Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.11.2017

Imieniny

Anatola, Rafała, Edmunda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Informacja o XLVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 listopada 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyroku

Podanie do publicznej wiadomości wyroku

Sąd Rejonowy w Żyrardowie podaje do publicznej wiadomości wypis orzeczenia w sprawie skazanego Mariusza Radomskiego.

Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 15 listopada 2017 r.

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców!

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r. dotyczy również Ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a Twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniasz mniej niż 10 osób.

Informacja o badaniu gospodarstw sadowniczych

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7-30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian.

Ogłoszenie

Komenda Powiatowa Policji z siedzibą w Radomiu informuje, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. Dokończenie budowy nowej siedziby KP w Mszczonowie ul. Warszawska działka o nr 196/4 o pow. 1800 m2 z terminem składania ofert do 31.10.2017 r. do godz. 10:30. Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej:

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone

Spotkania z wyborcami

OGŁOSZENIE - spotkania z wyborcami

BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

Informacja o XLIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 października 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”, który realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia i Polską Akademią Nauk. Ma on charakter rywalizacji międzyszkolnej i swoją tematyką obejmuje promocję wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych.

Regulamin korzystania z fontanny

Regulamin korzystania z fontanny

W związku z wymogami bezpieczeństwa przedstawiamy Regulamin korzystania z fontann znajdujących się w Mszczonowie.

Petycja

Poniżej przedstawiamy treść petycji mieszkańców miejscowości Zbiroża i Pieńki Strzyże w sprawie remontu ulicy Sosnowej.

List prezesa KRUS w sprawie składek na ubezpieczenie...

Prezes KRUS informuje, że w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. możecie ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów ustawy O ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów O pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Informacja o XLIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 września 2017 r.

Dokumenty dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników

Niezbędne dokumenty dla pracodawców, którzy kształcą młodocianego pracownika:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. Pełna treść obwieszczenia w załączniku zamieszczonym poniżej.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. Pełna treść zawiadomienia w załączniku zamieszczonym poniżej.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję i upowszechnianie historii Ziemi Mszczonowskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności

INFORMACJA

o ogłoszeniu II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w  Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Zasiłek szkolny

Informacja nt. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny jest drugim, po stypendium szkolnym, świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny może starać się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest okresowym świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanym uczniom na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943, póź. zm.).

Pomoc finansowa w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Pomoc finansowa w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

Informacja o XLII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 16 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektor/podinspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska, rolnictwo, bądź prawnicze, lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska, ochrony zwierząt, realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy lub pokrewnym, w jednostkach samorządu terytorialnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestyji dorogwej:

"Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówska - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów".

Szczegóły obwieszczenia w załączonym pliku.

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestyji dorogwej:

"Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówska - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów".

Szczegóły obwieszczenia w załączonym pliku.

Treść obwieszczenia

Informacja o XLI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 3 lipca 2017 r.

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów.

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XL Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 czerwca 2017 r.

Komunikat

W związku z zanieczyszczeniami przepustów pod zjazdami znajdującymi się w ciągu dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych utrudniającymi przepływu wód opadowych powodujących często podtopienia przypominam, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku z drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 , poz. 1440 z późn. zm.) „Utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod  nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

Godziny otwarcia Agencji Pocztowej

Godziny otwarcia Agencji Pocztowej

Informujemy, że Agencja Pocztowa, która znajduje się przy ul. Nowy Rynek 5, jest otwarta dla interesantów w następujących godzinach: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 10-13. 

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XXXIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja - Krajowa Administracja Skarbowa

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja dla producentów rolnych

Informacja dla producentów rolnych

Burmistrz Mszczonowa, informuje iż producenci rolni, których uprawy polowe lub sadownicze uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja z Urzędu Miejskiego

Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat w formie przelewów bankowych przez internet na Państwa indywidualne konta bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

Informacja o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mszczonów. 

Informacja o XXXVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 12 kwietnia 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w  Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XXXVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 marca 2017 r.

Komunikat Urzędu Miejskiego

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO

URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE INFORMUJE, IŻ WPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT MOŻNA WPŁACAĆ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM BIAŁA RAWSKA UL.DWORCOWA 1 W MSZCZONOWIE NA RACHUNEK NR 49 9291 0001 0043 3882 2000 0040 (BEZ DODATKOWYCH OPŁAT)

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy

Informacja o XXXV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 22 lutego 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kategoria: gospodarstwa indywidualne

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA - Nie palmy śmieci w paleniskach domowych!

Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego spalania odpadów! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

Informacja o XXXIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 stycznia 2017 r.

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

I N F O R M A C J A o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszeń o II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: nr ew. 1520/9 o pow. 0,1533ha położonej w Mszczonowie oraz nr ew. 2017 o pow. 0,0807ha położonej w Mszczonowie, będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Mszczonowie  oznaczonych nr ew. 1520/9 o pow. 0,1533ha i nr ew. 2017 o pow. 0,0807ha będących własnością Gminy Mszczonów, które odbędą się w dniu 22 lutego 2017r. 

Komunikat Prasowy Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków (H5N8)

W związku z niepomyślną sytuacją epizootyczną wynikającą z rozprzestrzeniania się zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091)

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii w dniu dzisiejszym tj. 09.01.2017r Urząd Miejski w Mszczonowie jest nieczynny.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wprowadzony został zakaz organizowania targów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw.

Informacja z Urzędu Miejskiego

Informujemy,  że w kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie od 1 stycznia 2017 r. będzie przyjmowana tylko opłata skarbowa.

Informacja o XXXIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 4 stycznia 2017 r.

następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

4517640

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.