Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.1.2021

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 stycznia 2020 roku, odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan przeciwpożarowy gminy w 2019 r. a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie i zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

Ochrona przeciwpożarowa

O stanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie żyrardowskim opowiedział zebranym kapitan Jarosław Belina z PSP. W swoim wystąpieniu przedstawił on potencjalne źródła zagrożeń na terenie Mszczonowa i całego rejonu. Zgromadzeni mogli się również dowiedzieć, jakie zdarzenia miały miejsce w 2019 r. na terenie powiatu i ile z nich przypadło na gminę. W ciągu minionych dwunastu miesięcy na Ziemi Mszczonowskiej odnotowano najwięcej miejscowych zagrożeń. Kapitan z żyrardowskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej przedstawił również potencjał ratowniczy gminy Mszczonów oraz całego powiatu a także dokonał porównania ilości niebezpiecznych zdarzeń na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnim punktem wystąpienia były przekazane przez PSP dotacje dla gminnych jednostek – zarówno finansowe jak i rzeczowe (np. w postaci samochodu ratownictwa technicznego).

Sprawozdanie z realizacji zadań przeciwpożarowych w gminie złożyła inspektor Urzędu Miejskiego Mieczysława Korzonkowska. W minionym roku do Prezydium Zarządu wojewódzkiego Z OSP RP złożone zostały wnioski o dofinansowanie wyposażenie sprzętu i umundurowania oraz remonty obiektów strażackich dla gminnych jednostek OSP. Do Komendanta PSP zgłoszono potrzeby w zakresie doposażenia strażaków w sprzęt pożarniczy i ochrony osobistej. W ciągu dwunastu miesięcy lokalnych ochotników kierowano także na szkolenia m.in. podstawowe, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz kursy naczelników i dowódców. Przeprowadzono także i sfinansowano badania druhów a także uprawnienia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Na bieżąco przeprowadzane są przeglądy techniczne samochodów oraz serwisy sprzętu do ratownictwa medycznego i drogowego. W 2019 r. doposażono także jednostki OSP, między innymi w specjalistyczne ubrania i sprzęt podręczny oraz do ratownictwa wodnego. Zakupy obejmowały również kamerę termowizyjną, prądownicę, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy oraz radiotelefony nasobne.

Prezes Waldemar Suski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mszczonowie. W minionym roku zorganizował on m.in. turnieje wiedzy pożarniczej oraz zawody sprawności strażackiej. Prezes przekazał także zgromadzonym druhom kilka informacji dotyczących funkcjonowania jednostek OSP w Gminie.

Na zakończenie tej części obrad dyskutowano nad ochroną przeciwpożarową na Ziemi Mszczonowskiej. Do zebranych ze swoimi problemami i podziękowaniami zwracali się przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy. Jako pierwszy głos zabrał prezes Mariusz Grzejszczak ze Zbiroży, który podziękował za zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki niemu strażacy mogą sprawniej udzielać pomocy podczas różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. Druh Grzejszczak poinformował, że obecnie jedyną bolączką jednostki jest stan remizy.

Prezes OSP Grabce Towarzystwo Janusz Kociszewski podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę z jednostką. Przejawem partnerstwa będzie wkrótce nowy wizerunek  jednostki, w której zostanie wyremontowana strażnica a jej otoczenie stanie się bardziej estetyczne. Prezes przypomniał także o ubiegłorocznym pozyskaniu przez OSP Grabce Towarzystwo ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Skania. Pojazd ten został wyremontowany przez druhów we własnym zakresie. Oprócz pracy własnej na ten cel druhowie przeznaczyli ekwiwalenty finansowe otrzymywane za udział w akcjach ratunkowych.

Głos zabrał także prezes OSP Wręcza Krzysztof Bodecki, który poinformował, że w minionym roku jednostka pozyskała lekki samochód ratownictwa technicznego z PSP w Żyrardowie. Druh podziękował władzom samorządowym za sfinansowanie doposażenia tego pojazdu. Prezes zauważył, że w posiadaniu OSP znajduje się także stary, trzydziestosiedmioletni samochód, który może nie być wystarczający w przyszłości, w związku z otwarciem Park of Poland i prawdopodobnym zwiększeniem ilości zdarzeń niebezpiecznych. Druh prosił także o pomoc finansową w doposażeniu jednostki.

Naczelnik OSP Osuchów Jarosław Dębski również zgłosił problem z posiadaniem starego pojazdu. Nowocześniejszy sprzęt jest tym bardziej potrzebny, że jednostka działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i konieczne jest dostosowywanie sprzętu do standardów obowiązujących podmioty, które w jego ramach działają.

W imieniu druhów z OSP Mszczonów wystąpił naczelnik Marcin Wiśniewski, który zwrócił uwagę na potrzebę posiadania przez jednostkę drabiny. Zwracał również uwagę na potrzebę szkoleń wszystkich strażaków z terenu gminy. Druh pytał także o możliwość przeprowadzania kursów dla druhów na powstającym w mieście basenie głębinowym.

Naczelnik OSP Piekary Kamil Siemiński podziękował za współpracę w przygotowaniach do ubiegłorocznych obchodów 100-lecia jednostki. Strażacy marzą o nowej remizie, w której znalazłby się dodatkowy garaż i zaplecze socjalno-szkoleniowe.

Przewodniczący Łukasz Koperski swoje pytanie skierował do kapitana PSP a dotyczyło ono dotacji finansowych na zakup samochodów przekazanych dla OSP Żyrardów i Nowe Kozłowice. Zainteresowanie wzbudziła możliwość podobnego wsparcia gminnych jednostek. W odpowiedzi kapitan Belina poinformował, że warunkiem możliwości samego ubiegania się o dofinansowanie z KSRG jest posiadanie przez jednostkę części środków (ponad 50%) niezbędnych na dokonanie zakupów. W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że do tej pory samorząd nie miał szans na pozyskanie nowego samochodu, ponieważ pojazdy były dofinansowane z funduszy unijnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji miały gminy o niskim wskaźniku dochodów na mieszkańca, co uniemożliwiało skorzystanie z tej formy wsparcia. Burmistrz potwierdził także słowa kapitana o mocno zawyżanych cenach pojazdów strażackich, na zakup których można otrzymać wsparcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał także o przypadających w tym roku rocznicach powstania – sto czterdziestej OSP Mszczonów i sto trzydziestej założenia Orkiestry Dętej. Podziękował także druhom z Piekar za organizację uroczystości 100-lecia tej jednostki. Słowa uznania przewodniczący skierował także do strażaków z Wręczy i Grabców Józefpolskich. W podsumowaniu wystąpień podziękował także druhom ze wszystkich, gminnych jednostek za ratowanie ludzkiego życia i mienia a także ogromną wartość wychowawczą na rzecz młodych ludzi, działających w strukturach ochotniczych.

Radny Dariusz Olesiński przyłączył się do podziękowań za uroczystość stulecia OSP Piekary. Radny Mirosław Wirowski podziękował wszystkim strażakom-ochotnikom za ich służbę, podkreślając jednocześnie, jak wielkim szacunkiem powinno się darzyć tych, którzy bezinteresownie narażają swoje życie podczas akcji ratunkowych. Obiecał, że zawsze będzie wspierał inicjatywy, zmierzające na rzecz rozwoju lokalnych OSP. Radny podkreślał także znaczenie działalności Orkiestry Dętej, działającej przy mszczonowskiej jednostce. Apelował o zachęcanie młodych, by wstępowali w szeregi zespołu.

Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek złożył wyrazy szacunku wszystkim strażakom z całej gminy. Podkreślał, jak ważne znaczenie dla społeczności Osuchowa ma remiza tamtejszej OSP, która jest obecnie bardzo ważnym miejscem spotkań lokalnej społeczności. Dzięki niej jednostka ma również możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów. Radny podziękował także strażakom za włączanie się w gminne święta, na przykład doroczne dożynki. Wiceprzewodniczący zapewnił też, że życzy druhom z Piekar, by jak najszybciej udało im się zrealizować marzenia o nowej remizie.

Przewodniczący Łukasz Koperski odniósł się także do pomysłu strażackiego szkolenia dla nurków. Jego zdaniem, w przyszłości taka grupa specjalistów w OSP Mszczonów mogłaby zarabiać dla jednostki dodatkowe środki finansowe, których coraz mniej dostarcza wynajem sali weselnej. Z kolei radna Barbara Gryglewska podziękowała druhom za wychowawcze aspekty ich działalności, ratowanie życia oraz tradycje muzyczne Orkiestry.

Część dotyczącą ochrony przeciwpożarowej zakończył burmistrz, który podkreślał, że bez jednostek ochotniczych w skali powiatu nie byłoby możliwe zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Włodarz podziękował za wzorową współpracę żyrardowskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej. Burmistrz obiecał, że wkrótce rozpoczęte zostaną częściowe prace nad strażnicami gminnych OSP, które potrzebują remontu lub nowych siedzib. Włodarz obiecał także druhom wszelką możliwą pomoc na miarę możliwości budżetowych.

Podjęte uchwały

Zgromadzeni radni wysłuchali także raportu z monitoringu realizacji Strategii rozwoju gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku, który przedstawiła zastępca burmistrza Halina Wawruch. Dokument ten, za pomocą specjalnych wskaźników, przedstawia stopień osiągnięcia założonych celów strategicznych: nowoczesna i efektywna gospodarka; turystyka, sport, rekreacja; infrastruktura; rynek pracy i aktywne społeczeństwo; rewitalizacja oraz zrównoważony rozwój. Jak zapisano w podsumowaniu raportu, realizacja planów w poszczególnych obszarach pokazuje, że możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego gminy są coraz większe. Znacznemu wzrostowi uległa, m.in. liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. Pełna realizacja części z zapisanych celów sprawiła, że przed władzami samorządowymi pojawiły się nowe wyzwania, związane na przykład z ochroną środowiska.

Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Adamowice.

O zmianach w bieżącym budżecie opowiedziała zebranym radnym Aneta Gołyńska-Ciechańska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Korekty te były związane z ponownym określeniem wysokości dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w obecnym roku. Naczelnik przedstawiła także uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Środki w kwocie 25 473,60 zł będą przekazane na realizację zadania dotyczącego utworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenach gmin Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki i Radziejowice.

Skarbnik Jadwiga Barbulant omówiła zmiany w uchwale dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mszczonów, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych o bieżącym planie finansowym. W porównaniu do poprzedniej wersji dokonano nieznacznych korekt i doprecyzowania niektórych sformułowań.

Naczelnik Taida Sochańska zaprezentowała także uchwałę w sprawie zgody na nabycie nieruchomości. Dokument dotyczy działki w Mszczonowie, która powiększy zasób gminnego mienia komunalnego.

Działalność burmistrza i wolne wnioski

Od początku tego roku burmistrz wydał siedem zarządzeń, dotyczących m.in. cen za usługi ZGKiM. Włodarz gminy poinformował także, że wykonawca rozpoczął już prace nad rewitalizacją przykościelnego parku. Zgromadzeni radni dowiedzieli się również, że 18 lutego zaplanowane jest otwarcie Park of Poland.

Komendant Komisariatu Policji Krzysztof Puszcz przedstawił dzielnicowego gminy Mszczonów sierżanta sztabowego Arkadiusza Wójcika i opowiedział o działalności funkcjonariuszy w gminie.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek i Waldemar Suski przedstawili uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która w ten sposób wydała pozytywne opinie w kwestiach gospodarki finansowej gminy Mszczonów. Wolne wnioski zakończyły obrady Rady Miejskiej.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI

Foto: Jarosław Pięcek, GCI

 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6851317

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat