Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.1.2021

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 czerwca 2019 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której burmistrzowi Mszczonowa udzielono absolutorium oraz wotum zaufania. W jej trakcie podjęto także szereg uchwał dotyczących, m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu gminy oraz oświaty. Podczas spotkania dokonano również oceny działalności OSiR oraz organizacji sportowych z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem sesji Urszula Gowin, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie, opowiedziała zebranym o wybitnych osiągnięciach sportowych uczniów swojej placówki. Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek a także przewodniczący Łukasz Koperski wraz z radnymi uhonorowali Łukasza Centkowskiego i Szymona Jasińskiego. Obydwaj chłopcy osiągnęli ogromne sukcesy w lekkiej atletyce na poziomach regionalnych i ogólnopolskich, które zaowocowały powołaniami do zaplecza kadry narodowej. Gratulując młodym sportowcom i ich rodzicom, burmistrz Kurek przypomniał, ile trudu trzeba włożyć w to, by zdobyć mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Włodarz gminy życzył również chłopcom wielu kolejnych sukcesów, krajowych i zagranicznych, które będą promować uprawiane przez nich biegi wśród lokalnej młodzieży oraz rozsławiać ich „małą ojczyznę” na całym świecie.

Sport na terenie gminy

Pierwszą część sesji rozpoczął Paweł Promowicz – instruktor Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk 2008. Organizacja ta prowadzi cztery sekcje – siatkówki, pływania, piłki ręcznej i koszykówki. Zrzeszają one przede wszystkim dzieci i młodzież uczącą się w mszczonowskiej szkole podstawowej. Jak jednak podkreślał trener Promowicz, w UKS Olimpijczyk działa również seniorska drużyna siatkarska mężczyzn. Działalność Klubu jest finansowana z budżetu gminy, wpłat darczyńców oraz składek członkowskich.

W minionym roku członkowie UKS brali udział w wielu imprezach o charakterze powiatowym, wojewódzkim oraz międzynarodowym, na których osiągnęli liczne sukcesy sportowe. Kierujący Klubem starali się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki rozwijania umiejętności i w tym celu zakupiono m.in. komplet sprzętu wypornościowego dla młodych pływaków.

Radna Barbara Gryglewska była zainteresowana liczebnością poszczególnych sekcji. W odpowiedzi Paweł Promowicz poinformował o składzie grup sportowych w 2018 roku: siatkówki – 22 osoby, piłki ręcznej – 12, pływania 48 członków i koszykówki – 28. W bieżącym okresie liczby te uległy zwiększeniu.

Bogusław Kierzkowski, sekretarz Zarządu LKS Osuchów, opowiedział o funkcjonowaniu swojej organizacji. Ludowy Klub Sportowy prowadzi sekcję piłki nożnej, która w 2018 roku była podzielona na drużynę seniorką i cztery młodzieżowe z następujących roczników: 2002 – 20 zawodników, 2004 – 22 graczy, 2006 – 25 piłkarzy i 2008 – 28 chłopców. Seniorski zespół w minionym roku liczył dwudziestu ośmiu członków.

Wśród najważniejszych sukcesów osiągniętych przez piłkarzy LKS w 2008 roku Bogusław Kierzkowski wymienił: 3 miejsce rocznika 2002 w pierwszej lidze okręgowej, 4 miejsce rocznika 2004 w trzeciej lidze okręgowej, awans rocznika 2006 z trzeciej do drugiej ligi okręgowej. Zespół seniorów w sezonie 2017/18 zanotował historyczny awans do ligi okręgowej. Sekretarz Klubu podkreślił także, że zawodnicy LKS dostali zaproszenie na testy piłkarskie do akademii Zagłębia Sosnowiec, które gra na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Karolina Zdzieszyńska, trenerka Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh, opowiedziała o sukcesach mszczonowskich cheerleaderek. Sekcja ta liczyła 133 aktywnych członków, którzy w 2018 r. podzieleni byli na 4 grupy cheerleaders i 2 akrobatyczne. Od września ubiegłego roku w ramach Stowarzyszenia działa 6 grup cheerleaders, 3 akrobatyczne i 2 baletowe.

Oprócz systematycznych zajęć, dziewczęta brały udział w wielu turniejach, rozgrywanych m.in. w Garwolinie, Chorzowie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Warszawie. Występy te zaowocowały licznymi sukcesami, wśród których znalazły się: I miejsce (Fresh Junior) i II miejsce (Fresh i Fresh Dance) w Otwartym Mazowieckim Turnieju Cheerleaders w Garwolinie, I miejsce (Fresh Dance) i II miejsce (Fresh Junior i Fresh) w Otwartym Turnieju Cheerleaders o Puchar Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego a także II miejsce (Fresh Dance) i III miejsce (Fresh Junior) oraz VI miejsce (Fresh) podczas XXI Mistrzostw Polski Cheerleaders w Chorzowie.

Na zakończenie części podsumowującej działalność organizacji sportowych w gminie głos zabrali radni Mirosław Wirowski, Marek Zientek i Barbara Gryglewska. Ich podziękowania podsumował przewodniczący Łukasz Koperski, który jeszcze raz pogratulował sukcesów i podkreślił, jak wiele w tej dziedzinie dzieje się na Ziemi Mszczonowskiej. Słowa uznania do działaczy sportowych skierował również burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Sprawozdanie za 2018 rok złożył także Michał Szymański – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Instytucja nadal zarządza halą, kompleksem boisk „Orlik” oraz Termami. Dyrektor Szymański przedstawił statystyki dotyczące korzystania z wymienionych obiektów rekreacyjnych, porównując je z wynikami osiągniętymi w latach wcześniejszych. Do najważniejszych imprez zorganizowanych lub współorganizowanych przez OSiR w 2018 r. należały: turnieje mini koszykówki, grad prix tenisa stołowego, mistrzostwa gminy w piłce ręcznej, amatorski turniej hokeja na lodzie, biegi i rajdy rowerowe. Dyrektor Ośrodka przedstawił także dane dotyczące korzystania z promocyjnych biletów wstępu na mszczonowskie Termy. Warto podkreślić, że ubiegłoroczny rok przyniósł rekord pod względem liczby odwiedzi obiektu w sezonie, czyli okresie od maja do sierpnia. Zarządzający OSiR przedstawił również krótkie sprawozdanie ze współpracy z lokalnymi, sportowymi organizacjami oraz finanse swojej instytucji. Zebrani dowiedzieli się też, że w tym roku przypada 20-lecie działalności mszczonowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a także mogli obejrzeć nowe logo jednostki.

Dyrektor Michał Szymański na zakończenie odpowiedział na pytania członków RM. Radny Ryszard Stusiński dopytywał o zaplecze nowego kompleksu sportowego przy szkołach średnich. Radny Mirosław Wirowski pytał o regulamin korzystania z tego obiektu a radny Robert Głąbiński dziękował za pomysł zorganizowania pikniku dla dzieci na osiedlu Dworcowa III. W ramach podsumowania przewodniczący Łukasz Koperski podziękował dyrektorowi i jego pracownikom za ich pracę i promowanie sportu na terenie Ziemi Mszczonowskiej.

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Raport o stanie gminy za 2018 rok przedstawiła pokrótce naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa Koszulińska. Dokument ten był szczegółowo omawiany podczas obrad dwóch Komisji Rady Miejskiej. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła obowiązek przedstawiania przez prezydentów, burmistrzów i wójtów raportów o stanie gminy za mijający rok. Sprawozdania takie włodarz danej jednostki samorządu terytorialnego musi przedstawić Radzie do 31 maja.  Potem następuje dyskusja nad raportem, do której pisemnie mogą się zgłosić także mieszkańcy. Po zakończeniu debaty nad sprawozdaniem przedstawionym przez burmistrza, Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Raport o stanie gminy ma charakter podsumowania i przypomnienia działalności władz samorządowych w roku wcześniejszym. Znajdują się w nim informacje dotyczące polityki finansowej, inwestycyjnej i oświatowej a także realizacji strategii rozwoju i uchwał Rady Miejskiej. Dokument jest dostępny na stronie www.mszczonow.pl w zakładce Gospodarka gminna. Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował wszystkim, którzy przygotowywali raport – cenne źródło informacji o gminie Mszczonów.

Po przeanalizowaniu raportu Rada Miejska, na wniosek naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej Marty Strzeleckiej oraz przy poparciu przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszarda Stusińskiego, jednogłośnie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi.

Kolejnym ważnym dokumentem omówionym podczas obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018. Przedstawiła je Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. W minionym roku dochody gminy były zaplanowane na kwotę 79 204 587,40 zł, a ich realna wartość wyniosła 81 052 535,08 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 102,33%. Z kolei wysokość wydatków oszacowano na kwotę 84 627 658,90 zł. Na koniec roku wartość ta zmalała do 81 330 319,82 zł, co oznacza realizację 96,1% zakładanego planu. Ubiegły rok zamknął się deficytem w wysokości 277 784,74 zł.

Po wystąpieniu naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego zebrani radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu. Następnie głos zabrał radny Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który podsumował działalność kontrolną organu w zakresie gospodarki finansowej gminy i wnioskował o udzielenie absolutorium burmistrzowi Mszczonowa. Przewodniczący Łukasz Koperski poinformował, że otrzymał pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania obecni radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi.

Podjęte uchwały

Pierwsza przedstawiona uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Dokument zaprezentował dyrektor OSiR Michał Szymański, ponieważ wsparcie dotyczyć ma wydatków związanych z administrowaniem zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18 w latach 2019 -2023 oraz remontu pomieszczeń w tym obiekcie.

Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, omówiła dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Mszczonów. Przedmiotem kolejnej było ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów.

Naczelnik Marta Strzelecka omówiła uchwały dotyczące powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Kolejny dokument dotyczył rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Krzyżówka, który dotyczył podjęcia czynności zmiany granic administracyjnych sołectwa Krzyżówka oraz gmin Radziejowice i Mszczonów. Złożony postulat odrzucono.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Działalność burmistrza

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał jedenaście zarządzeń dotyczących m.in. przekazania sprawozdania finansowego za 2018 r., wprowadzenia instrukcji BHP dla Urzędu, zmian budżetowych oraz regulaminu monitoringu.

Burmistrz poinformował, że w środy Urząd Miejski nadal będzie czynny do godz. 18:00 w przypadku niektórych wydziałów a część urzędników będzie pracować od godz. 8:00 do 16:00. Włodarz oznajmił także, że zostały rozstrzygnięte wszystkie przetargi na poprawienie stanu dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalania. Rozstrzygnięto również przetarg na parking przy ul. Dworcowej. Inwestycja rozpocznie się w lipcu tego roku. W sierpniu z kolei planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie parku na miejskich błoniach. Trwa remont budynku, w którym działać będzie Klub Seniora, oraz budowa placu zabaw przy mszczonowskiej szkole podstawowej.

Radny Andrzej Osiński pytał burmistrza o sprawę skrzyżowania w Chudolipiu a radny Robert Głąbiński o inwestycję dotyczącą ul. Brzoskwiniowej. Z koeli radny Mirosław Wirowski postulował reaktywowanie konkursu „Kwiecisty Mszczonów.

W ramach wolnych wniosków kilka słów do zebranych skierował również zastępca komendanta Bernard Grzejszczak, który podsumował bezpieczeństwo mieszkańców podczas gminnych imprez plenerowych oraz apelował o odpowiednie oświetlenie i monitoring nowego kompleksu sportowego przy szkołach średnich. Na tym zakończono obrady, podczas których podjęto wszystkie omawiane uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6851340

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat