Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Poniedziałkowe posiedzenie komisji budżetu otworzył jej przewodniczący Ryszard Stusiński. Komisja pochyliła się nad ośmioma projektami uchwał.

Jako pierwszą wysłuchano Joannę Fijałkowską, główną księgową Gminnego Centrum Informacji. Zreferowała projekt uchwały dotyczący zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji. Jak wyjaśniała księgowa zmiany mają przede wszystkim charakter porządkujący. Do głównych zmian należały - uogólnienie działalności informacyjnej GCI, zapis dotyczących współpracy GCI z organizacjami pozarządowymi oraz zapis organizacyjny dotyczący wprowadzenia stanowiska zastępcy dyrektora, co ma ułatwić funkcjonowanie centrum podczas długotrwałej nieobecności dyrektora.

Członkowie komisji nie mieli pytań do proponowanych zmian i jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali treść uchwały.

Barbara Musiał, księgowa Centrum Usług Wspólnych, omówiła projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów. Jak poinformowała księgowa CUW, w tym roku starano się o dwa tysiące złotych na każdego nauczyciela, za każdy kierunek studiów i kursów kwalifikowanych. Ogólna kwota, zarezerwowana w budżecie Gminy Mszczonów, zgłoszona według zapotrzebowania dyrektorów szkół wynosi  77 853 zł.

Również w tym przypadku członkowie jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Radni podjęli sprawę bezprzetargowego wydzierżawienia części działki w Mszczonowie. Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, wyjaśniła, że sprawa dotyczy fragmentu działki o powierzchni około 20 metrów kwadratowych. Teren ma zostać przeznaczony pod blaszany garaż. Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Jednym z najważniejszych punktów obrad było zaopiniowanie uchwały dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Poszczególne zmiany szczegółowo zreferowała Aleksandra Miastowska, pracownik Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego Mazowsza Zachodniego w Wiskitkach.  Jak mówiła, studium to dokument wyznaczający kierunki rozwoju gminy. Plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z ustaleniami w studium.

Teresa Koszulińska wyjaśniła, że część zmian jest podyktowana zapisami ustawy. Dotyczy to między innymi konieczności ujęcia w studium wszelkiego rodzaju złóż. Te wskazał Państwowy Instytut Geologii. Z kolei część terenów, które do tej pory były ujęte w studium jako tereny kopalń, została przekształcona pod tereny usług i turystyki. Inne zapisy podyktowane są z kolei programem rewitalizacji gminy. W studium ujęto również między innymi teren pod budowę nowego gminnego punktu zasilania czy ujęcia wody. Projekt wskazuje też lokalizację nowego odwiertu geotermalnego przy Termach.

Radni z uwagą wysłuchali sprawozdania. Mieli również do niego kilka pytań.

O powiększenia terenów kopalń dopytywał Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Przekonywał, że mieszkańcom Lutkówki nie zależy na powiększaniu obecnego wyrobiska.

Teresa Koszulińska wyjaśniła, że zmiana musi zostać ujęta w innym przypadku wojewoda odrzuci studium, wdroży własne postępowanie, a gminę obciąży jego kosztami. Uspokajała jednocześnie, że ujęcie terenów w studium nie jest tożsame ze zgodą na eksploatację złóż. Ta decyzja należy do rady.

Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miasta pytał, czy uchwała zmiany studium jest uchwałą porządkującą. Potwierdził, to Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. Dodał też, że studium zawiera szereg zmian, które zebrały się podczas jego opracowywania. Przypomniał, że w kolejce czeka już uchwała o kolejnej zmianie.

Do projektu wpłynęła jedna uwaga, która została odrzucona. Decyzję podtrzymali radni.

Po omówieniu zmian studium radni jednogłośnie podjęli decyzję o ich podjęciu.

Punktem obrad było również rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Marta Strzelecka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej, poinformowała, że komisja zapoznała się z dokumentacją w tej sprawie i postanowiła uznać ją za bezzasadną. Radni jednogłośnie przychylili się do tego stanowiska.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, szczegółowo omówiła projekt zmian w budżecie gminy oraz wiążące się z tym zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Radni nie mieli pytań i jednogłośnie podjęli decyzje o przyjęciu uchwał.

Członkowie komisji zgodzili się też na poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej statutów sołectw.

W sprawach różnych Józef Grzegorz Kurek poinformował m. in. o wpłynięciu trzech ofert na konkurs kierownika MOPS. Rozstrzygnięciu przetargu na remont budynku Klubu Seniora oraz uzyskaniu 130 tysięcy złotych dotacji na remont ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej. Zaskoczył też informacją o piśmie mieszkańców Krzyżówki (gmina Radziejowice) o chęci przyłączenia ich wsi do gminy Mszczonów. Jak wyjaśnił decyzja należy jednak do Rady Gminy Radziejowice. Bez zgody radziejowickich radnych przyłączenie nie będzie możliwe.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656862

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat