Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 19 grudnia 2018 roku, odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, która była ostatnią w tym roku kalendarzowym. Podczas spotkania uchwalono budżet gminy na 2019 r. oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Budżet gminy na 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2019 rok omówiła Aneta Ciechańska-Gołyńska – naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego. Zgodnie z zapisami w dokumencie, przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 66 676 684,00 zł przy wydatkach na poziomie 69 442 667,00 zł. Zaplanowany deficyt osiągnie poziom 2 765 983,00 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Zgodnie z planem, w 2019 roku, największe dochody gmina uzyska w ramach następujących działów finansowych: gospodarka mieszkaniowa (1 289 686,00 zł), podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych (34 568 957,00 zł), różne rozliczenia (12 079 166,00 zł m.in. z tytułu subwencji oświatowej), oświata i wychowanie (1 150 156,00 zł), rodzina (11 658 000,00 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 974 493,00 zł) i kultura fizyczna (3 094 350,00 zł).

Plan wydatkowy obejmuje kwoty, które zostaną wykorzystane m.in. na transport i łączność (5 028 653,00 zł), oświatę i wychowanie (22 049 112,00 zł), pomoc społeczną (2 635 199,00 zł), rodzinę (11 909 670,00 zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  (6 513 011,00 zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (2 552 399,00 zł) i kulturę fizyczną (5  731.087,00 zł).

Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2024, która jest dokumentem ściśle powiązanym z budżetem. WPF jest podzielona na część finansową oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji.

Podjęte uchwały

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Ciszewska przedstawiła projekt uchwały dotyczący podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przedstawiła kierownik MOPS, Barbara Ciszewska. Usługi te będą realizowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dzięki zwiększeniu kryterium dochodowego więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy Ośrodka. Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 dotyczył kolejny projekt uchwały, omówiony przez kierownik Ciszewską.

Skarbnik gminy, Jadwiga Barbulant, omówiła przed Radą trzy uchwały dotyczące ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach, deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.

Artur Jankowski, zastępca naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawił uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Adamowice na wniosek właścicieli objętych nim działek. Postulowali oni zmianę parametrów zabudowy tak, by przystosować nieruchomości do prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej.

Sekretarz Małgorzata Badowska omówiła uchwałę dotyczącą zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Mszczonów, jakimi są sołectwa. Zamieszkujący tereny poszczególnych obszarów będą mogli wyrazić swoje opinie podczas styczniowych zebrań wiejskich. Projekty statutów będą dostępne u sołtysów na tydzień przed terminem spotkań oraz w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Swoje uwagi mieszkańcy będą mogli wnosić do końca stycznia przyszłego roku.

Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie gminy a także wynikające z nich korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kolejna zaprezentowana przez nią uchwała dotyczyła ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2018.

Działalność burmistrza Mszczonowa

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Mszczonowa wydał 10 zarządzeń dotyczących m.in. zmian w bieżącym budżecie oraz powołania komisji przetargowej.  Włodarz gminy poinformował także, że wybory sołtysów na nową kadencję odbywać się będę w dniach 6-23 stycznia. Burmistrz poinformował także zebranych, że zewnętrzne podmioty wyraziły już zainteresowanie budową hoteli w sąsiedztwie powstającego Park of Poland. Prawdopodobnie uda się także pozyskać nowych inwestorów w dzielnicy przemysłowej.

Interpelacje i zapytania

Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelacje przedstawione przez radnych. Pierwsza z nich została zgłoszona przez wiceprzewodniczącego RM Waldemara Suskiego i dotyczyła wzrostu wydatków budżetowych spowodowanych podwyżkami cen energii elektrycznej. Burmistrz Kurek poinformował, że kwota zaplanowana na pokrycie kosztów zakupu prądu ma wartość uwzględniającą wzrost cen.

Interpelacja radnego Mirosława Wirowskiego dotyczyła z kolei szczepień przeciwko odrze. Burmistrz Mszczonowa poinformował, że nie jest on organem uprawnionym do odpowiedzi na pytanie, które przekazał do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej posiadającej takie informacje. Otrzymane od instytucji wyjaśnienia zostały przekazane radnemu Wirowskiemu.

Wolne wnioski

Komendant Krzysztof Puszcz poinformował radnych, że powoli normuje się sytuacja kadrowa w podlegającej mu jednostce. Podkreślił także, że zdarzenia kryminalne, włamania do mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jakie miały miejsce na osiedlu Dworcowa III, nie powtórzyły się w późniejszym czasie.

Przewodniczący Łukasz Koperski apelował o oznaczenie nowego budynku komisariatu od strony trasy Warszawa-Katowice. W planach obiektu nie uwzględniono żadnego symbolu ani tablicy, który informowałby przejeżdżających o jego charakterze. Burmistrz Mszczonowa obiecał, że znak taki zostanie zakupiony i umieszczony.

Radny Andrzej Osial apelował o wyegzekwowanie ograniczenia tonażu na wiadukcie w miejscowości Świnice, które jest notorycznie naruszane przez kierujących pojazdami. Komendant Puszcz oraz burmistrz Kurek obiecali zająć się tym tematem.

O wsparcie w imieniu mieszkańców ulicy Grójeckiej prosił także przewodniczący Koperski. Droga ta jest wykorzystywana przez samochody ciężarowe oraz pojazdy znacząco naruszające ograniczenie prędkości. Również tej sprawie przyjrzą się komendant i burmistrz.

Radny Robert Głąbiński pytał o niedawne włamania na osiedlu Dworcowa III. W odpowiedzi komendant Puszcz poinformował, że Policja odnotowała trzy tego typu zdarzenia w ciągu jednego dnia. Sprawcy dostali się do mieszkań poprzez balkon lub drzwi wejściowe. Komendant poinformował, że trwają czynności zmierzające do ujęcia złodziei.

Wniosek o dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w pobliżu ul. 3 Maja złożył do komendanta radny Mirosław Wirowski. Komendant obiecał przyjrzeć się temu miejscu.

Kilka słów do radnych skierował Janusz Olborski, który przez 40 lat był sołtysem miejscowości Janówek i Nowe Poręby. Poinformował, że nie będzie się ubiegał o ponowny wybór. Sołtys Olborski podziękował za współpracę i życzył władzom samorządowych udanej kadencji urzędowania. W ten sposób zakończono ostatnie spotkanie władz samorządowych Mszczonowa w 2018 roku.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865605

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat