Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie udzielili absolutorium...

Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek, 29 czerwca 2012 roku, odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni jednogłośnie podjęli uchwałę udzielającą burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Ponadto, Rada Miejska wysłuchała informacji na temat działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Informacja z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za rok 2011 i pierwsze półrocze bieżącego roku

Dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska, wymieniła szereg różnorodnych imprez i zajęć organizowanych przez MOK w roku 2011, a także w pierwszej połowie roku bieżącego.
Wśród wymienionych zajęć nie mogło zabraknąć m.in.: spotkań w ramach grupy teatralnej „Skorpion”, grupy wokalnej „Voice”, nauki gry na gitarze, zajęć z nowoczesnych form tańca sportowego, zajęć plastycznych, rytmicznych, recytatorskich, a także spotkań w ramach „Grupy Jozefa”, aerobicu, pilatesu czy salsy solo.
Jak podkreśliła dyrektor Pływaczewska, oprócz stałych zajęć prowadzonych przez MOK, ośrodek także bierze czynny udział w organizacji imprez okolicznościowych, licznych przedstawień, konkursów, wernisaży, kabaretów, spektakli, organizacji ferii zimowych, a także akcji „ Lato w mieście” i zajęć w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na zakończenie sprawozdania radna Barbara Gryglewska, podkreśliła, że gmina Mszczonów może być dumna z szerokiej działalności prowadzonej przez MOK, która obfituje w ogromną gamę zajęć i organizowanych wydarzeń, co świadczy o dobrze prowadzonej i w pełni profesjonalnej placówce.

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za rok 2011 i pierwszy kwartał bieżącego roku

Sprawozdanie z działalności biblioteki w Mszczonowie i Osuchowie przedstawiła, Izabela Makulska, dyrektor MBP w Mszczonowie.
Dyrektor, omówiła zadania statutowe bibliotek oraz przedstawiła dane liczbowe dotyczące posiadanych zbiorów bibliotecznych, zakupionych nowych książek oraz informacje dotyczące poziomu czytelnictwa na terenie gminy.
Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
Biblioteka Miejska w Mszczonowie prowadzi wypożyczalnię ogólną, wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży oraz czytelnię, a od 2005 roku także czytelnię internetową. Do dyspozycji czytelników są 3-komputery z dostępem do Internetu.
Biblioteka oprócz pracy merytorycznej związanej z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych prowadzi działalność kulturalno-oświatową i informacyjną. MBP organizuje lekcje biblioteczne, obsługuje wycieczki do bibliotek, a także organizuje warsztaty, konkursy recytatorskie, turnieje wiedzy, olimpiady dla młodzieży i ich opiekunów.
Biblioteki to także ośrodki informacji o mieście i regionie, gromadzą i udostępniają druki, foldery i czasopisma dotyczące miasta i regionu.
Aktualnie biblioteka w Mszczonowie posiada 23.590 woluminów, a w Osuchowie 10.008. Ogółem suma woluminów wynosi 33.598.
W roku 2011 w budżecie samorządowym przeznaczono kwotę 30 tyś. zł, na uzupełnienie księgozbiorów. W sumie wydatkowano 36.105,63 zł.

Księgozbiór uzupełniany jest pod względem zapotrzebowania czytelników. Brakujące lektury szkolne, podręczniki akademickie dla studentów, aktualne nowości wydawnicze. Dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przeznaczona głównie na zakup literatury popularno-naukowej.
Od stycznia do kwietnia 2012 roku zakupiono dla bibliotek 386 książek na sumę 10.428,78 zł.

Jeżeli chodzi o czytelnictwo w Mszczonowie w okresie styczeń-kwiecień 2012 roku zostało zarejestrowanych 1.217 czytelników, co stanowi  79,69% ogólnej liczby czytelników z 2011 roku.
W Osuchowie w tym samym czasie zarejestrowanych zostało 240 czytelników, co stanowi 57,83 % czytelników ogólnej liczby czytelników z roku ubiegłego.
Ogólnie z obu bibliotek w okresie styczeń- kwiecień 2012r skorzystało 1.457 czytelników.
Z kolei wypożyczenia książek w Mszczonowie wyniosły 8.071 pozycji, co stanowi 44,48 %, zaś w Osuchowie wypożyczono 3.200 książek, co stanowi 40,62 % liczby wypożyczeń w porównaniu z rokiem 2011.
Ogółem od stycznia do końca kwietnia wypożyczono 11.271 książek, co stanowi 41,23 % liczby wypożyczeń w porównaniu z zeszłym rokiem.
Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM, podziękował dyrektor Makulskiej za wysoki poziom bibliotek, za ich cyfryzację, a także za opiekę nad biblioteką w Osuchowie, gdzie poziom czytelnictwa z każdym rokiem wzrasta.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za rok 2011 oraz w jednostkach podległych gminie Mszczonów.

Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa omówił najważniejsze elementy z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2011 rok.
Uchwalony w dniu 29.12.2010r budżet ustalał dochody w wysokości 41.696.162,00 zł, zaś wydatki w wysokości 43.550.088,00 zł, czyli zakładał deficyt w wysokości 1.853.926,00 zł. W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 46.348.873,00 zł, zaś wydatki na kwotę 47.300.807,00 zł, czyli zakładał deficyt w wysokości 951.934,00 zł.

Na koniec roku 2011 realizacja dochodów osiągnęła kwotę 45.659.373,00 zł, tj. 98,51% założonego planu, zaś wydatków kwotę 45.524.024,00 zł, tj. 96,24% założonego planu. Takie wyniki spowodowały, iż budżet 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 135.349,00 zł, zaś nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 5.125.393,00 zł.
W ramach wykonanych dochodów, dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 31.074.996,00 zł, co stanowi 68% dochodów ogółem. W roku 2011 pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 2.265.368,00 zł do projektów realizowanych przez gminę.

W minionym roku dochody z PIT-u przekroczyły kwotę zaplanowaną o 96.156,00 zł, podczas gdy w latach poprzednich realizacja tego podatku zawsze była poniżej planu.
Wydatki na wytworzenie nowego majątku osiągnęły kwotę 8.591.314,00 zł, zaś środki przeznaczone na remonty majątku istniejącego kwotę 1.595.015,00 zł. Łącznie na nowy i istniejący majątek przeznaczono środki w wysokości 10.186.329,00 zł, co stanowiło 22,3% wydatków ogółem.
Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.212.748,00 zł ,a w tym z funduszu sołeckiego kwotę 231.679,00 zł.

Łącznie z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 318.745,00 zł.
W wydatkach ogółem najważniejszą pozycję stanowiły wydatki na oświatę  i wychowanie w kwocie 14.694.808,00 zł, co stanowiło 32,3% wydatków ogółem.
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2011 roku:

- zakończono realizację 2 projektów unijnych,
- rozpoczęto realizację projektu UE (poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej),
- kontynuowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowce,
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich,
- rozpoczęto I etap budowy nawierzchni i chodników na Os. Spokojna,
- zrealizowano 3 place zabaw,
- wybudowano drogę dojazdową  Olszówka-Nowy Dworek,
- wybudowano boisko wielofunkcyjne  ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary,
- odrestaurowano skwer przy ul. Narutowicza,
- wybudowano chodnik z oświetleniem w ul. Wschodniej.
Na koniec roku 2011 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś stan należności wymagalnych zamknął się kwotą 2.055.427,00 zł, z tego kwota 941.257,00 zł stanowiła należności podatkowe, kwota 607.654,00 zł stanowiła należności za alimenty, zaś kwota 506.516,00 zł. stanowiła należności naszych jednostek budżetowych i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu usług i dostaw.
W roku 2011 gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w wysokości 1.627.270,00 zł, którego spłata zostanie dokonana w latach 2016-2018.
Uwzględniając ten kredyt oraz dokonaną spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, stan zadłużenia gminy na koniec roku 2011 ukształtowała się w wysokości 20.504.970,00 zł, co w porównaniu do wykonanych dochodów dało wskaźnik zadłużenia w wysokości 44,9%, przy dopuszczalnym 60%, zaś suma rat kredytów, pożyczek i poręczeń wraz z odsetkami zapłaconych w 2011 roku w porównaniu do dochodów dała wskaźnik w wysokości 4,97% przy dopuszczalnym 15%.
W dniu 23 kwietnia 2012r w uchwale Nr Pł.168.2012 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdził, iż: „W wyniku analizy przedłożonych przez burmistrza gminy i miasta Mszczonów sprawozdań z wykonania budżetu za 2011 rok wydaje opinię pozytywną”.
W podsumowaniu wiceprzewodniczący RM Marek Zientek podkreślił, że zeszłoroczny budżet napawa optymizmem, zmniejszony został deficyt i zachowane zostały wszystkie wskaźniki.
- W imieniu Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, a także w imieniu wszystkich radnych i własnym chciałbym w tym miejscu podziękować burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za wzorowe zarządzenie gminą, burmistrzowi Grzegorzowi Kozłowskiemu za pilnowanie dyscypliny finansowej oraz pani skarbnik Jadwidze Barbulant za budżet- mówi Marek Zientek. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej mówi sama za siebie, a nie wniesienie uwag przez tę instytucję potwierdza, że nie ma żadnych zastrzeżeń, co do prawidłowego wykonania budżetu- dodaje przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Głos zabrał również Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej informując, ze w dniu 12 czerwca 2012 roku członkowie komisji odbyli posiedzenie, na którym poddali analizie budżet gminy Mszczonów za 2011 rok. Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Po wnikliwej analizie komisja wnioskowała o udzielnie absolutorium dla burmistrza Mszczonowa, za prawidłowe wykonanie budżetu.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że rok 2011, jeżeli chodzi o sytuację finansową był stabilny. W roku ubiegłym nastąpił także przełom w stabilizacji firm, gdyż udało się pozyskać nową firmę logistyczną, która do tej pory zatrudniła już 200 osób, a w planach zatrudnić ma 800 osób.
Gmina Mszczonów pozyskała także firmę z sektora budownictwa, która zająć się ma produkcją galanterii betonowej.
W chwili obecnej w trakcie zakupu gruntów jest firma specjalizująca się w montażu urządzeń elektronicznych. Natomiast spółka Monrol Poland Ltd będąca firmą w branży farmaceutycznej chcąca na terenie Mszczonowa produkować znaczniki używane w diagnostycznych badaniach nowotworowych ma już decyzje środowiskową i w chwili obecnej jest na etapie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji.
Jak zapowiedział burmistrz Mszczonowa, dzięki nowym firmom, które zaczną działalność na terenie Mszczonowa, powstaną nowe miejsca pracy, co znacznie wpłynie na polepszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
W uzupełnieniu burmistrz Kurek poinformował, że ruszyły już wykupy gruntów we Wręczy przez firmę Global Parks. Jedynym problem, z jakim boryka się inwestor jest fakt, że firma cały czas czeka na decyzje z Ministerstwa Transportu, które nie daje jednoznacznej deklaracji dotyczącej budowy węzłów komunikacyjnych na cele inwestycji Park of Poland.

Wiele uwagi burmistrz Józef Grzegorz Kurek poświęcił omówieniu pozyskanych przez gminę środków unijnych na cele inwestycyjne. Niewątpliwym i ogromnym sukcesem gminy jest uzyskanie przez Mszczonów środków z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację oczyszczalni ścieków.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków, dzięki dofinansowaniu inwestycji w 85% przez Urząd Marszałkowski pozwoli na wykonanie tego przedsięwzięcia przy niskich nakładach finansowych samorządu. Dzięki pozyskanym środkom i wynikających z tego faktu oszczędnościom możemy zaplanować kolejne inwestycje, o których mogliśmy tylko pomarzyć- mówi Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.
Następnie, radni jednogłośnie zagłosowali nad udzieleniem burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
- Chcę podziękować wszystkim radnym, kierownikom jednostek i naczelnikom oraz wszystkim pracownikom za konstruktywną współpracę. W zeszłym roku nasza gmina zajęła I miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu samorządów Rzeczpospolitej. Te niebywałe wyróżnienie to sukces nas wszystkich, naszej pracy i efektów, jakie wspólnie osiągamy. Jeszcze raz dziękuję- powiedział po udzielonym absolutorium burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
Na koniec głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, który podziękował radnym Rady Miejskiej za zgodne działanie, życząc sobie i wszystkim, aby do końca tej kadencji panowała tak zgodna i przyjacielska atmosfera w Radzie Miejskiej, jak to ma miejsce do tej pory.

Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami

W okresie miedzy sesjami zostało wydanych 8 zarządzeń, które głównie dotyczą zmian planów finansowych, nagród i stypendiów sportowych, a także ustalenia zasad pomocy finansowej uczniom w ramach wyprawki szkolnej.
Burmistrz poinformował również, że prawdopodobnie męski chór parafialny działający w parafii św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie zostanie objęty wsparciem przez MOK. Według chórzystów i burmistrza jest to jedyna szansa na przetrwanie chóru.
Ponadto, burmistrz poinformował, ze gmina Mszczonów podpisała list intencyjny z firmą, która planuje zainwestować w Mszczonowie w specjalistyczną instalację do utylizacji odpadów komunalnych.
Kolejną sprawą, jaką poruszył burmistrz Kurek było omówienie nowych przepisów dotyczących wyznaczenia okręgów wyborczych. W gminie Mszczonów zmiany będą polegały na drobnych przesunięciach i niewielkich korektach.

Podjęte uchwały

Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2012.
W myśl wprowadzonych zmian zarówno dochody jak i wydatki zostały zwiększone o kwotę 201.470 zł.
Plan dochodów po zmianach wynosi 46.233.502,14 zł, plan wydatków zaś 49.000.878,14 zł.

Następnie, radni podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata 2012-2023. Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim umieszczenia w latach 2013-2015 realizacji zaakceptowanego projektu kluczowego z dofinansowaniem unijnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”.  Jest to projekt o wartości 14,7 mln zł, zaś dofinansowanie wyniesie 12,5 mln zł.

drukuj (Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie)

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK, zdała informację z...
  • Sprawozdanie z działalności bibliotek w Mszczonowie i...
  • Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa omówił...
  • Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek podkreślił, że Komisja...
  • Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, uzyskał jednogłośne...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646627

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat