Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

17.06.2019

„Raport o stanie gminy” był głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Dokument zawiera opis polityki finansowej Gminy Mszczonów, realizacji strategii rozwoju, polityki w zakresie inwestycji, polityki oświatowej oraz realizacji uchwał Rady Gminy.

Jako pierwsza dokument omawiała Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy. Omówiła najważniejsze zagadnienia związane z finansami ujętymi w raporcie. Zwróciła również uwagę na metryczkę gminy zaznaczając, że na przestrzeni 2002-2017 roku liczba mieszkańców wzrosła o sześć procent.

- Gmina Mszczonów uzyskuje przez lata liczne tytuły, certyfikaty i dyplomy, a także znajduje miejsce w ogólnopolskich rankingach, co poświadcza uznanie zewnętrznych czynników opiniotwórczych dla jej rozwoju i dokonań – przytoczyła słowa raportu skarbnik.

Omawiając politykę finansową skarbnik zwracała uwagę, że dochody gminy sukcesywnie rosną. Porównując lata 2017 i 2018 wynika widać, że dochody ogółem wzrosły o 22 procent z blisko 66,34 mln zł do 81,05 mln zł. Co istotne około 61 proc. dochodów w Gminie Mszczonów jest własna, niezależna od budżetu państwa.

- Obowiązującą zasadą jest, że im większy jest udział dochodów majątkowych w strukturze dochodów budżetu, tym większy jest potencjał rozwoju danej j.s.t. – czytamy w raporcie.

Według raportu Mszczonów bardzo dobrze wypada też porównując dochód własny gminy w przeliczeniu na mieszkańca. Od 2008 roku i 987 zł do 3 370,48 zł w 2017 roku.

- Na przestrzeni dwóch lat wzrost wydatków wyniósł ok. 17 mln zł. W porównaniu roku do roku zwraca uwagę znaczący wzrost w grupie wydatków majątkowych – zaznaczają autorzy raportu.

Jednocześnie maleje zadłużenie gminy z 13,64 mln zł w 2017 (20,5 proc.) do niespełna 14,6 mln w 2018 roku (18 proc.).

- Budżet Gminy Mszczonów jest stabilny i wykazuje szereg pozytywnych tendencji w porównaniu roku 2018 do poprzedniego. Wzrastają dochody ogółem i własne. Zwraca uwagę wzrost dochodów majątkowych. Dochody z podatków wzrastają. Wydatki majątkowe bardzo wyraźnie zostały podniesione. Obniżono skutki polityki podatkowej. Wynik budżetu jest ujemny, ale jego poziom nie stanowi żadnego zagrożenia. Wynik operacyjny wzrasta. Porównanie do innych jednostek o podobnej wielkości wskazuje, że Gmina Mszczonów nie notuje żadnych złych tendencji w zakresie finansów – przytoczyła podsumowanie części finansowej raportu Jadwiga Barbulant.

Dalszą część raportu, dotyczącą realizacji strategii rozwoju Gminy Mszczonów omówiła Teresa Koszulińska , naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Jak podkreślała, główny cel strategii to wzrost konkurencyjności gminy opartej na potencjale własnym dla rozwoju zrównoważonej gospodarki o środowiskowych walorach technologicznych i dynamicznej przedsiębiorczości z udziałem aktywnych zawodowo i społecznie mieszkańców. Tego, że cele te udaje się realizować, dowodzą dane zawarte w raporcie. W 2014 liczba przedsiębiorstw na terenie gminy wynosiła 927 w 2018 już 1924. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2014 roku wyniosła 670 a cztery lata później już 1882. Bezrobocie w ciągu tych lat spadło z 7,2 do 5,02 procent. Rozwija się również infrastruktura drogowa z 98,8 km (2014) do 120,4 (2018).

Teresa Koszulińska omówiła również Program Rewitalizacji Gminy Mszczonów na lata 2016 – 2023, który jest komplementarny ze Strategią Rozwoju. Raport wymienia tu inwestycje wykonane m. in. na osiedlu Dworcowa III, dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, budowa nowego komisariatu policji czy parku wodnego we Wręczy.

- Jest to najbardziej spektakularna inwestycja w Mszczonowie i jedna z najważniejszych tego typu w Polsce. Ma szansę w znaczący sposób przyczynić się do rozkwitu gminy w różnych aspektach – czytamy w raporcie.

Naczelnik zwróciła też uwagę na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów. Wskazuje on kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Raport wymienia też zadania inwestycyjne ubiegłego roku w podziale na inwestycje dokumentacyjne, drogowe oraz inne.

Jak stwierdzają autorzy raportu należy zwrócić uwagę na niezwykle ważne elementy, które powodują, że Gmina Mszczonów ma unikalne w skali kraju szanse rozwojowe. Wynikają one z różnych czynników, wśród których wskazać należy:  położenie przy ważnych szlakach drogowych, budowę parku wodnego, zasoby gruntów czy infrastrukturę miejską wodną i sanitarną.

Teresa Koszulińska zreferowała również część raportu dotyczącą oświaty. W raporcie czytamy, że „Polityka oświatowa prowadzona przez władze Gminy Mszczonów w trudnych latach reformy polega na zachowaniu stabilności całego lokalnego systemu edukacyjnego, zarówno organizacyjnego jak i kadrowego, niezależnie od nakładów finansowych jakich to wymaga, a potrzeba których jest wywołana praktycznym przenoszeniem przez MEN i Min. Finansów znacznego ciężaru reformy na samorządy. Wynika to z mocnego przekonania władz Gminy, że edukacja nie może być tylko i wyłącznie uzależniona od otrzymanych funduszy. Jest to również powinnością – misją gminy - dbania o swoich mieszkańców. Jest to finansowanie przyszłości dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy. Edukacja jest też wpisana do Strategii Rozwoju Gminy jak i Programu Rewitalizacji.”. O sakli oświatowych wydatków świadczą kwoty. W 2017 roku wyniosły one niespełna 17,6 mln zł a rok później już blisko 19 mln zł. Liczba uczniów w gminnych szkołach w 2018 roku wyniosła 1 261. W przedszkolu było 234 dzieci a w oddziałach przedszkolnych 77. W punktach przedszkolnych przebywało 81 dzieci.

- Konsekwentnie prowadzona polityka oświatowa Gminy Mszczonów powoduje, że mimo notowanych w kraju problemów i zagrożeń związanych z reformą sytuacja jest stabilna. Bardzo uproszczona analiza kosztów ponoszonych na oświatę pokazuje ich wysoki udział w budżecie wydatków gminy. Subwencja oświatowa pokrywa zaledwie połowę kosztów działań. Tendencje demograficzne są niekorzystne, co oznacza, że w kolejnych latach do poszczególnych szkół, poza Szkołą Podstawową w Mszczonowie, będzie trafiać mało uczniów. Należy się spodziewać wyższych wydatków w roku 2019 choćby z tytułu zagwarantowanych nauczycielom podwyżek płac – przytaczała słowa raportu naczelnik.

Do raportu odniósł się Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. poinformował, że wszystkie realizowane inwestycje zostaną wykonane w terminie, poza rewitalizacją parku. Wykonawca miał problemy finansowe i gmina zmuszona była zerwać umowę. Szczegółowo tę kwestię omówiła Halina Wawruch, zastępca burmistrza. Poinformowała, że obecnie trwa szczegółowa inwentaryzacja wykonanych prac przed ogłoszeniem kolejnego przetargu.

- Problem polega na tym, że w części prac już jesteśmy w sporze z wykonawcą – wyjaśniała Halina Wawruch.

Odnosząc się od raportu o stanie gminy burmistrz zwrócił uwagę na oświatę.

- Główny problem jaki mamy to problem oświaty. Stoimy w rozkroku. Gdybyśmy chcieli patrzeć na ekonomię i koszty to powinniśmy szkoły we Wręczy i Bobrowcach zamknąć – stwierdzał burmistrz.

Zaznaczył jednocześnie, że wkrótce szkoły wiejskie mogą się okazać bazą dla uczniów ze szkoły w Mszczonowie. Wszystko za sprawą parku, który może przyciągnąć od Mszczonowa kolejnych nowych mieszkańców. Ewentualna budowa nowej szkoły musiałaby się odbyć poza miastem np. w Wymysłowie. Na tego typu inwestycje na terenach wiejskich są bowiem znacznie większe subwencje. Jak zaznaczył burmistrz to jednak odległa sprawa.

- W perspektywie mamy duży potencjał w dochodach własnych. Jest perspektywa, że będziemy się rozwijać  – podkreślał burmistrz.

Wymieniał między innymi powstającą halę PepsiCo, park wodny czy przyszłe hale Panattoni. Józef Grzegorz Kurek zaznaczył, że raport przygotowała firma zewnętrzna w oparciu o dane z urzędu. Firma wykonała też ocenę stanu gminy i będzie tę ocenę weryfikować przez kolejne dwa lata.

- Myślę, że nie mamy się czego wstydzić i wiele gmin w Polsce chciałoby mieć taką sytuację jaką mamy. Należą się wszystkim podziękowania – radnym, pracownikom urzędu i mieszkańcom – mówił burmistrz.

Uwagi do części raportu dotyczącej realizacji uchwał Rady Miejskiej zgłaszał Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej. Jak znaczył w raporcie znalazło się tylko ponad 40 uchwał, podczas gdy rada podjęła ich w ubiegłym roku ponad sto.

- Jakim kluczem, ktoś wybierał te uchwały– pytał przewodniczący. - Albo bierzemy wszystko albo tylko rzeczy istotne – dodawał.

Zgłosił też zastrzeżenia do uwag dotyczących uchwał. W jego ocenie opisy „uchwała przyjęta do realizacji” są zbyt skąpe. Sugerował by część raportu dotycząca uchwał została uzupełniona. Z przewodniczącym zgodził się Józef Grzegorz Kurek. Radny Andrzej Osiński zgłosił wniosek by sprawę przyjęcia raportu przełożyć na kolejne posiedzenie komisji. Pozostali radni poprali wniosek jednogłośnie.

W sprawach różnych Łukasz Koperski przypomniał o wniosku mieszkańców w sprawie przyłączenia sołectwa Krzyżówka do gminy Mszczonów. Józef Grzegorz Kurek wyjaśnił, że Rada Gminy Radziejowice nie wyraziła zgody na odłączenie sołectwa więc temat upadł.

Radni omówili też kwestię zbiórki odpadów, w tym sprawę punktu selektywnej zbiórki odpadów. Burmistrz wyjaśnił, że umowa z PGK w Żyrardowie na prowadzenie PSZOK w Słabomierzu została rozwiązana, ze względu wzrost kwoty jakiej z tego tytułu chciało PGK. Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z PSZOK zlokalizowanego na terenie ZGKiM w Mszczonowie.

Sprawy różne zakończyły posiedzenie komisji.

tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656986

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat