Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W składzie 10 z 11 radnych obradowała w poniedziałek (25.02) Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Radni wysłuchali między innymi sprawozdania na temat jakości powietrza na terenie gminy Mszczonów oraz zaopiniowali szereg uchwał. Końcówkę obrad zdominowała dyskusja nad bieżącymi sprawami.

Obrady otworzył Ryszard Stusiński, przewodniczący komisji budżetu. Jako pierwszy pod obrady wzięto projekt uchwały dotyczącej statutów sołectw. Sprawę zreferowała Marta Strzelecka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej. Wyjaśniła, że nie pojawiły się nowe wnioski dotyczące zmian w statuach. Radni ośmioma głosami za i dwoma wstrzymującymi się przyjęli projekt uchwały.

Stan powietrza

Dyskusję nad stanem powietrza na terenie gminy Mszczonów rozpoczęła prezentacja Justyny Płachetki, specjalisty do spraw Ochrony Środowiska i Planowania Strategicznego grupy CDE. Przedstawiała Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Mszczonów. Wdrożenie programu wynika z przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zwieszonego PM10. Dane pochodzą z 2015 roku.  Obszar objęty programem to 152 km/kw zamieszkiwany przez 11 552 osoby, z których około 4 043 jest w grupie osób wrażliwych.  PONE zakłada, że od 2019 do 2024 roku na terenie gminy  Mszczonów 107 lokali zostanie przyłączonych do sieci cieplnej, 123 kotły węglowe zostaną wymienione na gazowe a 68 na pompy ciepła. W sumie, w ramach programu, zrealizowanych ma zostać 395 zadań. Za przyczynę powstawania przekroczeń raport podaje emisję związaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Raport wywołał pytania radnych Marka Zientka i Mirosława Wirowskiego. Pierwszy z nich dopytywał czy cała gmina jest narażona na pogorszenie jakości powietrza. Tak wynika bowiem z raportu. Mirosław Wirowski prosił o podanie dokładnych danych dotyczących przekroczeń norm.

Justyna Płachetka uściślając podała, że przekroczenia w 2015 dotyczyły 57 dni a maksymalne przekroczenie pyłu MP10 sięgnęło 56,98 mikrograma na metr sześcienny. Marek Zientek dopytywał również o liczbę punktów pomiarowych na terenie gminy, z których pochodzą dane. Jak wyjaśniła Justyna Płachetka, te z 2015 roku pochodzą z czujnika znajdującego się w Żyrardowie i wynikają z wyliczę uwzględniających m. in. kierunek i siłę wiatru.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, wyjaśniła, że obecnie na terenie Mszczonowa działają cztery czujniki mierzące jakość powietrza. Dane może sprawdzić każdy wchodząc na stronę www.mszczonow.pl i klikając w link.

Po dyskusji obecni radni jednogłośnie przyjęli uchwalę o przyjęciu PONE dla gminy Mszczonów.

Bezdomne zwierzęta

Tematem, nad którym również dyskutowano był program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w 2019 roku. Obecny na posiedzeniu komisji Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miasta, prosił o szczegóły dotyczące programu. Zreferowała je Renata Wolak. Wyjaśniła, że podobnie jak w poprzednich latach gmina podpisała umowę ze schroniskiem w Piotrowicach pod Łowiczem, oraz weterynarz, która działa w nagłych przypadkach. Bezdomne zwierzęta wyłapują pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów. W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach zwierzęta przebywają do dwóch tygodni w celu odnalezienia właściciela. Gdy się to nie udaje trafiają do schroniska. Dzienny koszt utrzymania jednego psa w schronisku wynosi 9 zł.

Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa, koszty, które ponosi gmina z tytułu utrzymania zwierząt w schronisku są wysokie. W ubiegłym roku wyniosły blisko 60 tysięcy złotych. Zdaniem burmistrza schroniskom nie zależy zbyt mocno na pozbyciu się psów, które są dla nich źródłem dochodu. Te słowa potwierdzają dane. W ubiegłym roku gminie udało się przeprowadzić 14 adopcji zwierząt podczas, gdy schronisku tylko 3. Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka za psy powinni odpowiadać ich właściciele a nie samorząd.

Radni jednogłośnie przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w 2019 roku.

Plan zagospodarowania

Dwie uchwały dotyczące planu zagospodarowania dla fragmentów miejscowości Wręcza, Wręcza A oraz Olszówka pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali radni. Pierwsza dotyczyła odstąpienia od sporządzenia nowego planu. Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego wyjaśniła, że wynika to z konfliktu przepisów. Obecne uniemożliwiają bowiem zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Druga uchwała mówiła o przystąpieniu do sporządzenia planu dla miejscowości Wręcza i Olszówka w nieco zmienionym zakresie niż zakładała poprzednia uchwała. Obie radni przyjęli jednogłośnie.

Zmiany finansowe

Zmiany w budżecie gminy Mszczonów na 2019 rok zreferowała Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Efektem przyjęcia zmian w budżecie była też uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów. Również w tym przypadku wszystkie zmiany omówiła Aneta Ciechańska-Gołyńska. Obie propozycje uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

Projekty uchwał w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne oraz podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia omówiła Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów. Jak wyjaśniła zmiany wynikają m. in. ze zmian sołtysów. Doszło do nich w sześciu sołectwach. Zmianie legły również stawki wynagrodzenia.

Radni nie mieli wątpliwości by jednogłośnie, pozytywnie zaopiniować  uchwałę dotyczącą zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Dotyczy ona działki o powierzchni 277 metrów kwadratowych będącą drogą dojazdową w miejscowości Gurba.

Sprawy różne

Dyskusję kończącą posiedzenie komisji budżetu zdominowały dwa zagadnienia. Pierwszym z nich była kwestia opłat za odpady.

Łukasz Koperski pytał jak wygląda ta sprawa na terenie gminy. Argumentował, że niepokoją go sygnały z okolicznych gmin, w których opłaty drastycznie wzrosły. Józef Grzegorz Kurek uspokajał twierdząc, że do końca roku obowiązujące stawki w gminie Mszczonów nie powinny ulec zmianie. Informował, że prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku gmina ogłaszać będzie przetarg na odbiór odpadów, by mieć czas na wybór najkorzystniejszej oferty. Jednoczenie burmistrz zaznaczał, że podwyżek prawdopodobnie nie uda się uniknąć.

Radni, w imieniu mieszkańców prosili też o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami kół łowieckich w celu omówienia odstrzału dzików na terenie kraju. Marek Zientek zwrócił uwagę, że to dobry czas na spotkanie bo obecnie trwa inwentaryzacja zwierzyny. Problemy dotyczące szkód wyrządzanych przez dziki zgłaszał Andrzej Osiński. Jak stwierdził dziki przestały być dzikie. Pomimo pokarmu w lesie zwierzęta chętniej zaglądają na uprawy. Józef Grzegorz Kurek przychylił się do prośby i organizacji spotkania.

Andrzej Osiński zasygnalizował również, chęć postawienia przez mieszkańców obelisku upamiętniającego rodzinę Sinarskich, która została rozstrzelana przez Niemców za pomoc Żydom. Pomnik, z inicjatywy mieszkańców, miałby stanąć na terenie kościoła. Burmistrz stwierdził, że nie widzi przeszkód w takim upamiętnieniu.

Jarosław Pięcek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865529

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat