Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

28.9.2020

Imieniny

Marka, Wacława, Luby

Wyszukiwarka

Nawigacja

    Ważne komunikaty >

Treść strony

Informacja nt. zgłoszenia przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.).
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (wg załączonego wzoru).
Miejsce składania zgłoszenia:
Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Uwagi:
Pracodawca, który z różnych przyczyn rozwiązał umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktu zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mszczonów, reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, tel. kontaktowy 46 858 28 40).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika oraz potwierdzenie spełnienia obowiązku nauki.
Dla realizacji tego celu gromadzone są następujące dane osobowe: dane pracodawcy (nazwa i adres firmy, Identyfikator podatkowy NIP, numer KRS, numer telefonu), dane młodocianego pracownika (nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer PESEL, data urodzenia, nazwa zawodu, data i przyczyna rozwiązania umowy o
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia, wynikającego z art. 36 ust. 15 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 910, ze zm.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do jednostki odpowiadającej za realizację zadania, w tym również za obsługę finansowo-księgową zadania
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie zawartych w zawiadomieniu danych pracodawcy i młodocianego pracownika wymaganych do ustalenia i prawidłowej realizacji ustawowego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest obowiązkowe. Konsekwencją nie podania wymienionych w zawiadamianiu danych będzie niewłaściwy sposób podziału środków finansowych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz brak danych dotyczących spełnienia obowiązku nauki.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6460135

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat