Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.1.2021

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 20 listopada 2019 roku, odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność służby zdrowia w gminie a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022, zmian w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

Działalność służby zdrowia

Jako pierwszy w tej części wystąpił Jacek Sawicki – Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie, który przedstawił sytuację powiatowego szpitala. Zaprezentowane dane dotyczyły działalności placówki w 2018 roku. Prezes Sawicki podkreślał, że on sam funkcję tę sprawuje dopiero od czerwca 2019 r., co oznacza, że podczas obrad omówi dane wypracowane przez poprzednią zarządzającą szpitalem.

Misją kierujących placówką jest podnoszenie jakości usług i zmienianie się na lepsze. Właśnie do tych słów niejednokrotnie odnosił się prezes Sawicki pokazując, jakie zmiany następują stopniowo w żyrardowskim szpitalu. Prezentując dane podkreślał również, że systematycznie rosną przychody Spółki a budżet ma tylko niewielki deficyt.

Prezes przedstawił także pokrótce informacje dotyczące samego szpitala, który prowadzi m.in. oddział pediatryczny, chirurgii ogólnej, neurologiczny czy ginekologiczno-położniczy. Placówka realizuje także świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. Jak można się było dowiedzieć podczas wystąpienia, z roku na rok rośnie ilość hospitalizacji w żyrardowskiej placówce.

Przewodniczący Łukasz Koperski prosił o wyjaśnienie danych dotyczących etatów na Oddziale Chirurgicznym. Prezes w odpowiedzi poinformował, że zaprezentowane liczby dotyczą nowo zatrudnionych lekarzy.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, korzystając z obecności starosty Beaty Sznajder, zapytał o zabezpieczenie pieniędzy na wkład własny do projektów z zewnętrznym dofinansowaniem, które planuje zrealizować prezes Sawicki. W odpowiedzi usłyszał, że w przypadku uzyskania wsparcia na realizację planów, konieczne będzie skorzystanie z niskooprocentowanych kredytów. Szpital, jako spółka prawa handlowa, musi sama na siebie zarabiać. Powiatu żyrardowskiego nie stać na dołożenie pieniędzy do realizacji projektów.

Starosta Beata Sznajder spytała prezesa Sawickiego o plan awaryjny w przypadku nieotrzymania dofinansowania na blok operacyjny i remont pozostałych oddziałów, na które to wniosek został złożony. Szczególnie pierwsza z tych inwestycji jest niezmiernie ważna dla funkcjonowania szpitala. Kierujący placówką poinformował, że posiadanie projektu nowego bloku zwiększy szansę na uzyskanie dofinansowania a takie dokumenty są już opracowane. W przypadku niepowodzenia Zarząd będzie się starał pozyskać pieniądze z innych źródeł, np. z kredytu. Starosta Beata Sznajder przypomniała, że docelowo przynajmniej jeden z oddziałów musi przynosić zysk, który będzie alternatywą dla pożyczek. Kredyt jest bardzo niebezpiecznym narzędziem, które może doprowadzić do ruiny każdą placówkę służby zdrowia.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał z kolei o plany dotyczące przyszłego funkcjonowania Oddziału Paliatywnego. Prezes poinformował, że chce powiększyć wielkość tego bloku poprzez jego przeniesienie do innego budynku. Planowane jest też zorganizowanie sal komercyjnych, które będą generowały zyski dla szpitala.

Sławomir Myszkowski zdał sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Medycyny Rodzinnej”, którą kieruje w Mszczonowie. dotyczyło ono okresu od listopada 2018 r. do października 2019 r. Placówka ta świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ginekologicznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia przyjmuje pacjentów w tych samych dniach i godzinach, jak w latach ubiegłych, czyli od poniedziałku do piątku od 8 do 18. Budynek jest otwierany o godz. 7:30, żeby wyeliminować konieczność oczekiwania chorych w kolejce na dworze.

W omawianym okresie z porad lekarskich skorzystało 44589 osób – 8574 pacjentów pediatrów oraz 36015 dorosłych. Pracownicy placówki wykonali również 474 wizyty domowe, 1360 badań EKG oraz 639 USG. W punkcie szczepień zrealizowano 1651 zabiegów. Z Poradni Ginekologiczno-Położniczej skorzystało 1616 pacjentek, w tym 168 świadczeń stanowiły porady dla kobiet ciężarnych. Kierownik Myszkowski przedstawił także inne zagadnienia związane ze służbą zdrowia, między innymi wymóg wyznaczenia koordynatora administracyjnego, wprowadzenie e-recept oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Przewodniczący Łukasz Koperski poddał do dyskusji temat poruszony podczas jednego ze spotkań władz z mieszkańcami. Chodziło o oczekiwanie pacjentów w kolejce do rejestracji, które odbywa się na zewnątrz budynku, także w okresie zimowym. Kierownik NZOZ obiecał zastanowić się nad zgłoszonym problemem.

 Sprawozdanie z działalności NZOZ „Medycyna Rodzinna” złożył jego kierownik Michał Sutkowski. Jak poinformował zebranych, w ciągu ostatniego roku w jego placówce wdrożono nowy system zapisów do lekarzy, który znacząco skrócił czas oczekiwania na wizytę. Dzięki niemu pacjenci przychodzą na umówioną godzinę i nie muszą oczekiwać na swoją kolej pod gabinetem.

W osuchowskiej Przychodni wprowadzono także kolejny element informatyzacji – e-zwolnienia. Rozpoczęto również wydawanie e-recept. Udało się również podjąć dalsze działania w zakresie lepszego wykorzystania pomieszczeń a także zmian technicznych w obiekcie i wokół niego. Prace najprawdopodobniej zakończą się w przyszłym roku.

W Przychodni, która świadczy opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, zatrudnionych jest obecnie 3 lekarzy, położna i 3 pielęgniarki a także pracownicy administracji i obsługi. W bieżącym roku placówka przyjęła 15 940 pacjentów oraz wykonała ponad 3 830 badań i procedur medycznych.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podkreślał, jak wielkie zmiany zaszły w funkcjonowaniu Przychodni i jak bardzo usprawniły one jej pracę. Dziękował nie tylko za działalność placówki, ale także za pochylenie się nad problemami, zgłaszanymi przez mieszkańców Osuchowa i okolic. Do tych słów przyłączył się również radny Andrzej Osiński, który także zauważył pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Przychodni.

O opiece stomatologicznej w gminie opowiedział Piotr Kaniut. Od początku października 2018 r. do końca września 2019 r. w mszczonowskiej Przychodni udzielono 2 580 nieodpłatnych świadczeń, w tym 387 u dzieci i młodzieży. W tym czasie przyjęto także ok. dwa razy więcej pacjentów na zasadach komercyjnych (odpłatnie).

Radna Barbara Gryglewska pytała o możliwość zapewnienia opieki stomatologicznej dzieci oraz młodzieży. W odpowiedzi usłyszała, że głównym problemem jest obecny system finansowania świadczeń dentystycznych. Niestety, środki przeznaczane na opiekę stomatologiczną są coraz mniejsze. Dodatkowo, NFZ ma świadomość tego, że ok. 80-90% zabiegów dentystycznych jest opłacana przez samych pacjentów. Stąd też stomatologia ma w Polsce charakter bardziej biznesowy.

O wykonywaniu świadczeń w ramach pielęgniarstwa szkolnego opowiedziała zebranym Janina Szymańska z „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROF-MED”. Jednostka ta ma na celu dbanie o zdrowie uczniów. W ramach pracy NZOZ wykonywane są m.in. badania przesiewowe, poradnictwo dla uczniów, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz edukacja zdrowotna w zakresie stomatologicznym. Opieką pielęgniarek szkolnych zatrudnionych w NZOZ „PROF – MED” w roku szkolnym 2018/ 2019 objętych było 1664 uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast w bieżącym roku szkolnych opieką objętych jest 1614 uczniów. Radny Andrzej Osiński pytał o częstotliwość obecności pielęgniarki w szkołach wiejskich. W odpowiedzi usłyszał potwierdzenie, że jest to jeden dzień w tygodniu. Radna Barbara Gryglewska była zainteresowana metodami diagnozowania wszawicy u dzieci. Janina Szymańska poinformowała, że rodzice mogą pisemnie wyrazić brak zgody na kontrolę włosów ich potomstwa.

Ewa Boniecka złożyła sprawozdanie z funkcjonowania NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowo – Ambulatoryjnego w Mszczonowie. W przychodni pracuje obecnie siedem pielęgniarek rodzinnych i jedna położna rodzinna. Do pielęgniarek zapisanych jest 8300 pacjentów, do położnej 4400.  Świadczenia dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje, udzielane są w przychodni oraz w domu chorego, w dni robocze w godz. 8:00-18:00.  Po godz. 18:00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta ciągłość świadczeń pielęgniarskich zapewnia Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

W okresie omawianych dwunastu miesięcy w NZOZ zostało wykonanych w sumie 12 998 świadczeń pielęgniarskich. W gabinecie zabiegowym pielęgniarki wykonały 4 437 świadczeń leczniczych, (iniekcje, opatrunki), 2 763 świadczeń diagnostycznych (pomiary ciśnienia krwi, pomiary poziomu cukru glukometrem).  W punkcie szczepień zostało wykonanych 1 651 świadczeń profilaktycznych (szczepienia) oraz 177 bilansów zdrowia u dzieci 2, 4, 6-latków. Do tego doszło 1 360 badań EKG. W domu chorego pielęgniarki rodzinne wykonały 2 215 zabiegów (iniekcje, opatrunki, pomiary ciśnienia krwi, pobieranie badań) oraz wykonały 90 wizyt patronażowych u dzieci powyżej 6 tygodnia życia.

Radny Mirosław Wirowski podziękował za wysoki poziom usług medycznych na terenie miasta. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska przychyliła się do tych słów podkreślając szeroki wachlarz usług NZOZ w Mszczonowie oraz wysoką ilość pacjentów, którymi placówka ta się opiekuje. Radny Robert Głąbiński podjął temat problemu z kolejkami pacjentów oczekujących na dworze przed mszczonowską Przychodnią. Wiceprzewodniczący Waldemar Suski podkreślił, że chorzy nie czekają na rejestrację zbyt długo, ponieważ sprawnie działa system zapisywania mieszkańców.

Podjęte uchwały

Przedstawicielka biura projektowego omówiła uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Adamowice. Kolejny zaprezentowany podczas obrad dokument dotyczył wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Zgromadzonym przedstawiła go naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. Nieruchomość ta znajduje się w miejscowości Marków Świnice a jej zakup ma charakter porządkowy dla tamtejszej okolicy.

Katarzyna Łukaszewicz z Wydziału Podatków i Opłat przedstawiła uchwałę dotyczącą obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Od tego momentu wynosić będzie ona 54,36 zł za 1 decytonę.

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok zaprezentowała naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Marta Strzelecka. Łukasz Kłopotowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak podczas obrad omówiła Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Drugi zaprezentowany dokument dotyczył wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty. Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o konieczność korekt deklaracji w związku ze zmianami stawek. Naczelnik Wolak poinformowała, że nie będzie wymagane złożenie nowych dokumentów. Radny Dariusz Olesiński pytał o długość podpisanej umowy, która będzie obowiązywała przez 8 miesięcy. Jak poinformował burmistrz Kurek, żaden dostawca usług nie chciał złożyć oferty na dłuższy okres. Radny Robert Głąbiński przypomniał, że cena za odbiór śmieci byłaby o wiele wyższa, gdyby operator sam zbierał odpady. Obecnie, są one odbierane przez ZGKiM, co pozwala obniżyć koszty.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński przypomniał, że podczas obrad jego organu radny Andrzej Osinski złożył wniosek, by ceny odbioru śmieci wynosiły 25 zł za odpady segregowane i 50 zł za niesegregowane. Po przyjęciu tego postulatu Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę przedstawioną przez naczelnik Wolak.

Przewodniczący Łukasz Koperski podkreślał, że temat cen za odbiór śmieci jest omawiany podczas obrad Rady i spotkań władz z mieszkańcami. W trakcie sesji przedstawił on w skrócie podstawowe założenia systemu zbierania odpadów. Przewodniczący podkreślił, że zgodnie z ustawą gmina nie może dokładać do odbioru śmieci, ale też nie może zarabiać na tym procesie. Jeżeli mieszkańcy będą uczciwie wnosić opłaty, wtedy być może stawka ta będzie zmniejszona.

Aneta Ciechanska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, omówiła zmiany w bieżącym budżecie i wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Analiza dokumentacji nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w czasie pomiędzy obradami wydał 8 zarządzeń dotyczących m.in. zmian budżetowych, powołania komisji w sprawie ustalenia szkód i szacowania strat podczas pożaru. Radni Barbara Gryglewska i Robert Głąbiński podziękowali za przebudowę ulic Brzoskwiniowej i Jeżynowej. Starosta Beata Sznajder wyraziła słowa wdzięczności za wylanie asfaltu na drodze obok nowego kompleksu sportowego, znajdującego się przy szkołach średnich. Z kolei radni Ryszard Stusiński i Krzysztof Krawczyk dziękowali za powstanie parkingu przy ul. Dworcowej.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski

Radny Andrzej Osial, w imieniu mieszkańców miejscowości Grabce Józefpolskie apelował o postawienie znaku zakazu zatrzymywania się w rejonie powstawania Park of Poland. Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał kolejne dokumenty dotyczące składanych oświadczeń majątkowych. Na tym zakończono obrady Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI

Foto: Jarosław Pięcek, GCI

  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6851431

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat