Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 lutego 2020 roku, odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem obrad na wniosek radnego Andrzeja Osiala dyskutowano nad porządkiem obrad. Wątpliwości wzbudzała uchwała dotycząca zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Dokument odnosi się do działki w miejscowości Marków Świnice, na której znajduje się strzelnica Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Jej funkcjonowanie budzi jednak niezadowolenie części okolicznych mieszkańców z uwagi na hałas. W związku z tym radny Andrzej Osial wnioskował o zawieszenie głosowania nad uchwałą do czasu przeprowadzenia badań akustycznych. Jak poinformował burmistrz Józef Grzegorz Kurek, wkrótce zostaną one przeprowadzone a umowa dzierżawy wygasa w najbliższym czasie. W związku z tym zebrani radni postanowili pozostawić projekt do zaopiniowania na bieżącym posiedzeniu.

Bezpieczeństwo publiczne

Jako pierwszy przed zgromadzonymi wystąpił Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof Puszcz. W minionym roku nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwało dwudziestu ośmiu funkcjonariuszy podzielonych na trzy zespoły zadaniowe: Kryminalny, Dzielnicowych oraz Patrolowo-Interwencyjny. Policjanci poruszali się siedmioma radiowozami oznakowanymi i bez symboli służbowych.

W 2019 r. na terenie gminy Mszczonów dokonano 44 zgłoszonych kradzieży, 39 włamań, 2 bójki i pobicia, 10 uszkodzeń mienia, 4 przestępstwa z kategorii rozbój, wymuszenie rozbójnicze lub kradzież rozbójnicza. Uszczerbek na zdrowiu zgłosiło mszczonowskim policjantom 5 osób, ukradziono również 3 pojazdy. W 2019 r. mszczonowscy policjanci odnotowali także 9 przestępstw związanych z narkomanią.

Komendant Puszcz porównał także liczbę zdarzeń w latach 2019-2016. W omówionym okresie wzrosła ilość włamań i kradzieży. Odnotowano z kolei mniej uszkodzeń mienia. Zgłoszone do Komisariatu przestępstwa dotyczyły także dwóch, dużych terenów budowlanych – Park of Poland oraz PepsiCo. Na ich obszarze odnotowano kradzieże, włamania i uszkodzenia mienia.

W minionym roku na jednego funkcjonariusza Komisariatu przypadało 69 prowadzonych postępowań, co oznacza spadek w porównaniu do dwóch wcześniejszych lat. Łączna liczba spraw prowadzonych przez mszczonowski zespół wyniosła 413. Najwięcej postępowań toczyło się w sprawie kradzieży (74) i kradzieży z włamaniem (56). Ogólna wykrywalność przestępstw  w minionym roku osiągnęła 55,41%, co oznacza spadek o 27,23% w porównaniu do 2018 r.

Na terenie gminy służbę sprawowało dwóch dzielnicowych – asp. szt. Sławomir Zieliński (Mszczonów) oraz sierż. szt. Arkadiusz Wójcik (tereny wiejskie). Komendant Puszcz w swoim wystąpieniu krótko podsumował ich działalność w 2019 r. Minione dwanaście miesięcy przyniosło 717 interwencji na terenie miasta i 623 na obszarach wiejskich. Średni czas dojazdu policjantów w Mszczonowie wyniósł 18,25 min a poza nim – 25,37 min.

Komendant Puszcz podsumował także służbę ponadnormatywną, która opłacana jest z funduszy gminy. W jej ramach funkcjonariusze m.in. zabezpieczali imprezy, odbywające się na terenie Ziemi Mszczonowskiej – np. jarmark, zlot pojazdów zabytkowych, dożynki czy mecze piłkarskie.

Przed zebranymi radnymi wystąpił również Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie Arkadiusz Zgieb, który podsumował bezpieczeństwo na terenie całego, podlegającego mu obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów. W swojej prezentacji podsumował składy osobowe poszczególnych komisariatów komentując zmiany, jakie w nich zaszły oraz ich przyczyny. Komendant Zgieb omówił także statystyki dotyczące najczęstszych przestępstw na terenie powiatu oraz ich dynamikę. Apelował również do władz samorządowych o wsparcie dla mszczonowskiego komisariatu w postaci sfinansowania zakupu radiowozu. Obecnie posiadane przez jednostkę są już mocno wyeksploatowane. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek obiecał przyjrzeć się tej, ważnej dla bezpieczeństwa publicznego, kwestii.

Kilka słów do zebranych skierowała również Prokurator Rejonowy Joanna Jackowska. Podkreślała, że jej instytucja jest trzecią pod względem obciążenia pracą w całym okręgu płockim (na 43 jednostki). W związku z tym prokuratorzy prowadząc postępowania w znacznej części polegać muszą na funkcjonariuszach Policji. Prokurator korzystając z okazji podziękowała za współpracę przedstawicielom mszczonowskiego komisariatu. Podkreślała również, że braki w lokalnej flocie pojazdów utrudniają funkcjonariuszom realizację ich działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Jako ostatnia z występujących głos zabrała Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, która na początku podziękowała obydwu komendantom za działalność ich zespołów oraz sprawne kierowanie służbami, pomimo braków personalnych i sprzętowych. Wyraziła również nadzieję, że kiedyś powiatowa Policja zostanie włączona do Garnizonu Warszawskiego, który zapewnia dodatki do pensji dla funkcjonariuszy oraz ich lepsze wyposażenie, m.in. w samochody.

W dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek, który podziękował za zaangażowanie funkcjonariuszy w ich służbę na rzecz mieszkańców rejonu Osuchowa. Podkreślał, że przedstawione sprawozdania pokazały, jak wiele pracy wykonują oni na co dzień. Doceniając ich działalność zapewnił, że dzięki temu mieszkańcy czują się bezpiecznie.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o możliwość wprowadzenia po dwóch dzielnicowych w mieście i na terenach wiejskich. Jego zdaniem dotychczasowa ilość funkcjonariuszy w tej służbie (po jednym) jest niewystarczająca i sprawia, że są oni nadmiernie obciążeni obowiązkami. Przewodniczący pytał także o możliwość ograniczenia prędkości samochodów ciężarowych na ulicy Grójeckiej w Mszczonowie. Komendant Zgieb w odpowiedzi wskazał możliwości dotyczące rozwiązania obydwu problemów.

Radny Robert Głąbiński pytał o funkcjonariusza mszczonowskiego komisariatu, który w tym roku nabędzie prawa emerytalne. Komendant Puszcz poinformował, że prowadzi rozmowy w sprawie pozostania wymienionego policjanta w jednostce.

Sprawę podpaleń kontenerów ze śmieciami na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej poruszył z kolei radny Krzysztof Krawczyk. Podziękował także przedstawicielom Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców mszczonowskich osiedli. Komendant Zgieb poinformował, że są prowadzone czynności dochodzeniowe w ramach zgłoszonego problemu. Do podziękowań dla przedstawicieli służb przyłączył się również radny Mirosław Wirowski.

Radna Katarzyna Ciećwierska podjęła temat problemów komunikacyjnych na drogach przylegających do miejskiego targowiska na osiedlu Dworcowa III. Komendant Puszcz obiecał, że sprawa zostanie zbadana i przedstawione będą konkretne możliwości rozwiązań. Zaproponował wspólne rozmowy dotyczące zgłoszonej kwestii. Radną Ciećwierską poparł także wiceprzewodniczący Marek Zientek.

Na zakończenie głos zabrali przewodniczący Łukasz Koperski i burmistrz Kurek, którzy podsumowując część dotyczącą bezpieczeństwa, podziękowali funkcjonariuszom za ich ofiarną służbę na rzecz mieszkańców gminy.

Podjęte uchwały

Pierwszy z omówionych dokumentów dotyczył zmian w bieżącym budżecie a omówiła go skarbnik gminy Jadwiga Barbulant. Przedstawiła także korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które są z nimi powiązane.

Kolejna uchwała dotyczyła aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Mszczonów na lata 2019-2021. Przedstawiła ją przedstawicielka firmy Centrum Doradztwa Energetycznego, opracowującej ten dokument. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera m.in. charakterystykę obszaru gminy Mszczonów pod względem sytuacji demograficznej, mieszkaniowej czy gospodarczej, opis inwentaryzacji emisji CO2 oraz plan działań na rzecz ograniczenia produkcji dwutlenku węgla.

Dagmara Łysoniewska z Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” omówiła uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Gąba. Wyznaczono w nim tereny o przeznaczeniu na zabudowę jednorodzinną i usługową. Oprócz tego, fragment miejscowości obejmuje również lasy, część rolniczą, wodną i obszary komunikacyjne czy infrastruktury technicznej.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska  omówiła projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Grabce Józefpolskie. Proces ten jest podyktowany koniecznością korekty parametrów i warunków zabudowy oraz dostosowania układu komunikacyjnego do projektowanej drogi łączącej ulice Żyrardowską i Fabryczną.

Katarzyna Dąbrowska z  Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” zaprezentowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Mszczonowie. Nieruchomości te przeznaczone będą na zabudowę wielorodzinną oraz nieuciążliwe usługi. Projekt uchwały określa m.in. wysokość i rodzaj zabudowy a także jej kolorystykę. Na wniosek skierowany podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dokumencie znalazł się również zapis o dopuszczeniu budowy podziemnych miejsc parkingowych.

W trakcie obrad radni zatwierdzili  również dwie uchwały przedstawione przez główną księgową OSiR Emilię Kierlanczyk, dotyczące zasad i trybu korzystania z hali sportowej i Term Mszczonów. Zmiany w przedstawionych dokumentach były konieczne z uwagi na zmiany w prawodawstwie, które nakazały nieodpłatne udostępnianie obiektów rekreacyjnych weteranom wojennym.

Naczelnik Taida Sochańska omówiła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Zdzieszyn i Grabce Wręckie. Powodem podjęcia takiej decyzji jest duże zainteresowanie właścicieli działek w tym obszarze oraz możliwości, jakie daje jego położenie.

W trzynastym punkcie obrad radni zatwierdzili uchwałę dotyczącą zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Marków Towarzystwo. Dokument ten zaprezentowała naczelnik Taida Sochańska. Zakupiona nieruchomość powiększy zasób gminnego mienia komunalnego. Zbycia działki położonej w Mszczonowie dotyczyła kolejna uchwała przedstawiona przez kierującą Wydziałem Rozwoju Gospodarczego. Nieruchomością tą zainteresowani są inwestorzy, ponieważ jest ona położona w obszarze zabudowy produkcyjnej, magazynów i obiektów usługowych. Nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wręcza dotyczył kolejny punkt obrad. Nowo powstała arteria odtąd będzie nosiła nazwę Nowy Świat.

Naczelnik Sochańska omówiła także uchwałę dotyczącą zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mszczonowie. Działka ta znajduje się przy ul. Generała Sikorskiego i jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną lub usługową. Radni zatwierdzili również uchwałę dotyczącą skargi na burmistrza Mszczonowa odnośnie nienależycie wykonanej inwestycji przebudowy ulicy Sosnowej w Lutkówce Kolonii przy działkach skarżącego. Została ona uznana za bezzasadną.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, przedstawiła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Są one wynikiem opinii otrzymanej w Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Żyrardowie.

Naczelnik Sochańska omówiła uchwałę dotyczącą zgody na nabycie nieruchomości znajdującej się w Mszczonowie. Na działce tej znajduje się budynek murowany parterowy. Całość zasili zasób mienia komunalnego gminy.

W punkcie dwudziestym radni zatwierdzili uchwałę dotyczącą wydzierżawienia Warszawskiemu Towarzystwu Strzeleckiemu nieruchomości położonej w miejscowości Marków Świnice. Na terenie tym znajduje się strzelnica. Burmistrz zaznaczył, że w związku z uwagami okolicznych mieszkańców i na wniosek radnego Andrzeja Osiala wkrótce zostaną przeprowadzone badania akustyczne, które określą, czy obiekt nie generuje hałasu o głośności powyżej dopuszczalnych norm.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza Mszczonowa

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami organ odbył dwa posiedzenia kontrolne, podczas których jego członkowie analizowali spłacalność podatków i opłat a także gospodarkę finansową Ośrodka Sportu i Rekreacji. W wyniku obydwu kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał sześć zarządzeń dotyczących m.in. weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. „białą listą”, powołania komisji przetargowej oraz zmian w bieżącym budżecie.

Włodarz gminy poinformował zebranych, że rozpoczęły się budowy dwóch inwestycji – magazynu firmy InPost oraz fabryki światłowodów.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła jedna interpelacja. Jej autorką była rada Katarzyna Ciećwierska a pismo dotyczyło komunikacji pojazdów w dni targowe. Sprawa ta była już omawiana podczas obrad Komisji oraz w części sesji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego.

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał informacje uzyskane od burmistrza i dotyczące średnich wysokości wynagrodzeń nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego. Skarbnik Jadwiga Barbulant  podsumowała przedstawione dane i kwoty podwyżek, które pedagogom obiecali rządzący, nie zapewniając samorządom środków na ich wypłacenie.

Radny Mirosław Wirowski zwrócił uwagę na problem związany z ulicą Olchową, która jest bardzo uczęszczana przez pojazdy. Apelował o położenie chodnika przy tej arterii. Przekazał także postulat mieszkańców dotyczący nasadzeń zieleni przy ul. Spokojnej i konsultacji społecznych tego procesu.

Radny Andrzej Osiński pytał o problem z opuszczoną stacją paliw gazowych w Chudolipiu oraz konsultacje Centralnego Portu Komunikacyjnego. Radny Andrzej Osial podjął temat chodnika przy ulicy Szkolnej. Apelował o podjęcie rozmów ze starostwem powiatowym w tej sprawie, ponieważ jest to arteria bardzo uczęszczana, szczególnie przez dzieci, i słabo oświetlona, co potęguje zagrożenie dla pieszych. Radny Osial przypomniał także o planach budowy ronda w Olszówce przy drodze powiatowej.

W odpowiedzi burmistrz Kurek odpowiedział, że teren pod opuszczoną stacją paliw gazowych w Chudolipiu jest prywatną nieruchomością i nie podlega wpływom gminy. Włodarz obiecał przyjrzeć się problemowi ul. Olchowej w Mszczonowie a także kwestii zieleni przy ul. Spokojnej. Poinformował również, że 9 marca odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji społecznych planów Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Radna Barbara Gryglewska poruszyła temat rozbiórki stacji trafo w przykościelnym parku. Burmistrz Kurek poinformował, że proces ten został wstrzymany a obiekt będzie odremontowany. Korzystając z okazji przewodniczący Koperski podziękował mieszkańcom, którzy interweniowali w sprawie ochrony zabytkowego transformatora a także włodarzowi za wspólną interwencję u władz PGE.

Radny Robert Głąbiński podziękował przewodniczącemu i burmistrzowi za wstrzymanie rozbiórki stacji trafo. Zadał również pytanie o planowaną linię kolejową. W odpowiedzi burmistrz Kurek poinformował, że na pewno nowa stacja będzie zlokalizowana w Mszczonowie.

Przewodniczący Koperski był z kolei zainteresowany tematem transportu publicznego do Żyrardowa. Burmistrz Kurek poinformował, że uzyskano dofinansowanie na zwiększenie częstotliwości komunikacji pomiędzy Mszczonowem a Grodziskiem Mazowieckim. Do Żyrardowa kursy odbywają prywatni przewoźnicy, ponieważ PKS nie chce realizować nierentownych przewozów. Na tym zakończono XVIII sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656905

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat