Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.1.2021

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 lutego 2019 roku, odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, Planu Ograniczeni Niskiej Emisji oraz ustalenia statutów sołectw. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Ochrona przeciwpożarowa w gminie

Jako pierwszy w tej części głos zabrał przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Jarosław Belina. W swoim wystąpieniu omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu żyrardowskiego za rok 2018, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów. Na początek przedstawił ogólną charakterystykę i potencjalne źródła zagrożeń. W obrębie Ziemi Mszczonowskiej znajdują się zakłady pracy stwarzające duże ryzyko pożarowe. Grupa ta obejmuje duże firmy działające na terenie gminy, m.in. FM Logistic Polska, Knauf Pack oraz Fiege. Jak podkreślił kapitan PSP, w powiecie żyrardowskim najwięcej zakładów o dużym ryzyku znajduje się na terenie gminy Mszczonów. Oprócz firm, potencjalnymi źródłami zagrożeń są także budowle, których zawalenie może mieć negatywne konsekwencje dla komunikacji (np. wiadukty) a także trasy kolejowe i drogowe, którymi przewożone są materiały niebezpieczne.

Przedstawiciel PSP omówił także dynamikę statystyki zdarzeń w podziale na pożary, miejscowe zagrożenia (np. wypadki drogowe) oraz fałszywe alarmy. w 2018 r. na terenie powiatu odnotowano łącznie 1269 zdarzeń. Wśród nich znalazło się 481 pożarów, 678 miejscowych zagrożeń i 110 alarmów fałszywych. Wzrost ilości występujących zdarzeń odnotowano tylko w przypadku pierwszej grupy – w 2018 r. było ich o 26,6% więcej niż rok wcześniej. W gminie Mszczonów w omawianym okresie wystąpiło 100 pożarów (wzrost o 36% w porównaniu do 2017 r.) oraz 141 miejscowych zagrożeń (spadek o 29,8%).

Od lat najczęstszą przyczyną pożarów na terenie powiatu żyrardowskiego są podpalenia umyślne – traw i ściernisk (56,5%). W przypadku 22,03% wybuchów ognia nie udaje się określić powodów jego wystąpienia. Pożary na terenie powiatu żyrardowskiego często są także efektem wad urządzeń i instalacji elektrycznych a także nieostrożności dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem. Miejscowe zagrożenia są najczęściej związane z wypadkami samochodowymi (31,26%), usuwaniem gniazd owadów (30,38%), opadami deszczu lub silnymi wiatrami (9,58%).

W 2018 r. jednostki z terenu gminy Mszczonów odbyły następującą ilość akcji: OSP Mszczonów – 169, OSP Zbiroża – 53, OSP Osuchów – 31, OSP Wręcza – 8 i OSP Grabce Towarzystwo – 5.

Kapitan Belina omówił także liczbę szkoleń zrealizowanych w 2018 r. i zaplanowanych na rok bieżący, stan wyszkolenia członków OSP a także ocenę łączności radiowej na terenie powiatu.

Jednym z wniosków kończących wystąpienie reprezentanta PSP Żyrardów była sugestia, że na terenie powstającego Park of Poland i obiektów towarzyszących, powinien powstać obiekt ochrony przeciwpożarowej. Kapitan przedstawił także sugestie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Mszczonów.

Mieczysława Korzonkowska, inspektor Urzędu Miejskiego, omówiła stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2018 r. W omawianym okresie wydatki z budżetu samorządu na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły łącznie 715 368,36 zł. Kwota ta obejmuje koszty związane m.in. z zakupem paliwa, sprzętu i umundurowania, naprawami wyposażenia, remontami strażnic, akcjami pożarowymi, ubezpieczeniem członków OSP, szkoleniami i badaniami lekarskimi.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie w 2018 r. objęły m.in. organizację szkoleń, które pozwoliły zwiększyć liczbę strażaków-ratowników. W minionym roku zrealizowano kursy: podstawowy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, naczelników i dowódców, kierowania ruchem drogowym, ratownictwa technicznego oraz certyfikację ratownictwa technicznego. Oprócz szkoleń ważnym elementem są także kontrole lekarskie członków oraz specjalistyczne badania kierowców wozów uprzywilejowanych w gminnych jednostkach OSP.

Umiejętność obsługi profesjonalnego sprzętu oraz gotowość bojową ochotnicy z terenu Ziemi Mszczonowskiej doskonalą podczas zawodów sportowo-pożarniczych, w których osiągają bardzo dobre wyniki.

Rok 2018 przyniósł także remonty strażnic. W OSP Mszczonów zainstalowano monitoring obiektu i oświetlenie od strony południowej. W jednostce z Bobrowiec naprawiono system selektywnego alarmowania i wyłożono kostką brukową część placu pod altankę. Wymiany instalacji elektrycznej oraz malowania pomieszczeń a także remontu motopompy dokonano w siedzibie OSP Piekary. We Wręczy wykonano posadzkę żywiczną w pomieszczeniach garażowych a w Zbiroży – naprawiono elektrykę. Oczywiście, oprócz tego we wszystkich jednostkach na bieżąco naprawiany był sprzęt przeciwpożarowy.

Na zakończenie swojego wystąpienia Mieczysława Korzonkowska podkreśliła, że wiele prac strażacy-ochotnicy wykonują we własnym zakresie. Na szczególne uznanie zasługuje jednostka OSP w Piekarach. Wartość prac wykonanych przez samych członków szacuje się na 28 250 zł. Członkowie jednostki ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach przekazują na cele statutowe swojej jednostki. W ten sposób w 2018 r. budżet OSP Piekary powiększył się o 6 245 zł.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Mszczonowie złożył prezes Waldemar Suski. W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gminne zawody sportowo-pożarnicze, jubileusz 90-lecia OSP Wręcza a także msza święta w intencji strażaków w parafii pw. św. Ojca Pio.

Podczas omawiania stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie głos zabrali także zaproszeni gości – przedstawiciele lokalnych jednostek OSP. Jako pierwszy wystąpił prezes strażaków z Grabców Towarzystwa, Janusz Kociszewski. Na wstępie podziękował burmistrzowi, radnym i inspektor Korzonkowskiej za naprawę pozyskanego nieodpłatnie samochodu marki Scania. Zwrócił uwagę, że w najbliższych latach warto byłoby wspólnymi siłami doprowadzić do rozbudowy remizy OSP Grabce Towarzystwo. Inwestycja taka jest szczególnie istotna w obliczu przyszłej działalności Park of Poland i wiążących się z nią zagrożeń komunikacyjnych i przeciwpożarowych.

Naczelnik OSP Mszczonów Marcin Wiśniewski również podziękował za wsparcie otrzymywane przez strażaków od władz samorządowych. Zwrócił się także z prośbą o pomoc w pozyskaniu mobilnego samochodu z drabiną. Obecnie posiadany przez jednostkę pojazd tego typu uzyskał dopuszczenie do poruszania się po drogach. Zamontowana na nim drabina jest jednak niesprawna i nie nadaje się do wykorzystywania. Naczelnik Wiśniewski podkreślał, że posiadanie takiego sprzętu zwiększyłoby zakres możliwych do podjęcia przez jednostkę OSP działań ratowniczych.

Kolejnym gościem, który zabrał głos był Jarosław Dębski – naczelnik OSP w Osuchowie. Poinformował on zebranych, że jednostka posiada 36-letni sprzęt, który dwa tygodnie wcześniej został podczas przeglądu zakwalifikowany jako niezdatny do użytkowania. OSP Osuchów działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i w związku z tym wyposażenie jednostki musi spełniać określone normy. Obecnie posiadany samochód strażacki, z racji swojego wieku, nie nadaje się do wyjazdów poza teren gminy. Naczelnik prosił, by w planach na przyszłość władze wzięły pod uwagę potrzebę wymiany sprzętu jednostki OSP Osuchów.

Radny Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, opowiedział zebranym o wizytacjach wszystkich remiz strażackich, które odbyły się po obradach jego organu w lutym. Podsumowując odwiedziny w jednostkach, powiedział, że jak każda organizacja, także i one zmagają się z mniejszymi lub większymi problemami. Przewodniczący Stusiński podkreślił wielkie zaangażowanie strażaków-ochotników ze wszystkich jednostek. Szczególnie wyróżnił OSP Piekary, której członkowie starają się wszystko robić we własnym zakresie. Radni byli pod wrażeniem tego, że w jednostce tej zgromadzone są już zapasy materiałów na rozbudowę remizy strażackiej. Sytuacja ta wywarła ogromne wrażenie na członkach Komisji prowadzonej przez radnego Ryszarda Stusińskiego. Na uwagę zasługuje także zaangażowanie członków OSP Zbiroża w pracę z dziećmi i młodzieżą. Jego owocem są liczne sukcesy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Zbiroży. Przewodniczący Stusiński podziękował wszystkim strażakom, za pośrednictwem obecnych przedstawicieli wszystkich gminnych jednostek OSP, za ich społeczną pracę i bezinteresowne zaangażowanie.

Radny Andrzej Osiński przyłączył się do słów przewodniczącego Stusińskiego podkreślającego znaczenie jednostek OSP oraz zaangażowanie członków wszystkich jednostek. Zwrócił uwagę na stan remiz w Grabcach Józefpolskich oraz Zbiroży. Zdaniem radnego druga z wymienionych strażnic jest w takim stanie, że o wiele bardziej ekonomiczne będzie postawienie nowego budynku niż remontowanie istniejącego. Podkreślił także znaczenie OSP Zbiroża, która jest położona przy drodze krajowej nr 50. Radny Osiński apelował także o remont strażnicy w Grabcach Towarzystwo, której stan również jest niezadowalający.

Za ofiarną służbę strażakom podziękował także radny Mirosław Wirowski. Zwrócił także uwagę na znaczenie Orkiestry OSP Mszczonów, o której nie wspomniano w sprawozdaniach. Radny podkreślił, że muzycy ze straży uświetniają wszystkie lokalne uroczystości i zasługują na większe docenienie ich działalności. Na zakończenie podziękował więc członkom Orkiestry, którzy także pełnią społeczną służbę.

Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek gorąco podziękował wszystkim przybyłym przedstawicielom jednostek OSP z terenu gminy Mszczonów i prosił o przekazanie słów uznania wszystkim strażakom. Wyraził nadzieję, że władze zmierzać będą do tego, by lokalne remizy były zadbane i funkcjonalne a sprzęt ratowniczy – możliwie najnowocześniejszy. Wiceprzewodniczący Zientek przyłączył się także do słów radnego Wirowskiego o Orkiestrze OSP Mszczonów, która swoją muzyką zapewnia mieszkańcom wyjątkowe, artystyczne doznania. Radny apelował także o zainteresowanie się sprawą bezpieczeństwa na obwodnicy Mszczonowa oraz przypomniał o problemie skrzyżowania w Chudolipiu.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, podkreślała, jak wielkie znaczenie wychowawcze mają lokalne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, jak wielką pracę społeczną wykonując ryzykując swoje życie podczas akcji ratowniczych. Przyłączyła się także do słów radnego Wirowskiego, który apelował o docenienie Orkiestry OSP Mszczonów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski złożył wyrazy uznania członkom gminnych jednostek ochotniczych za ich działalność. Podziękował także wszystkim radnym za wizytację straży z terenu Ziemi Mszczonowskiej, które pozwoliły na poznanie ich potrzeb. W imieniu OSP Piekary zaprosił również na jubileusz stulecia istnienia jednostki, który odbędzie się we wrześniu. Przypomniał także, że w 2020 r. świętować będziemy 140 lat od powstania OSP Mszczonów i 130 lat Orkiestry działającej w ramach tej organizacji.

Przewodniczący Łukasz Koperski, korzystając z okazji, przypomniał o postulacie mieszkańców, którzy prosili o złagodzenie sygnału alarmu strażackiego w Mszczonowie. W odpowiedzi naczelnik lokalnej OSP Marcin Wiśniewski poinformował, że dźwięk ten jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi. Obiecał jednak, że podczas najbliższego serwisowania syreny, zapyta o możliwość złagodzenia przenikliwości alarmu. Przewodniczący Koperski apelował także o podjęcie działań w kwestii wyposażenia OSP Mszczonów w sprawną drabinę.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowań za pracę i poświęcenie strażaków, którzy sprawdzają się na każdym polu i w każdej sytuacji. Włodarz Mszczonowa odniósł się również do próśb zgłoszonych przez przedstawicieli jednostek OSP.

Podsumowując część obrad dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, kierujący pracami Rady Miejskiej podziękował za przybycie wszystkim gościom. Podkreślał, jak ważna jest misja strażaków ochotników, którzy ratują ludzkie życie, niejednokrotnie ryzykując własne. Dziękował nie tylko za poświęcenie i pracę na rzecz bezpieczeństwa, ale także za znaczenie kulturalne i wychowawcze, jakie spełniają jednostki z terenu gminy.

Podjęte uchwały

Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia statutów sołectw. Dotyczy ona wszystkich 34 jednostek pomocniczych gminy. W każdym ze statutów znajdują się zapisy w sprawie organizacji i zakresu działań sołectwa.

Justyna Płachetka, przedstawicielka Centrum Doradztwa Energetycznego, omówiła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024, który również został zatwierdzony podczas obrad Rady Miejskiej. W dokumencie tym znalazły się m.in. charakterystyka Ziemi Mszczonowskiej pod kątem możliwości ograniczenia emisji do atmosfery produktów paliw stałych, ciekłych i gazowych, opis stanu powietrza a także ekonomiczno-techniczna analiza przedsięwzięć minimalizujących emisję.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019 omówiła Renata Wolak – naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. W dokumencie tym zostały wyszczególnione realizowane przez mszczonowski samorząd zadania z tego zakresu, m.in. odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Kolejne uchwały członkom Rady Miejskiej przedstawiła Teresa Koszulińska – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Pierwsza z nich dotyczyła zaliczenia nowo wybudowanej drogi do Park of Poland do kategorii dróg gminnych. Tematem kolejnych było przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza A oraz Wręczy i Olszówki. Ostatnia uchwała przedstawiona przez naczelnik Koszulińską dotyczyła zbycia nieruchomości położonej w Mszczonowie w trybie bezprzetargowym.

O zmianach w uchwale budżetowej na rok bieżący i korektach w Wieloletniej Prognozie Finansowej opowiedziała zebranym naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. Marlena Stelmach z Wydziału Podatków i Opłat przedstawiła kwestie dotyczące poboru opłaty za odpady komunalne i podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Działalność burmistrza, interpelacje, wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz Kurek wydał 7 zarządzeń, m.in. w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli oraz konkursów na dyrektorów szkół podstawowych w gminie Mszczonów. Włodarz poinformował także, że fundacja FM Logistic chce nawiązać współpracę w kwestii zatrudnienia w firmie osób niepełnosprawnych, np. podopiecznych stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”.

W okresie pomiędzy sesjami interpelację złożył radny Piotr Chyła. Dotyczyła ona skargi mieszkańców osiedla przy ul. Józefpolskiej na uciążliwy hałas biegnący od drogi S8. Prosił on o interwencję u zarządcy trasy w sprawie pomiarów natężenia hałasu oraz montażu dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych. Burmistrz poinformował, że w miejscu tym były już robione pomiary i otrzymane wskazania były poniżej dopuszczalnej normy. Włodarz obiecał jednak zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Podpowiedział także, jakie działania powinni podjąć mieszkańcy w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego.

Przewodniczący Łukasz Koperski złożył trzy interpelacje. Pierwsza z nich dotyczyła utrudnienia wyjazdu z jednokierunkowej ul. 3 Maja na ul. Sienkiewicza z powodu samochodów parkujących na chodniku po obydwu stronach ul. Sienkiewicza. Przewodniczący wnioskował o zamontowanie lustra na tym skrzyżowaniu dróg, by poprawić widoczność pojazdów poruszających się w ruchu drogowym. Podobne potrzeby zgłaszają mieszkańcy ul. Warszawskiej.

Kolejna interpelacja dotyczyła braku infrastruktury gazowej w obszarze Placu Piłsudskiego, pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Warszawską. Ostatnia podejmowała kwestię braku miejsc do uprawiania jazdy na rolkach, deskorolce i ekstremalnej na rowerze. Potrzebę ich powstania zgłaszali mieszkańcy. Radna Dorota Kaźmierczak, na wniosek mieszkańców Bobrowiec, postulowała oczyszczenie i odwodnienie rowów w tej miejscowości przy fragmencie ul. Mszczonowskiej. Burmistrz obiecał przyjrzeć się zgłaszanym przez radnych problemom.

Wolne wnioski

Przewodniczący w ramach wolnych wniosków przypomniał o swojej interpelacji dotyczącej nauki drugiego języka obcego w młodszych klasach szkół podstawowych na terenie gminy. Burmistrz powiedział, że dyrektorzy poszczególnych placówek przeprowadzą ankiety w sprawie zapotrzebowania na takie dodatkowe zajęcia.

Radny Mirosław Wirowski pytał o podwyżki wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników samorządu. Burmistrz poinformował, że personel obsługujący szkoły oraz załoga MOPS już otrzymała zwiększenia płac a w kwietniu zostaną one wprowadzone w Urzędzie Miejskim.

Radny Ryszard Stusiński pytał o datę zakończenia prac na mszczonowskich błoniach. Burmistrz Kurek poinformował o tym, że wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać planowanych terminów i być może konieczne będzie przekazanie robót innej firmie. NA tym zakończono obrady Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6851339

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat