Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były ocena bezpieczeństwa publicznego w gminie oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski i radny Marek Zientek. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Bezpieczeństwo publiczne

W części dotyczącej bezpieczeństwa jako pierwszy głos zabrał asp. szt. Sławomir Zieliński, który pełni funkcję dzielnicowego Mszczonowa. W minionym roku przeprowadził 24 interwencje, w tym 2 domowe. Oprócz tego funkcjonariusz ujawnił także 2 poszukiwane osoby a 175 wylegitymował. Dzielnicowy przeprowadził również 511 wywiadów i ustaleń dla innych służb, 126 razy spotkał się z przedstawicielami społeczności miejskiej, 4 razy z władzami samorządowymi, skierował 14 powiadomień w sprawie uzależnienia od alkoholu i innych środków, nałożył 16 mandatów karnych i 28 pouczeń. Zrealizował również 320 sprawy w ramach korespondencji z innymi organami.

Sierż. szt. Arkadiusz Wójcik pełni służbę dzielnicowego na terenach wiejskich gminy Mszczonów. W 2019 roku przeprowadził on 58 interwencji, w tym 14 domowych. Oprócz tego funkcjonariusz ujawnił także 1 poszukiwaną osobę a 323 wylegitymował. Dzielnicowy przeprowadził również 436 wywiadów i ustaleń dla innych służb, 49 razy spotkał się z przedstawicielami społeczności miejskiej, 1 raz z władzami samorządowymi, skierował 4 powiadomienia w sprawie uzależnienia od alkoholu i innych środków, nałożył 7 mandatów karnych i 4 pouczenia. Zrealizował również 358 spraw w ramach korespondencji z innymi organami.

Wśród spraw, które radni podjęli korzystając z okazji obecności dzielnicowych znalazły się m.in. problemy z komunikacją pojazdów na terenie przyległym do miejskiego targowiska oraz podpalenia na terenie mszczonowskich osiedli wielorodzinnych.

Zaopiniowane uchwały

Pierwszy omówiony projekt uchwały dotyczył aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Mszczonów na lata 2019-2021. Przedstawiła go Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera m.in. charakterystykę obszaru gminy Mszczonów pod względem sytuacji demograficznej, mieszkaniowej czy gospodarczej, opis inwentaryzacji emisji CO2 oraz plan działań na rzecz ograniczenia produkcji dwutlenku węgla.

Kolejny z omówionych dokumentów dotyczył zmian w bieżącym budżecie a omówiła go skarbnik gminy Jadwiga Barbulant. Przedstawiła także korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które są z nimi powiązane.

Dagmara Łysoniewska z Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” omówiła projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Gąba. Wyznaczono w nim tereny o przeznaczeniu na zabudowę jednorodzinną i usługową. Oprócz tego, fragment miejscowości obejmuje również lasy, część rolniczą, wodną i obszary komunikacyjne czy infrastruktury technicznej.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska  omówiła projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Grabce Józefpolskie. Proces ten jest podyktowany koniecznością korekty parametrów i warunków zabudowy oraz dostosowania układu komunikacyjnego do projektowanej drogi łączącej ulice Żyrardowską i Fabryczną.

W trakcie obrad radni zaopiniowali również dwie uchwały przedstawione przez dyrektora OSiR Michała Szymańskiego, dotyczące zasad i trybu korzystania z hali sportowej i Term Mszczonów. Zmiany w przedstawionych dokumentach były konieczne z uwagi na zmiany w prawodawstwie, które nakazały nieodpłatne udostępnianie obiektów rekreacyjnych weteranom wojennym.

Naczelnik Taida Sochańska omówiła dokument dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Zdzieszyn i Grabce Wręckie. Powodem podjęcia takiej decyzji jest duże zainteresowanie właścicieli działek w tym obszarze oraz możliwości, jakie daje jego położenie.

W kolejnym punkcie radni zaopiniowali projekt uchwały dotyczącej wydzierżawienia Warszawskiemu Towarzystwu Strzeleckiemu nieruchomości położonej w miejscowości Marków Świnice. Na terenie tym znajduje się strzelnica. Burmistrz zaznaczył, że w związku z uwagami okolicznych mieszkańców i na wniosek radnego Andrzeja Osiala wkrótce zostaną przeprowadzone badania akustyczne, które określą, czy obiekt nie generuje hałasu o głośności powyżej dopuszczalnych norm.

Członkowie Komisji zaopiniowali także uchwałę dotyczącą zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Marków Towarzystwo. Dokument ten zaprezentowała naczelnik Taida Sochańska. Zakupiona nieruchomość powiększy zasób gminnego mienia komunalnego. Zbycia działki położonej w Mszczonowie dotyczyła kolejna uchwała przedstawiona przez kierującą Wydziałem Rozwoju Gospodarczego. Nieruchomością tą zainteresowani są inwestorzy, ponieważ jest ona położona w obszarze zabudowy produkcyjnej, magazynów i obiektów usługowych. Nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wręcza dotyczył kolejny punkt obrad. Nowo powstała arteria odtąd będzie nosiła nazwę Nowy Świat.

Naczelnik Sochańska omówiła także projekt uchwały dotyczącej zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mszczonowie. Działka ta znajduje się przy ul. Generała Sikorskiego i jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną lub usługową. Radni zaopiniowali również uchwałę dotyczącą skargi na burmistrza Mszczonowa odnośnie nienależycie wykonanej inwestycji przebudowy ulicy Sosnowej w Lutkówce Kolonii przy działkach skarżącego. Została ona uznana za bezzasadną. Naczelnik Sochańska omówiła również uchwałę dotyczącą zgody na nabycie nieruchomości znajdującej się w Mszczonowie. Na działce tej znajduje się budynek murowany parterowy. Całość zasili zasób mienia komunalnego gminy.

Katarzyna Dąbrowska z  Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” zaprezentowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Mszczonowie. Nieruchomości te przeznaczone będą na zabudowę wielorodzinną oraz nieuciążliwe usługi. Projekt uchwały określa m.in. wysokość i rodzaj zabudowy a także jej kolorystykę. Na wniosek skierowany podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dokumencie znalazł się również zapis o dopuszczeniu budowy podziemnych miejsc parkingowych.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, przedstawiła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Są one wynikiem opinii otrzymanej w Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Żyrardowie.

Sprawy różne

W ramach wolnych wniosków przewodniczący Łukasz Koperski przypomniał o zgłoszonym podczas drugiego spotkania Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych postulacie o wyborze świętego patrona miasta. Zbadanie procedury przeprowadzenia takiego procesu zostało powierzone Marcie Strzeleckiej, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej. Na tym zakończono obrady, podczas których członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865524

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat