanego przez Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, który uzyskał finansowy mały grant z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. GCI było partnerem MSH i odpowiadało m.in. za kwestie promocyjne przedsięwzięcia. Inscenizację obejrzało ponad 700 osób.

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające w IPRM. W 2019 r. zajęcia kontynuowała grupa 26 osób, a 13 rozpoczęło naukę gry na instrumencie. Trzech instruktorów na zakończenie minionych dwunastu miesięcy uczyło łącznie 39 młodych artystów.

6 stycznia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się Koncert Świąteczny, podczas którego zaprezentowali się uczestnicy zajęć umuzykalniających prowadzonych w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. W koncercie wzięło udział ok. 400 mieszkańców.

16 czerwca zorganizowany został VI Festiwal Świętojański, który w tym roku odbył się w całości w parku przy ul. Narutowicza. Podczas koncertu wystąpili uczestnicy zajęć umuzykalniających prowadzonych w IPRM. Dodatkową atrakcją dla uczestników były atrakcje nawiązujące do lat 20-, 30- i 40-tych, czyli czasów życia Jana Adama Maklakiewicza. Festiwal był częścią obchodów przypadającej w tym roku rocznicy 120. rocznicy narodzin tego kompozytora. W imprezie łącznie udział wzięło ok. 1 000 osób.

Od początku 2019 roku w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów prowadzone są lekcje muzyki dla najmłodszych, które obejmują opowieści o tym słynnym rodzie oraz prezentację instrumentów znajdujących się w obiekcie. Udział w tego typu zajęciach wzięli już m.in. przedszkolacy z Osuchowa, mszczonowskiej placówki miejskiej oraz „Bajkowej Krainy”. Łącznie spotkania z muzyką zgromadziły ok. 150 najmłodszych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej.

Podobne zajęcia muzyczne, skierowane do starszych dzieci i młodzieży, były również prowadzone w okresie ferii w ramach akcji „Zima w mieście”. Z lekcji tych skorzystało ok. 30 osób.

Gminne Centrum Informacji zrealizowało również projekt „Muzyczny Mszczonów”, na który otrzymało dofinansowanie w kwocie 15 000 zł z małych grantów przyznawanych przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego”. W ramach tego działania zorganizowane były pokazy instrumentów (warsztaty/szkolenia) a także audycje i lekcje o muzyce i rodzie Maklakiewiczów. Kulminacją projektu był uroczysty koncert, zaplanowany na 24 listopada 2019 r. – w dniu przypadania 120. rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, zrealizowano dwie imprezy: jedną dla uczniów szkoły podstawowej w Mszczonowie a drugą dla  pozostałych mieszkańców Mszczonowa i całej Ziemi Chełmońskiego w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Składały się one z benefisu z okazji 120. Rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza oraz koncertu z udziałem członków rodziny Maklakiewiczów oraz zaproszonych artystów. Benefis wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w oparciu o rymowaną biografię bohatera, stworzoną w GCI oraz recitalu utworów kompozytora. W wydarzeniu wzięły udział łącznie 652 osoby.

Radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor GCI za działalność, szczególnie tę w zakresie propagowania historii gminy. Podkreślała, że współpraca Centrum z lokalnymi pasjonatami umożliwiła powstanie dwóch Izba Pamięci – poświęconej dziejom Ziemi Mszczonowskiej oraz Rodu Maklakiewiczów.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek także podziękował dyrektor Magdalenie Podsiadły za bardzo szerokie pole działań Gminnego Centrum Informacji. Osobne słowa wdzięczności skierował za funkcjonowanie filii GCI w Osuchowie, za pomoc w organizacji lokalnych uroczystości i zajmowanie się ludzkimi problemami.

 Zaopiniowane uchwały

Pierwszy projekt uchwały przedstawiła Monika Malczak, dyrektor MOPS a dotyczył on określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Kierująca jednostką omówiła również dokument w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Uchwała ta nadaje dyrektor MOPS uprawnienia wydawania decyzji w sprawie dodatku energetycznego.

Ostatni zaopiniowany dokument dotyczył rozpatrzenia skargi na kierującą GCI. Dotyczyła ona odpowiedzi dyrektor na postulat redaktora portalu „Echo Mszczonowa”, którą uznał on za niezadowalającą. Na wniosek przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzeja Osiala skarga została uznana za bezzasadną. W krótkich wystąpieniach decyzję tę poparli radny Robert Głąbiński i Marek Zientek.

Sprawy różne

Punkt ten rozpoczął burmistrz Józef Grzegorz Kurek, zapytany przez prowadzącego Marka Zientka o sprawę pszczół, które zginęły w pasiekach w Osuchowie i Strzyżach. Włodarz odpowiedział, że w trosce o dobro śledztwa Policja nie chce udzielać informacji o tej sprawie.

Burmistrz, podsumowując funkcjonowanie gminy w okresie, jaki minął od sesji Rady Miejskiej, powiedział o zerwaniu komunikacji z Grójcem, która w efekcie obostrzeń stała się dla przewoźnika nierentowna. Radni dowiedzieli się również, że wkrótce nastąpią rozstrzygnięcia konkursów odnośnie dofinansowania remontów gminnych dróg. Trwają negocjacje z Komendą Wojewódzką PSP w sprawie samochodu dla OSP Osuchów. Mniejsze wpływy z podatków do firm, spowodowane ograniczeniami epidemicznymi, sprawią, że konieczne będzie ograniczenie ilości gminnych inwestycji, ponieważ zabraknie środków finansowych na wszystkie zaplanowane na ten rok.

Burmistrz poinformował zebranych o otwarciu przetargu na wykonanie wodociągu w miejscowości Budy-Zasłona. Wkrótce rozstrzygnięty będzie z kolei konkurs na wykonanie przebudowy skrzyżowania pomiędzy ulicami Warszawską, Żyrardowską i Rawską. Trwają prace nad koncepcją programową budynku przy ul. Kościuszki, czyli dawnego komisariatu. W swoim wystąpieniu burmistrz podsumował także prace na mszczonowskich błoniach i  opowiedział o ich drugim etapie a także przedstawił plan najbliższych inwestycji samorządowych. Na tym  zakończono wspólne obrady Komisji Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865512

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat