Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W czwartek, 27 grudnia 2012 roku, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni podjęli szereg uchwał wynikających z potrzeby dostosowania się do sejmowej ustawy śmieciowej dotyczącej zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto, Rada Miejska uchwaliła budżet gminy Mszczonów na rok 2013.

Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa przedstawił uchwałę budżetową gminy Mszczonów na 2013 rok oraz uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów na lata 2013-2023.
Dochody gminy Mszczonów zaplanowano w  kwocie: 48.986.912,00 złotych, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 43.122.748,00 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie: 5.864.164,00 złotych,
Wydatki zaplanowano zaś w łącznej kwocie: 51.289.279,00 złotych, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 40.701.858,00 złotych,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.587.421,00 złotych
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.302.367,00 złotych.

W  budżecie na rok 2013 ujęto w wydatkach budżetowych środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w kwocie  401.131,00 złotych. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 393.131,00 złotych, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.
W oparciu o powyższe dane wynika, że:

- wskaźnik sumy spłaty rat  kredytów i obligacji wraz z odsetkami  przypadających na rok 2013 w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2013 rok wyniesie 5,46%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%.
- wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku w stosunku do dochodów  zaplanowanych na  2013 rok wyniesie 44,67%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%.
Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2013-2023,  również jest spełniony nowy wskaźnik zadłużenia, który będzie obowiązywał od 2014 roku.
Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2012 oraz na wytycznych pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Podstawą dla Wieloletniego Programu Finansowego był opracowany projekt budżetu na 2013 rok.

Po uchwaleniu budżetu gminy Mszczonów na rok 2013, głos zabrała Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, która przedstawiła uchwały dotyczące zagospodarowania odpadami komunalnymi.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody  ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.
Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 22,00 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli będą zbierane i odbierane w sposób selektywny ulegnie pomniejszeniu o 50 % w stosunku do stawki.
Celem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest uporządkowanie dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany obejmują wszystkie rodzaje podmiotów uczestniczących w procesie wytwarzania odpadów komunalnych. Oddziałują one przede wszystkim na gminy, przejmujące obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Ze względu na specyfikę gminy Mszczonów przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych i koszty funkcjonowania systemu tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
Ponadto, wzięto pod uwagę fakt, że gminy przejmując odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów muszą uwzględnić nie tylko konieczność gromadzenia środków na inwestycje związane z zagospodarowaniem tych odpadów, ale również kary administracyjne związane z możliwością nie wywiązywania się z obowiązków zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał do 15 maja danego roku,
3) za III kwartał do 15 września  danego roku,
4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Określono także sposoby i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Radni ustalili stawki wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso podatków w wysokości 12% zebranej kwoty podatku.
Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego inkasenta nie może być niższa niż 700,00 złotych i wyższa niż 1.200,00 złotych za jedną ratę podatku.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2012.
Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających wynosi 902 tysiące złotych. Wydatki te dotyczą tyko zadań inwestycyjnych z rozstrzygniętymi już postępowaniami przetargowymi.
Do takich zadań należą: „Przebudowa centrum wsi Bobrowce”, „Przebudowa centrum wsi Piekary” „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”, „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”, oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich”.

Na zakończenie obrad, radni podjęli uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2013 rok.

drukuj (Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie)

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa...
  • Radni podjęli szereg znaczących uchwał.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6643616

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat