Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radny Piotr Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z działalności GKRPA w 2018 r. złożyła gminna koordynator Komisji, Elżbieta Szaforska. W omawianym okresie organ funkcjonował w składzie dziesięcioosobowym. Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 233 975,34 zł i obejmowały koszty m.in. świadczeń społecznych (kolonie, wycieczki, pomoc finansowa), składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy środowiskowej, żywności w ramach dożywiania dzieci, realizacji programów profilaktycznych oraz opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem.

W 2018 roku Komisja odbyła 22 spotkania a do jej członków wpłynęło 39 podań w sprawie pomocy finansowej. Dziewięć z nich dotyczyło zorganizowania warsztatów profilaktycznych dla szkół, cztery – dożywiania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, jedenaście – zwrot kosztów wszywek alkoholowych, dwadzieścia siedem w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy (9 z terenów wiejskich, 18 z miasta). Jeden wniosek został skierowany do biegłych a potem do rozpatrzenia przez sąd.

W 2018 roku Komisja wydała dziewięć postanowień w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W ramach swojej działalności GKRPA organizowała także warsztaty profilaktyki uzależnień w gminnych szkołach, sfinansowała kolonie letnie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich dożywianie w szkole i świetlicy środowiskowej.

Komisja podpisała także porozumienie z Fundacją Świętego Michała Archanioła w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie GKRPA uczestniczyli także w szkoleniach tematycznych oraz podjęli czynności sprawdzające w mszczonowskim sklepie Biedronka, w związku z pismem o możliwości naruszenia zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych w tym podmiocie. Komisja wspiera także Klub Anonimowych Alkoholików „Zorza” z terenu Ziemi Mszczonowskiej i prowadzi zajęcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności GKRPA, koordynator Elżbieta Szaforska odpowiadała na pytania radnych. Jako pierwszy zgłosił się Mirosław Wirowski, który był zainteresowany problemem narkomanii na terenie gminy. Koordynator odpowiedziała, że można zaobserwować takie zjawisko, szczególnie w przypadku dopalaczy. Poinformowała, że Komisja planuje na ten rok działania profilaktyczne mające uświadamiać młodzież, jakie ryzyko niesie ze sobą zażywanie takich substancji.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska zapytała o dynamikę zmian liczby osób, którym Komisja udziela pomocy oraz czy mieszkańcy zgłaszają się sami, czy też na wniosek Policji lub kuratora. Elżbieta Szaforska poinformowała, że ilość beneficjentów pomocy w 2018 r. zmniejszyła się w porównaniu do roku wcześniejszego.

Na zakończenie części dotyczącej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głos zabrał nowy prezes organu, Zdzisław Banasiak, który uzupełnił informacje złożone przez gminną koordynator.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

O działalności MOPS w 2018 roku opowiedziała kierownik instytucji, Barbara Ciszewska. W omawianym okresie na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej wydatkowane zostało 736 771 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty m.in. zasiłków okresowych, schronienia w placówce „Monar-Markot”, usług opiekuńczych, posiłków i zasiłków celowych dla łącznej liczby 481 mieszkańców. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydane zostały 224 592 zł. Ze świadczeń tego rodzaju skorzystało 258 osób.

W 2018 roku na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w gminie Mszczonów wydano ponad 8 mln zł. W ramach „Dobrego Startu” przyznano 1582 świadczenia, na łączną kwotę 474,6 tys. zł.

Kierownik Ciszewska przedstawiła także strukturę organizacyjną swojej jednostki, w której większość zatrudnionych stanowią pracownicy socjalni. MOPS zatrudnia także dwóch asystentów rodziny i psychologa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje m.in. z GKRPA, świetlicą środowiskową, Policją, Sądem Rodzinnym, organizacjami zrzeszającymi seniorów, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz szkołami z terenu gminy. MOPS wspierał także organizację Szlachetnej Paczki, której lokalną liderką jest Moniak Kubiak – zatrudniona w instytucji jako asystent rodziny.

W 2018 r. pracownicy MOPS wydali łącznie 3384 decyzje oraz 1200 świadczeń. Jedynie 12 decyzji spotkało się z odwołaniami ze strony mieszkańców, żadna z nich nie została uchylona. Kierownik Ciszewska omówiła również zasady przyznawania świadczeń pieniężnych i niefinansowych, realizację rządowych programów „Posiłek dla potrzebujących” i „Opieka 75+”. Oprócz tego MOPS w minionym roku był m.in. organizatorem kolonii dla dzieci, spotkań świątecznych dla seniorów i paczek bożonarodzeniowych dla dzieci a także współorganizatorem szkolnego pikniku rodzinnego.

Burmistrz Mszczonowa zwrócił uwagę na małą liczbę odwołań od decyzji podjętych przez w MOPS, z których wszystkie zostały uznane za bezzasadne. Sytuacja taka oznacza, że pracownicy socjalni bardzo dobrze wypełniają swoje obowiązki.

Zaopiniowane uchwały

Ewa Zielińska, dyrektor CUW, przedstawiła projekt uchwały dotyczący tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla m.in. pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkolnych. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865624

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat