Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 marca 2019 roku, odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan ochrony środowiska na terenie gminy i powiatu a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, zasad korzystania z Term i hali sportowej oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Ochrona środowiska

O środowisku naturalnym na terenie powiatu żyrardowskiego jako pierwszy opowiedział zebranym dyrektor Krzysztof Zawadzki ze starostwa Powiatowego w Żyrardowie. W swoim wystąpieniu przedstawił dane dotyczące powietrza atmosferycznego a także stanu wód powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem Geotermii.

Grzegorz Ludwiak, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawił sprawozdanie z działalności jego jednostki. ZGKiM realizuje zadania w zakresie: wydobycia, uzdatniania i sprzedaży wody pitnej, oczyszczania ścieków, eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, oraz wykonuje inne usługi na rzecz miasta i gminy.

Ponadto pracownicy Oddziału Wodociągów oraz Oczyszczalni Ścieków pełnią dyżury domowe, dzięki czemu w przypadkach awarii możliwa jest natychmiastowa interwencja. Ważnym elementem działalności Zakładu jest obsługa interesantów. Na bieżąco odbywają się

odbiory przyłączy oraz podpisywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków. Od 2018 r. ZGKiM prowadzi wymianę wodomierzy na aparaty ze zdalnym odczytem.

Dyrektor Ludwiak przedstawił także taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę, odprowadzone ścieki i przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Poinformował zebranych, że na terenie gminy Mszczonów funkcjonuje 8 ujęć wody – w Mszczonowie, Pogorzałkach, Markowie Towarzystwo, Osuchowie (dwa ujęcia), Piekarach, Lindowie i Badowo-Dańkach. Kierujący pracami ZGKiM przedstawił także m.in. dane dotyczące wydobycia wody, ilości przyłączy wody oraz sprzedaży wody na przestrzeni ostatnich lat.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego, omówiła dane dotyczące zaopatrzenia w wodę, infrastruktury wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Z przedstawionych informacji wynika, że z sieci wodociągowej korzysta ok. 11 885 mieszkańców gminy. Jej stan jest oceniany jako dobry, a jakość dostarczanej wody spełnia wymagania rozporządzenia i umożliwia jej spożywanie przez ludzi.

Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe z terenów Mszczonowa odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. Płynne odpady bytowe z obiektów mieszkalnych i usługowych oraz ścieki technologiczne ze wszystkich zakładów zlokalizowanych w mieście równie kierowane są do oczyszczalni ścieków. Mszczonów posiada sieć kanalizacyjną o długości 39,5 km, w tym na terenie miejskim 25,7 km a na obszarach wiejskich– 13,8 km (w miejscowościach Grabce Józefpolskie, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, Badowo-Dańki). Liczba wszystkich przyłączy kanalizacyjnych wynosi 1 025 sztuk. Gmina skanalizowana jest w ok. 54%.

Podjęte uchwały

Po zapoznaniu się ze stanem ochrony środowiska naturalnego na terenie powiatu żyrardowskiego, radni podjęli szereg uchwał. Dwie pierwsze, dotyczące zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, hali sportowej i kompleksu Term, omówił dyrektor instytucji, Michał Szymański. W przedstawionym dokumencie znalazły się m.in. informacje dotyczące warunków przyznawania promocyjnych biletów dla odwiedzających baseny geotermalne. Na ulgowe korzystanie z Term liczyć mogą mieszkańcy, uczniowie do 26. roku życia, emeryci, renciści, osoby po 65. roku życia, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Naczelnik Renata Wolak przedstawiła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, omówiła dwie uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Pierwsza z nich dotyczyła działki z miejscowości Kamionka, którą po zakupie gmina przeznaczy na zapewnienie dojazdu z drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu. Druga nieruchomość znajduje się w miejscowości Grabce Józefpolskie i zostanie ona wykorzystana pod infrastrukturę – istniejącą przepompownię ścieków.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła uchwały dotyczące zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku korekt planu finansowego zakładane dochody gminy wyniosą 67 638 153,00 zł a wydatki – 71 669 136,00 zł.

Skarbnik Jadwiga Barbulant omówiła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Akt ten umożliwi płacenie podatków i opłat w kasie Urzędu Miejskiego za pomocą kart płatniczych.

Działalność burmistrza

Sprawozdanie ze swojej działalności pomiędzy sesjami złożył burmistrz Józef Grzegorz Kurek. W omawianym okresie wydał on 10 zarządzeń dotyczących m.in. konkursów na dyrektorów gminnych szkół, powołania komisji przetargowej oraz zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego. Włodarz gminy poinformował radnych, że od pierwszego kwietnia będzie on otwarty w godzinach 8-16 z wyjątkiem śród, kiedy będzie on funkcjonował w godz. 10-18.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami wpłynęła jedna interpelacja – złożona przez radnego Mirosława Wirowskiego, który pytał o możliwość dojazdu ciężkich pojazdów na budowę magazynów przy ul. Pogorzałki do tej inwestycji od ulicy Logistyki, która jest przystosowana do ruchu takich samochodów.

Radny Dariusz Olesiński apelował o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o otworzenie wjazdu z drogi S8 na Mszczonów dla pojazdów osobowych. Burmistrz poinformował, że będzie to możliwe dopiero za rok, po zakończeniu obowiązkowego okresu trwałości projektu z dofinansowaniem unijnym.

Radna Barbara Gryglewska pytała o szczegóły planowanego Klubu Seniora, który ma powstać na osiedlu Dworcowa III. W odpowiedzi wyjaśnień udzieliła zastępca burmistrza Halina Wawruch.

O otworzenie przejazdu z drogi serwisowej do restauracji McDonald`s apelował radny Robert Głąbiński. Burmistrz poinformował, że otrzymał zapewnienie, iż wkrótce wjazd ten będzie zrobiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na tym zakończono obrady sesji Rady Miejskiej Mszczonowa.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865550

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat