Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 listopada 2018 roku, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której ustalono składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i zmian w budżecie na rok bieżący. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisje Rady Miejskiej

Obrady sesji rozpoczęto od powołania stałych organów Rady Miejskiej. W VIII kadencji władz samorządowych będą to Komisje: Rewizyjna; Skarg, Wniosków i Petycji;  Budżetu Rozwoju i Rolnictwa oraz Oświaty i Spraw Społecznych.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należeć będą: opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium; wykonywanie kontroli zleconych przez Radę oraz realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy. Przewodniczącym organu został Krzysztof Krawczyk a jego zastępcą - Dariusz Olesiński. Członkami Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady Miejskiej będą: Marek Baumel, Piotr Chyła, Barbara Gryglewska, Dorota Kaźmierczak i Ryszard Stusiński.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie wykonywać zadania związane z: rozpatrywaniem skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywaniem wniosków i petycji składanych przez obywateli. Na przewodniczącego organu wybrano Andrzeja Osiala a na jego zastępcę – Piotra Chyłę. Członkami Komisji zostali: Katarzyna Ciećwierska, Barbara Gryglewska i Ryszard Stusiński.

Na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa wybrano Ryszarda Stusińskiego, któremu pomagał będzie wiceprzewodniczący Andrzej Osiński. Do zadań organu należeć będą: opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy; opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy; opiniowanie raportu o stanie gminy; opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego; opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych; opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych; proponowanie podjęcia działań promujących Gminę; opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej; ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa; opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem w gminie oraz opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa. Członkami Komisji zostali: Marek Baumel, Katarzyna Ciećwierska, Robert Głąbiński, Dorota Kaźmierczak, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski i Marek Zientek.

Pracami Komisji Oświaty i Spraw Społecznych kierować będzie Barbara Gryglewska, wspierana przez Roberta Głąbińskiego. Organ realizować będzie następujące zadania: opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata i wychowanie, zdrowie i opieka społeczna; opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, z kultury i kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej oraz koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych. W posiedzeniach Komisji uczestniczyć będą członkowie: Piotr Chyła, Katarzyna Ciećwierska, Dorota Kaźmierczak, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Waldemar Suski i Mirosław Wirowski.

Podjęte uchwały

Pierwsza z podjętych podczas obrad uchwał dotyczyła oddelegowania przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie. Jak przypomniał burmistrz Józef Grzegorz Kurek, obecnie zrzesza on 8 samorządów. Decyzją Rady Miejskiej delegatem gminy został radny Ryszard Stusiński, który pełnił tę funkcję w czasie trwania poprzedniej kadencji RM.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiła zgromadzonym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Wręcza A. Obejmuje on tereny, które zostały włączone do terytorium gminy Mszczonów z sąsiednich Radziejowic. Naczelnik Koszulińska odczytała m.in. nowe warunki zabudowy i przeznaczenie gruntów. Przedstawiła także projekt drugiej uchwały, dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej na działce położonej w Mszczonowie. Nieruchomość tę chce zakupić Geotermia Mazowiecka S.A. na potrzeby stworzenia studni głębinowej.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Aneta Ciechańska-Gołyńska, przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie. Wprowadzone korekty nie miały wpływu na wysokość deficytu w planie finansowym gminy. Zmiany w budżecie spowodowały także konieczność wprowadzenia ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zgodnie ze słowami naczelnik, korekt dokonano w części finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć zapisanych w WPF.

Informacje z analizy oświadczeń majątkowych członków władz samorządowych oraz pracowników gminnych instytucji przedstawił przewodniczący Łukasz Koperski.

Interpelacje i zapytania

Do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły dwie interpelacje od radnych. Pierwszą z nich wniósł wiceprzewodniczący Waldemar Suski a dotyczyła ona uwzględnienia w budżecie na 2019 r. wzrostu cen energii elektrycznej. Autorem kolejnej był radny Mirosław Wirowski, który pytał o kampanię informacyjną dla mieszkańców nieszczepionych na odrę.

Wolne wnioski

Przewodniczący Koperski odczytał pismo burmistrza Mszczonowa w sprawie wyznaczenia miejsca odbywania zasądzonych prac społecznie użytecznych. Na terenie gminy będzie to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Radny Mirosław Wirowski zadał pytanie odnośnie kampanii informacyjnej w sprawie osób nieszczepionych przeciwko odrze. W odpowiedzi burmistrz Kurek poinformował zebranych, że każdy mieszkaniec powyżej 18 roku życia otrzymał obowiązkowe szczepienie.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek apelował o postawienie bankomatu w miejscowości Osuchów. Włodarz gminy zapewnił, że prezes lokalnego banku obiecał zamontować takie urządzenia na terenie tej miejscowości. Radny Zientek prosił również o postawienie lampy na przystanku szkolnym w Strzyżach. Burmistrz Kurek obiecał przeanalizować zgłoszony problem.

Radny Andrzej Osiński pytał o termin najbliższego zebrania sołeckiego, podczas którego chce zbierać podpisy pod petycją dotyczącą przebudowy skrzyżowania w Chudolipiu. W odpowiedzi został przez burmistrza Kurka poinformowany, że najbliższe tego typu spotkanie zaplanowano na styczeń przyszłego roku.

Radny Robert Głąbiński podziękował za prace wykonane na osiedlu Dworcowa III i zapytał, czy wiadomo coś w kwestii pieniędzy na rewitalizację Mszczonowa. Burmistrz Kurek poinformował, że być może wkrótce gmina otrzyma pozytywną decyzję. Włodarz opowiedział także o zbliżającym się spotkaniu z przedstawicielami PKP w sprawie nowej linii kolejowej.

Na zakończenie obrad głos zabrała nowo wybrana Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder. W swoim krótkim wystąpieniu podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę i wyraziła nadzieję na dalszą, pomiędzy powiatem a gminą Mszczonów.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865674

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat