Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 kwietnia 2012 roku, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali oceny ze stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także podjęli szereg istotnych dla gminy Mszczonów uchwał.

Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów

Drogi krajowe

Romuald Merecki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zdał informację z podległych GDDKiA dróg, będących na terenie gminy Mszczonów, w tym drogi krajowej nr 8 i drogi krajowej nr 50.
Przedstawiciel GDDKiA omówił postęp prac związanych z przebudową drogi S8 oraz przedstawił informację z wykonanych zadań, do których głównie należały roboty bieżącego utrzymania dróg, w tym remonty cząstkowe nawierzchni, konserwacje znaków i tablic drogowych, a także utrzymanie oznakowania oraz prowadzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej i pielęgnacji zieleni przydrożnej.
Na 2012 rok GDDKiA zaplanowała kontynuację przebudowy drogi S8, której wartość kontraktu wynosi 192 miliony złotych. Zakończenie robót planuje się na październik 2012 roku.

Drogi wojewódzkie

Grzegorz Kłosowski z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich omówił stan dróg wojewódzkich na terenie gminy Mszczonów, w tym drogi nr 579 oraz drogi 876. Według Grzegorza Kłoskowskiego, droga wojewódzka 876 biegnąca przez miejscowość Chudolipie wymaga generalnego remontu, jednak z uwagi na brak środków w roku bieżącym MZDW nie planuje naprawy tej drogi.

Drogi powiatowe

Paweł Myszkowski, dyrektor Wydziału Transportu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, omówił stan dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów. Zgodnie z przedstawioną informacją w roku 2011 zakończona została przebudowa drogi powiatowej Piotrkowice- Grzegorzewice- Mszczonów. W roku ubiegłym złożony został przez powiat żyrardowski wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Tarczyńskiej we Mszczonowie (od ulicy Wschodniej w kierunku centrum), który w ostatecznej weryfikacji nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
Jak poinformował dyrektor Myszkowski, w roku 2012 ze względu na nienajlepszą sytuację finansową Starostwa, powiat żyrardowski nie przewiduje żadnych inwestycji drogowych na podległych szlakach komunikacyjnych.
Na pytania radnego Andrzeja Osiala dotyczące złego stanu nawierzchni na drogach powiatowych w miejscowości Wręcza, dyrektor Paweł Myszkowski zapowiedział, że droga powiatowa biegnąca przez Wręcze będzie naprawiana w miarę możliwości finansowych. Natomiast, droga Korytów- Olszówka ma zostać naprawiona przez wykonawcę obwodnicy.
Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, korzystając z obecności przedstawiciela GDDKiA pytał o skrzyżowanie w miejscowości Chudolipie, które jest newralgicznym miejscem dla mieszkańców.
-Ta przebudowa przesuwa się w czasie, czy możemy poznać realny termin realizacji tej inwestycji. Ta sytuacja musi w końcu ulec zmianie- apeluje Marek Zientek.
- To jest bardzo ważny odcinek zwłaszcza od momentu, kiedy gmina Mszczonów oddała do użytku Trakt Tarczyński. Ci mieszkańcy, którzy korzystają ze skrzyżowania w Chudolipiu, mają utrudnioną sytuację- mówi Łukasz Koperski, przewodniczący RM.
W odpowiedzi, Romuald Merecki, poinformował, że w bieżącym roku GDDKiA nie przewiduje realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Chudolipie.

Drogi gminne

Małgorzata Krześniak z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przedstawiła informację dotyczącą stanu dróg gminnych, a także ze zrealizowanych i planowanych inwestycji drogowych.
W 2011 roku gmina Mszczonów zrealizowała szereg inwestycji drogowych w tym m.in. przebudowę drogi dojazdowej Olszówka – Nowy Dworek (wartość inwestycji 297.049,57 zł), a także przebudowę ulicy Sienkiewicza- Nowy Rynek (wartość inwestycji 2 399 633,30  zł.)
Na remonty dróg w roku 2011 wydano 1.212.748,41 zł.
Wydatki poniesione w roku ubiegłym na bieżące utrzymanie dróg wyniosły 1.224.845,46 zł.

W tym roku gmina Mszczonów zrealizuje budowę nawierzchni oraz chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie. Pierwszy etap, obejmujący ulice: Poniatowskiego, Boczna, Bagno zakończyć się ma do 31 maja 2013 roku. W roku bieżącym planuje się wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Poniatowskiego, kanalizacji deszczowej i nawierzchnię w ul. Bocznej, Bagno, Dojazd i na fragmencie ul. Spokojnej. Drugi etap tej inwestycji będzie realizowany w latach 2013 i 2014. Ponadto, w ramach bieżących inwestycji zaplanowano przebudowę ulicy Spacerowej w miejscowości Grabce Józefpolskie, a także zagospodarowanie Centrum wsi Bobrowce oraz Zagospodarowanie centrum wsi Piekary.
Warto podkreślić, że w związku z trudną sytuacją finansową powiatu żyrardowskiego związaną z przejęciem długów szpitala w Żyrardowie, Starostwo Powiatowe nie jest w stanie zabezpieczyć środków finansowych ( 1,7 mln. zł), na realizację projektów związanych z przebudową centrów wsi. W tej sytuacji gmina nie ma możliwości pokrycia 100% kosztów niekwalifikowanych. Uwzględniając wyżej wymienione elementy jest konieczne zrezygnowanie z realizacji jednego projektu.
W wyniku głębokiej analizy, radni wspólnie uzgodnili rezygnację z projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Wręcza” z uwagi na wysoki udział kosztów niekwalifikowanych i niski stopień dofinansowania. Równocześnie ograniczono zakres rzeczowy projektu „Zagospodarowanie Centrum wsi Piekary” bez naruszania celu projektu.

W podsumowaniu, burmistrz Józef Grzegorz Kurek zwrócił się do przedstawiciela GDDKiA, o interwencję w sprawie dodania informacji w oznaczeniu pionowym na rondzie we Mszczonowie, wskazującej kierunek zjazdu na Katowice.
Burmistrz zasugerował także, aby na dojeździe do ronda wykonać fragment tzw. „tarki” oraz stworzyć dodatkowy pas na rondzie dla pojazdów skręcających do centrum Mszczonowa. Takie zabiegi według burmistrza Kurka zwiększyłyby bezpieczeństwo, a także upłynniłyby ruch na rondzie.
Zdaniem burmistrza Mszczonowa sytuacja dróg wojewódzkich i powiatowych jest nienajlepsza z uwagi na brak środków finansowych, zarówno Urzędu Marszałkowskiego (poprzez narzucone przez rząd „janosikowe”) oraz Starostwa Powiatowego ( z uwagi na zaciągnięty kredyt na szpital). Gmina Mszczonów obciążana kolejnymi zadaniami również zaczyna szukać środków na remonty i naprawy gminnych dróg.
Na zakończenie, burmistrz zapowiedział, że z chwilą zakończenia modernizacji trasy Katowickiej do Radziejowic, gmina Mszczonów będzie pierwszą w Polsce jednostką samorządu lokalnego, która będzie miała najlepszy dostęp do dróg krajowych, a w tym najlepszą komunikację i bezpieczeństwo.

Bieżące uchwały

W trakcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym i szkoleniu. W myśl nowych przepisów wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczo-gaśniczym wynosi 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, co stanowi 20,50 zł za godzinę, zaś w trakcie udziału członka OSP w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Mszczonów oraz innych zdarzeń w wysokość ekwiwalentu wynosi 1/700 przeciętnego wynagrodzenia, co stanowi kwotę 5, 12 zł, za godzinę.
Radni podjęli również uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nowy Dworek.
W 2008 roku Rada Miejska w Mszczonowie przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dla fragmentu
miejscowości Nowy Dworek.
W wyniku wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, w terminie ustalonym przez burmistrza Mszczonowa przeznaczonym na składanie uwag do projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag dotyczących powyższego projektu.
Został zgromadzony komplet dokumentów, który pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nowy Dworek.
Rada Miejska podjęła również uchwałę zmieniająca uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2012.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu o kwotę 365.859,00 złotych i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 377.159,00 złotych.
Radni przyjęli także przedstawione przez Małgorzatę Badowską, naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej sprawozdanie z realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk przedstawił informację z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami.
W dniu 12 kwietnia, zespół kontrolny analizował gospodarkę finansową Gminnego Centrum Informacji za 2011 rok. Komisja poddała analizie dokumentację i sprawozdania finansowe za 2011 rok oraz sprawozdania merytoryczne. W wyniku czynności kontrolnych komisja stwierdziła, że gospodarka finansowa GCI prowadzona jest prawidłowo.
W dniu 19 kwietnia członkowie zespołu kontrolnego odbyli posiedzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie. Kontrolowano gospodarkę finansową jednostki za    2011 rok. Komisja zapoznała się z przychodami biblioteki oraz poddała analizie koszty i wydatki za rok ubiegły. W wyniku czynności kontrolnych, stwierdzono, że gospodarka finansowa w roku 2011 prowadzona była prawidłowo, bez żadnych uwag merytorycznych, a wydatki realizowane były celowo, zgodnie z charakterem instytucji.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie między sesjami wydano 5 zarządzeń, które głównie dotyczyły spraw finansowych w jednostkach organizacyjnych.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że na ulicy Warszawskiej we Mszczonowie, przez trzy najbliższe miesiące testowane będą lampy ledowe. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli i analizy okaże się, że w tym okresie zmniejszony został pobór energii, wówczas gmina będzie chciała zastąpić stare lampy, nowoczesnym oświetleniem.
Jak poinformował burmistrz Mszczonowa, przesuwa się termin wykupu gruntów pod inwestycję Park of Poland, z uwagi na fakt, że inwestor czeka na promesę z banku, dającą zielone światło na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Zdaniem burmistrza tak ogromna inwestycja, wymaga czasochłonnego procesu biurokracji, dlatego też należy uzbroić się w cierpliwość.
Z przedstawionej informacji wynikło również, że w miesiącu maju rozpoczną się dwie duże inwestycje, w tym przebudowa domu Maklakiewicza w Mszczonowie oraz budowa boiska w Lutkówce.

drukuj (Z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie)

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Romuald Merecki z GDDKiA podsumował stan dróg krajowych w...
  • Grzegorz Kłosowski z MZDW zdał informację z dróg...
  • Paweł Myszkowski omówił sytuację na drogach powiatowych.
  • Małgorzata Krześniak z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557601

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat