Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 23 stycznia 2019 roku, odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwały m.in. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmian w budżecie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Podjęte uchwały

Grzegorz Ludwiak, kierujący Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawił nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Konieczność zmian w dokumencie została spowodowana wprowadzeniem nowego prawa wodnego, do którego należało go dostosować.

Małgorzata Badowska, sekretarz gminy, zaprezentowała dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył sposobu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie zapisami w uchwale, odbywać się one będą w sytuacjach przewidzianych ustawami oraz w przypadku spraw szczególnie istotnych dla funkcjonowania gminy. Konsultacje będą przeprowadzane w formie bezpośrednich spotkań protokołowanych, ankiet, formularzy a także możliwości składania wniosków i uwag w formie pisemnej. Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez sekretarz gminy dotyczył zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie Mszczonowa. Nieruchomości te są położone przy ul. Dworcowej. Za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru przemawia przede wszystkim chęć powiększenia istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Naczelnik Koszulińska zaprezentowała również projekt uchwały w sprawie zaliczenia wybudowanej trasy prowadzącej do przyszłego Park of Poland do kategorii dróg gminnych. Trzeci projekt uchwały dotyczyć miał przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment Wręczy, został jednak wykluczony z porządku obrad na wniosek radnego Andrzeja Osiala, który wnioskował, by objąć nim większą liczbę działek.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, zaprezentowała zmiany w budżecie . W wyniku wprowadzonych korekt plan dochodów gminy na 2019 r. wynosi 67 298 684,00 zł a wydatki zamkną się kwotą 70 064 667,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowały także konieczność naniesienia poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na 2019 r. tematyka obrad będzie przedstawiała się następująco: luty – ochrona przeciwpożarowa, marzec – ochrona środowiska, kwiecień – drogi, maj – działalność Gminnego Centrum Informacji, czerwiec – wykonanie budżetu i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz sport na terenie gminy, sierpień – działalność MOPS i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wrzesień – działalność MOK i Biblioteki, październik – oświata, listopad – służba zdrowia i grudzień – uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok przedstawił jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W dokumencie tym rozpisano, między innymi, terminy kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów.

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę w sprawie nadania jednej z mszczonowskich ulicy nazwy Dywizjonu 303. Z prośbą taką zwrócili się właściciele nieruchomości położonej przy wspomnianej trasie. Naczelnik Koszulińska zaprezentowała również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Adamowice. Z wnioskiem tym zwrócił się właściciel działek, który postuluje zmianę parametrów zabudowy na tym terenie w zakresie wysokości budynków.

Działalność burmistrza Mszczonowa

W okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej gospodarz gminy wydał 5 zarządzeń, m.in.  sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego oraz pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Burmistrz poinformował także o zakończeniu zebrań sołeckich, podczas których wybierano sołtysów i rady sołeckie na kolejną, tym razem pięcioletnią, kadencję. Włodarz gminy przy okazji powitał przybyłą na sesję nową przedstawicielką Świnic, Katarzynę Wasiak. Większość spośród 34 sołtysów z minionej kadencji nadal pełni swoje funkcje. Zmian dokonano w 6 jednostkach, w tym w 3 z powodu rezygnacji z kandydowania dotychczasowych przedstawicieli danego terenu.

Burmistrz opowiedział także o spotkaniu z dyrektorem PKP Koleje Mazowieckie i przedstawicielami firmy Global (inwestora Park o Poland) w sprawie połączenia kolejowego Mszczonowa z Żyrardowem i Skierniewicami.

Włodarz poinformował także o dużym zainteresowaniu inwestorów budową hoteli na terenie gminy a także o tym, że w tym roku ogłoszone będą konkursy na dyrektorów szkół podstawowych w Mszczonowie, Bobrowcach, Wręczy i Lutkówce.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał interpelacje od radnych, które za jego pośrednictwem wpłynęły do burmistrza Mszczonowa.

Radny Robert Głąbiński wnioskował o zmianę uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Postulował zmianę zapisów na takie, jakie uchwaliła Rada Miasta Warszawy w grudniu ubiegłego roku. Bonifikata ta wynosiłaby wówczas 98%.

Kolejną interpelację wystosowała radna Katarzyna Ciećwierska, która w imieniu mieszkańców Sosnowicy wnioskowała o założenie oświetlenia drogowego na odcinku od ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Spacerową, do ul. Mszczonowskiej. Właściciele posesji przyległych do tej trasy zgadzają się na ustawienie lamp na terenie ich nieruchomości. Radna zapytała burmistrza, czy możliwe będzie ustawienie kilku latarni oraz kiedy możliwa byłaby realizacja takie inwestycji.

Dwie interpelacje skierował do burmistrza Mszczonowa radny Andrzej Osial. Pierwsza dotyczyła wznowienia granic drogi – ulicy Piaskowej we Wręczy. Kolejna interpelacja dotyczyła poszerzenia obszaru tej miejscowości, dla którego opracowywany będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Łukasz Koperski złożył interpelację dotyczącą wprowadzenia nauki obowiązkowego drugiego języka obcego od klasy czwartej szkoły podstawowej. Apelował o to na wniosek mieszkańców, którzy niejednokrotnie zgłaszali taką potrzebę, za przykład dając inne samorządy, które wprowadziły takie dodatkowe nauczanie. Druga interpelacja przewodniczącego dotyczyła zgłaszanych przez mieszkańców utrudnień w poruszaniu się chodnikami z powodu np. źle zlokalizowanych znaków drogowych lub wystających skrzynek energetycznych. Radny Łukasz Koperski wnioskował o dokonanie przeglądu chodników na terenie miasta pod kątem występowania tego typu problemów i ich usunięcie.-

O dodatkowe lustro na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Dworcowej wnioskował radny Mirosław Wirowski.

Wolne wnioski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek przedstawił zebranym krótkie sprawozdanie z udziału w spotkaniu mazowieckich leśników-samorządowców, który to był powodem nieobecności radnego podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dniu 21 stycznia 2019 r. W całym województwie na różnych szczeblach samorządowych działa 24 leśników. Podczas konferencji omawiali oni bieżące problemu, z jakimi zmagają się społeczności lokalne.

Radny Mirosław Wirowski wnioskował o zapoczątkowanie tradycji charytatywnego Balu Burmistrza. Włodarz Mszczonowa obiecał zapoznać się z możliwością organizacji takiej imprezy.

Radny Andrzej Osiński wnioskował, by przynajmniej raz w okresie kadencji członkowie RM odwiedzili każdą z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które działają na terenie gminy Mszczonów, aby z bliska przyjrzeć się ich funkcjonowaniu i problemom.

Dagmara Bednarek, GCI

 

  • Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656903

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat