Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 listopada 2012 roku, odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie, a także informacji na temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał.

Informacja z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie

Reprezentujący Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Mieczysław Gabrylewicz zdał informację z przekształcenia szpitala w Żyrardowie, które miało miejsce w ubiegłym roku.
Powiat żyrardowski chcąc ratować szpital skorzystał wówczas z tzw. „planu B”, otrzymując dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 16,5 milionów złotych. Pozostałe 12 milionów zadłużenia powiat zobowiązał się przejąć od szpitala i spłacić. W sumie zadłużenie żyrardowskiego ZOZ-u wynosiło ponad 28 milionów złotych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu spółka, która rozpoczęła działalność z 1 września 2011 roku nie była zadłużona, ale nie miała także kapitału początkowego. Była jednak zachowana ciągłość w zakresie usług medycznych, dzięki czemu pacjenci nie odczuli wprowadzonej zmiany.
-To był nasz priorytet, żeby zapewnić ciągłość i przerwać dalsze zadłużenie szpitala. Te 12 milionów przejętych zobowiązań poważnie wpłynęło na kondycję finansową powiatu i realizacje zdań inwestycyjnych. W chwili obecnej nasz budżet zapewnia jedynie działalność powiatu, ale brakuje w nim środków na inwestycje- tłumaczy Mieczysław Gabrylewicz.
Aktualnie starostwo chce poczynić dalsze działania w pozyskania kapitału dla spółki. Taką inicjatywą jest złożenie oferty do lokalnych samorządów, która zakłada wykupienie udziałów w spółce.
Jak tłumaczy Mieczysław Gabrylewicz, w przypadku braku możliwości pozyskania kapitału od gmin powiatu żyrardowskiego, wówczas starostwo będzie starało się pozyskać kapitał zewnętrzny, gdyż szpital musi się dalej rozwijać, żeby zwiększyć jakość świadczonych usług.
Następnie, Danuta Ciecierska, prezes zarządu spółki „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie, omówiła dotychczasową działalność szpitala. Prezes przedstawiła zakres wprowadzonych po okresie reorganizacji zmian, w tym uruchomienie nowych oddziałów i poradni specjalistycznych zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jak zapewniła Danuta Ciecierska uruchomienie nowych usług cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, o czym świadczą zarówno pozytywne opinie pacjentów, jak i coraz większa ich ilość.
W chwili obecnej spółka posiada długoterminowe kontrakty z NFZ, dzięki czemu może cyklicznie doposażyć oddziały szpitalne w nowy sprzęt specjalistyczny i wyposażenie medyczne. Poza zakupami w szpitalu przeprowadzono liczne remonty i modernizacje budynków.
Na pytanie radnej Barbary Gryglewskiej dotyczące zmniejszenia zatrudnienia i skutków takiej decyzji, prezes Danuta Ciecierska poinformowała, że zatrudnienie zmniejszyło się w graniach 10% w stosunku do tego co było przed przekształceniem. Jak podkreśliła prezes, w wyniku zmian kadrowych zostali zatrudnieni nowi pracownicy do nowopowstałych oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych. Najwięcej zwolnień dotyczyło zaś salowych.
Łukasz Koperski, przewodniczący RM pytał o lądowisko dla helikopterów.
W odpowiedzi prezes centrum powiedziała, że w chwili obecnej lądowisko zostało wydzielone na terenie Eko- Parku przy ulicy Skrowaczewskiego w Żyrardowie. Jeżeli w przyszłości będzie przeprowadzana przebudowa szpitala wówczas będzie można myśleć o budowie lądowiska na terenie centrum zdrowia.
Na zakończenie, burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że przejęcie przez starostwo długów szpitala skutkuje nienajlepszą sytuacją finansową powiatu.  Jeżeli nic się nie zmieni w przepisach, to szpitale zaczną upadać, a pacjenci będą czekać na zabiegi i wizyty u lekarzy specjalistów długie miesiące.
Przewodniczący Koperski w imieniu wszystkich radnych wyraził słowa uznania i złożył podziękowania dla starosty, zarządu powiatu i rady oraz prezes Danuty Ciecierskiej za ogrom pracy, czego efektem jest fakt, że ludzie coraz częściej wybierają szpital w Żyrardowie wiedząc, iż mogą znaleźć tam fachową opiekę i pomoc.

Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów

Zaproszeni na sesję przedstawiciele lokalnych ośrodków zdrowia zdali informację z działalności podległych im placówek omawiając zakres działalności, świadczonych usług medycznych oraz potrzeb.
Kierownik przychodni w Mszczonowie Sławomir Myszkowski zdał sprawozdanie dotyczące świadczonych usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zakresie ginekologicznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jak podkreślił lekarz środki, które przeznacza NFZ na cele opieki ginekologiczno- położniczej są niewystarczające, przez co prowadzenie poradni z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalne. Pomimo tego uznając, ze byłoby to znaczącym utrudnieniem dla wielu pacjentek, kontrakt będzie kontynuowany.
Doktor poinformował również o poczynionych inwestycjach w przychodni i jej otoczeniu. Kierownik wymienił zarówno prace termo-modernizacyjne pokryte przez NZOZ lekarzy, pielęgniarek oraz NZOZ stomatologiczny, jak i prace remontowo- modernizacyjne sfinansowane z budżetu gminy Mszczonów. W ramach tychże robót wykonane zostało podłączenie budynku przychodni do właściwej kanalizacji miejskiej, wykonane zostało ogrodzenie wokół przychodni, a także wymienione zostały okna.
Lekarz podziękował władzom Mszczonowa za pomoc, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.
Wiele ciepłych słów wyraził również doktor Michał Sutkowski, dyrektor NZOZ w Osuchowie, który podziękował burmistrzowi Kurkowi oraz Radzie Miejskiej za wspieranie osuchowskiej przychodni.
Dyrektor poinformował o drugim etapie termomodernizacji budynku, w tym remoncie dachu, wykonaniu ociepleń i elewacji budynku, dzięki czemu przychodnia zyskała nowe oblicze i zmniejszyły się wydatki bieżące ośrodka.
Doktor Sutkowski omówił również ocenę sytuacji zdrowotnej populacji, w tym głównie podstawowe trendy zachorowalności, do których należą wady postawy u dzieci, a także coraz częstsze tendencje do zachorowań na choroby układy sercowo- naczyniowego.
W dalszej części punktu dotyczącego lokalnej służby zdrowia Piotr Kaniut w kilku zdaniach przedstawił funkcjonowanie poradni stomatologicznej, zaś Przemysław Pec, kierownik punktów rehabilitacji w Osuchowie i Mszczonowie omówił świadczone usługi fizjoterapeutyczne.
Na zakończenie, Ewa Boniecka z NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowo- Ambulatoryjnego oraz kierownik NZOZ „ PROF-MED” Janina Szymańska omówiły podstawowe cele działalności, zakres świadczonych usług, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
Reasumując burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że budującym jest fakt, że udało się wspólnymi siłami doprowadzić do modernizacji i poprawienia ogólnej estetyki przychodni w Mszczonowie i Osuchowie.

Podjęte uchwały

W trakcie obrad XXVII radni podjęli szereg znaczących uchwał do których należały:
-zatwierdzenie gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
Jadwiga Laskowska, przedstawiała Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.
Program skierowany jest do lokalnej społeczności i ma na celu określenie zadań i zamierzeń w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, a także leczenia osób uzależnionych i łagodzenie skutków nadużywania alkoholu i narkotyków. Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi : zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii i członków ich rodzin, udzielanie rodzinom, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Gminnego Centrum Integracji Społecznej.
- podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Program współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi reguluje kierunki i zasady współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi, uprawnionymi statutowo do prowadzenia działalności pożytku publicznego, w zakresie realizacji zadań gminy w sferze zadań publicznych określonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Celem programu jest umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, zwiększenie aktywności społecznej, umacnianie współpracy lokalnej, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dla zaspakajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy.
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Działki położone we wsi Pieńki Strzyże gmina Mszczonów oraz działki położone we wsi Marianka gmina Mszczonów zostały wydzielone z działek osób prywatnych celem dokonania poszerzenia istniejącego ciągu komunikacyjnego tj. ulicy Granicznej w Mariance. Aby wyżej wymienione nieruchomości mogły przejść na rzecz mienia komunalnego gminy Mszczonów niezbędnym było podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie ich nieodpłatnego nabycia.
- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok.
W związku ze wzrostem o 2,26 % średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku w porównaniu do średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku tj. z kwoty 74,18 zł/dt do kwoty 75,86 zł/dt, obniża się średnią cenę skupu żyta do kwoty 52,00 zł/dt.
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i nieruchomości.
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,88 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,51 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,45 zł
2. od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,73 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 22,82 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,65 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,63zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,66 zł
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2012 i Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata 2012-2023.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 228.275,00 zł . Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47.088.819,33 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 329.388,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 101.113,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.856.195,33 zł.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą w wykazie przedsięwzięć zwiększono o kwotę 168.385,00 zł wartość nakładów roku 2012 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”. Z uwagi na potrzebę wykonania robót dodatkowych i uzupełniających zaistniała potrzeba zwiększenia nakładów roku 2012.
- podjęcie uchwały dotyczącej przekazania Gminnemu Centrum Informacji wyremontowanego domu Maklakiewicza, w którym mieściła się będzie Izba Pamięci Domu Rodziny Maklakiewiczów i Ognisko Muzyczne.

Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami

W okresie między sesjami wydano 15 zarządzeń, które głównie dotyczyły spraw budżetowych. Jak poinformował burmistrz od 2007 roku pomimo inflacji nie były podnoszone stawki czynszu w lokalach mieszkalnych należących do zasobów gminy Mszczonów. W związku z tym obecna cena za metr kwadratowy w lokalu wyposażonym we wszystkie media wynosić będzie 5 złotych. W lokalach o niższym standardzie cena wynosić będzie 3,25 zł z metra.
Burmistrz  poinformował także o konkursie ofert na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz o uruchomieniu węzłów Mszczonów Północ i Mszczonów Południe na modernizowanej trasie Warszawa- Katowice.

Sprawy różne

Urszula i Karol Pietrzak z Wolontariatu „Dobre Serce” uczestnicząc w obradach, w kilku zdaniach opowiedzieli o swojej działalności która obejmuje pomoc wszystkim osobom, które znalazły się w  trudnej sytuacji materialnej z powodu utraty pracy, choroby i innych przypadków losowych.
Aktualnie jest to żywność, ale jak zapowiadają wolontariusze w przyszłości będzie to także pomoc w postaci ubrań, bezpłatnych usług lekarskich  czy też pomocy w uzyskaniu pracy. Ponadto Wolontariat „Dobre Serce”  dysponuje również nieodpłatnie sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci wózków, krzesełek, balkoników czy też materacy przeciwodleżynowych.
Jak podkreślili państwo Pietrzak, lokal w pawilonie przy ulicy Jeżynowej 4 użytkowany jest bezpłatnie dzięki uprzejmości burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka, za co wolontariusze serdecznie podziękowali burmistrzowi wręczając brązowy laur dobroczynności za wrażliwość na potrzeby ludzi potrzebujących.
Burmistrz podziękował za uhonorowanie, po czym podkreślił, że cieszy się, iż takie miejsce pomocy jest w Mszczonowie, gdyż jest sporo osób, które potrzebują takiej formy wsparcia.

drukuj (Z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie)

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Reprezentujący Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Mieczysław...
  • Danuta Ciecierska, prezes zarządu spółki „Centrum Zdrowia...
  • Podjęcie uchwały dotyczącej przekazania Gminnemu Centrum...
  • Urszula i Karol Pietrzak z Wolontariatu „Dobre...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230627

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat