Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 30 października 2012 roku, odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni wysłuchali m.in. informacji o stanie oświaty w gminie Mszczonów oraz podjęli szereg bieżących uchwał.

Przed rozpoczęciem obrad młodzież z gimnazjum w Mszczonowie, przedstawiła krótką prezentację dotyczącą tegorocznej wymiany uczniów gimnazjów z Mszczonowa i Osuchowa z niemiecką młodzieżą z zaprzyjaźnionego miasta Erding.
Malwina Melon i Martyna Woźniak z mszczonowskiego gimnazjum przedstawiły tegoroczny wyjazd omawiając każdy dzień pobytu i podróży do Erding.
- To niezapomniane przeżycie wiele nas nauczyło pozwoliło poszerzyć wiedzę z języków obcych. Gdyby nie życzliwość władz Mszczonowa, o takiej przygodzie moglibyśmy tylko pomarzyć. Chcielibyśmy za to bardzo podziękować- mówi Mateusz Pietrzyk z Gimnazjum w Mszczonowie.
W odpowiedzi Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie podkreślił, że cieszy fakt, iż niegdyś nieśmiałe plany i podpisane przez grupę radnych z Mszczonowa i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka porozumienie o współpracy z Erding stwarza dziś ogromne możliwości dla mszczonowskiej młodzieży.
- Ogarnia mnie wielka satysfakcja, gdyż przed laty podpisywaliśmy porozumienie między naszymi gminami by dziś nasza młodzież  mogła być przez te kilka dni ambasadorami Rzeczypospolitej i Mszczonowa- mówi Łukasz Koperski.
Rolą burmistrza i radnych jest dbać o lokalne społeczeństwo. To nasz obowiązek, żeby kolejne pokolenia naszej gminy mogły przeżywać takie chwile, bo jesteśmy od tego żeby to umożliwić- dodaje przewodniczący.
Wiele ciepłych słów powiedziała także radna Barbara Gryglewska, która podziękowała dyrektor Annie Rusinowskiej i dyrektor Elżbiecie Sajak za ogrom pracy włożony w przygotowania i organizację wymiany młodzieży, która jest dla uczniów nie tylko wspaniałą przygodą, ale również niebywałą lekcją historii.

Informacja o stanie oświaty w gminie Mszczonów

Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczonowie zdała informację o stanie realizacji
zadań oświatowych gminy Mszczonów za rok szkolny 2011/2012.
Dyrektor omówiła organizację gminnej oświaty, w tym szkół i placówek oświatowych podkreślając, że w ubiegłym roku szkolnym ilość szkół pozostała bez zmian, zmniejszyła się za to liczba dzieci w szkołach.
Wiele uwagi poświęcono również omówieniu kwestii zatrudnienia w szkołach i poziomu wykształcenia nauczycieli.
Zdaniem Ewy Zielińskiej rokrocznie przybywa liczba nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, co wpływa na wysoki poziom wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Rada Miejska została także zapoznana ze stanem technicznym i funkcjonalnością budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Według dyrektor ZOPO stan ten należy uznać za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych
od kilku lat w celu poprawy estetyki, sprawności technicznej i optymalizacji kosztów eksploatacji. 
W roku szkolnym 2011/2012 czyniono działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.  Szkoły charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki. Wszystkie szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe, a sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem  i oprzyrządowaniem.
W najbliższych latach konieczna będzie jednak wymiana sprzętu komputerowego.   Rozbudowania  i modernizacji wymagają także  szkolne systemy monitoringu.
W roku szkolnym 2011/2012 przybył nowy plac zabaw w Piekarach realizowany przy dofinansowaniu otrzymanym w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
W ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  uczniów  klas 1-3 szkół  podstawowych”  -  Poddziałania 9.1.2 POKL -  realizowanego we wszystkich szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I-III.
W ramach podpisanej umowy gmina dostała na ten cel 270 000,00 zł. 
Dyrektor ZOPO omówiła również temat związany z edukacją przedszkolną na terenie gminy Mszczonów.
W roku szkolnym 2011/2012 w mieście działały dwa przedszkola – jedno  publiczne (150 miejsc) i jedno niepubliczne (75 miejsc). Obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego realizowany był przez dzieci we wspomnianych przedszkolach oraz  w oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych.
Łącznie na terenie gminy funkcjonowało dziesięć przyszkolnych oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego. Każdy oddział mógł przyjąć maksymalnie do 25 dzieci.
W szkołach wiejskich liczebność oddziałów jest oczywiście znacznie mniejsza i wynika z bieżących potrzeb mieszkańców. Uzupełnieniem tej oferty są  cztery punkty przedszkolne działające przy Szkole Podstawowej we Wręczy, Piekarach, Bobrowcach i Lutkówce. 
W minionym roku szkolnym (na dzień 31 marca 2012 roku), na terenie gminy Mszczonów z różnych form edukacji przedszkolnej korzystało 460 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Radni zapoznani zostali także z wydatkami ponoszonymi na gminną oświatę. Jak podkreśliła dyrektor Ewa Zielińska w tym roku subwencja oświatowa wyniosła nieco ponad 8 milionów złotych, wydatki zaś ponad 16 milionów złotych, co świadczy, że połowę wydatków zmuszony jest pokryć samorząd Mszczonowa.
- Subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli- mówi Ewa Zielińska.
Na zakończenie, dyrektor Ewa Zielińska, podziękowała władzom Mszczonowa za finansowanie oświaty w wystarczającym stopniu oraz dyrektorom szkół za ogrom pracy włożony w edukowanie dzieci i młodzieży.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych szkół ponadgimnazjalnych przedstawił Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego, który omówił tegoroczne wyniki maturalne oraz rekrutację do szkół, liczbę uczniów i przeprowadzone inwestycje.
W tym roku najlepszy wynik zdawalności wśród techników osiągnęło technikum przy ZS nr 3 w Wiskitkach z 91,43%, drugie w kolejności jest technikum przy ZS w Mszczonowie z wynikiem 84,62%.
Wśród Liceów Ogólnokształcących w powiecie żyrardowskim najwyższą zdawalność miało LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, drugie było LO w ZS nr 3 w Wiskitkach, zaś trzecie LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.
Jeżeli chodzi o inwestycje, to w roku szkolnym 2011/2012 w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie utwardzono kostką brukową teren przed wejściem do budynku szkoły. Łączna kwota remontu wyniosła 31 tysięcy złotych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, korzystając z obecności starosty zapytał o możliwość urządzenia terenów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół.
W odpowiedzi, starosta podkreślił, że z uwagi na wysokie zadłużenie powiatu w chwili obecnej nie przewiduje się żadnych inwestycji.
Uczestnicząca w obradach sesji Marianna Sosińska, dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie omówiła znaczące dla szkoły wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W tym roku pojawiły się nowe egzaminy w zawodzie technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik ekonomista i technik handlowiec. Zdaniem dyrektor te egzaminy są bardzo ważne zarówno dla uczniów jak i dla szkoły, gdyż są potwierdzeniem umiejętności pedagogicznych i przydatności szkoły w środowisku.

Podjęte uchwały

Rada Miejska uchwaliła nowy podział gminy Mszczonów na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Ponadto radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2012 oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata 2012-2023.
W myśl podjętej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 160.079,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 67.351,00 zł . Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.731.978,66 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 249.606,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 156.878,88 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.499.354,66 zł.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami odbyła dwa posiedzenia kontrolne. W dniu 16 października komisja zebrała się w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie analizując wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od stycznia do września 2012 roku. W wyniku czynności kontrolnych zespół stwierdził, że gospodarka finansowa komisji prowadzona jest prawidłowo. W dniu 19 października odbyło się posiedzenie kontrolne wydatków ponoszonych na bezpieczeństwo publiczne. Analizie poddane były wydatki z budżetu gminy przeznaczone na akcje gaśnicze i dodatkowe służby policji. W wyniku kontroli komisja nie stwierdza nieprawidłowości. Komisja zawnioskowała o zakup mundurów dla orkiestry OSP Mszczonów oraz wniosła prośbę o piesze patrole policji.

Sprawy różne

Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa poinformował, że zakończyły się prace budowlane przy projekcie „Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”.
Następnym etapem realizacji inwestycji będzie zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, komputerowego i mebli na wyposażenie pomieszczeń oraz wyposażenie sal w gabloty i eksponaty .
Korzystając z obecności burmistrza Mszczonowa, Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o zapotrzebowaniu strażaków OSP Mszczonów na nowy samochód techniczny marki IVECO.
Jak podkreślił przewodniczący, druhowie z Mszczonowa stanowią prężnie działającą jednostkę , która z uwagi na swoją mobilność i wyszkolenie wykazuje się największą wyjazdowością i aktywnością na terenie całego powiatu żyrardowskiego.
- Druhowie wyjeżdżają głównie do wypadków z racji położenia naszej gminy przy trasie krajowej nr 50 i trasie katowickiej. Oni wyjeżdżają i ratują ludzkie życie. Dają z siebie wszystko dla naszego bezpieczeństwa, dlatego chciałbym prosić wszystkich o wsparcie ich działań w szukaniu środków- apeluje Łukasz Koperski.
Wiele uwagi burmistrz Józef Grzegorz Kurek poświęcił omówieniu nowych przepisów dotyczących tzw. ustawy śmieciowej.
Jak tłumaczył burmistrz od połowy przyszłego roku samorządy będą zmuszone przejąć kontrolę nad śmieciami i ustalić jednolitą stawkę opłaty od osoby bez względu na ilość produkowanych śmieci. Takie rozwiązanie spowoduje niezadowolenie mieszkańców, gdyż zwiększą się ich wydatki poniesione za odbiór śmieci.

drukuj (Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie)

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Przed rozpoczęciem obrad młodzież z gimnazjum w...
  • Łukasz Koperski, przewodniczący RM podziękował młodzieży...
  • Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczonowie zdała...
  • Informację o stanie realizacji zadań oświatowych szkół...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230514

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat