Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

13.4.2021

Imieniny

Marcina, Przemysława, Idy

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Ważne komunikaty

Treść strony

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego. Pełna treść informacji w załączniku.

 • Zawiadomienie z Herbem Gminy

Zawiadomienie

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 05.02.2021 r. (data wpływu: 05.02.2021 r.), postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) wraz z dojazdami”, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.

 • Obwieszczenie z Herbem Gminy

Obwieszczenie

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 05.02.2021 r. (data wpływu: 05.02.2021 r.), postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) wraz z dojazdami”, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Ważny komunikat w sprawie opieki nad dziećmi od 27 marca do 11 kwietnia

W załącznikach informacja w sprawie opieki nad dziećmi od 27 marca do 11 kwietnia.

 • Herb Mszczonowa

OGŁOSZENIE Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 2021 r.

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowi.

 • Prace budowlane trwające przy mostku za kościołem

Uwaga! Trwają prace w otoczeniu mostka przy ul. Kościelnej!

W związku z zapoczątkowaniem realizacji II etapu inwestycji w przykościelnym parku, rozpoczęły się prace na terenie przylegającym do mostka położonego przy ul. Kościelnej. Obszar ten został ogrodzony i wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia robót. Mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności!

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 17marca 2021 r.

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam ofertę Stowarzyszenia Rodziców i opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka'' w Mszczonowie złożoną w trybie art.19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice

Zakres projektu: Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie 3 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska oraz Gminy Radziejowice (każdy dla swojej gminy).

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Herb Mszczonowa

Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawi wodne (tj. Dz. U. z 2020 r, poz 310 ze zm.), podaje siuę do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Gminy Mszczonów z siedzibą prz Placu Piłsudskiego1, wniesionego do tutejszego prganu przez osobę fizyczną upełnomocnictwa do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy - postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na

 • Herb Mszczonowa

Ważny komunikat

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, dla obrębów ewidencyjnych Gminy Mszczonów.

 

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Osuchowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Grafika promująca e-pit

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

„Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Mszczonów, Beneficjent projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” nr POIS.02.02.00-00-0029/19 w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II informuje

 • Herb Starostwa

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „Rozbudowa ul. Północnej w m. Mszczonów” gmina Mszczonów

 • Herb Starostwa

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonów na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej” gmina Mszczonów.

Informacja nt. zgłoszenia przez pracodawcę zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.).

Informacja nt. zgłoszenia przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.).

Informacja dla wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

Informacja dla wnioskodawcy - stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest okresowym świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanym uczniom na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90v) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm.).

Informacja dla wnioskodawcy - zasiłek szkolny

Zasiłek Szkolny Zasiłek szkolny jest drugim, po stypendium szkolnym, świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny może starać się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 • ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu...

JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 18.01.2021 r.

 • Herb Mszczonowa

Nowe obowiązki mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

 • Herb Mszczonowa

Ankieta – badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego

W związku z wprowadzaniem w Urzędzie Miejskim systemu zarządzania jakością według normy ISO zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej jakości pracy instytucji.

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenie nr 91/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021r. zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenia nr 90/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2021r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Komin z dymem zanieczyszczającym powietrze

Kary za zanieczyszczanie powietrza

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (skrót: POP). 

 • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie

Burmistrz Mszczonowa, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 z późn. zm.), zawiadamia, że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

 • Herb Starostwa

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów". Szczegółowe informacje w załączonych plikach.

 • Herb Mszczonowa

Ważny komunikat

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości  Lublinów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Nabór trwa do 25 września 2020 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże”. Szczegółowe informacje w załączonych plikach.

 • Nowe zasady segregacji odpadów

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Począwszy od dnia 1 października 2020r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie prowadził segregację odpadów opłata będzie wynosiła 28 zł od osoby na miesiąc, a w przypadku braku prowadzenia segregacji – 56 zł od osoby na miesiąc.

 • -

Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej.  Nabór trwa do 4 września 2020. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 • Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie...

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy mszczonów

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 31 sierpnia do dnia 18 września 2020 r. na terenie Gminy Mszczonów przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

 • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie...

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020-2032” od dnia 31 sierpnia do 18 września 2020 r. na terenie Gminy Mszczonów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog

 • Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych...

Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Mszczonowa głasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Mszczonów.

 • Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”. Szczegóły w załączonym pliku.

 • Konsultacje

Konsultacje społeczne dotyczące „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”

Burmistrz Mszczonowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”. Konsultacje posłużą Gminie Mszczonów do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia wsparcia związanego z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 90/12 o pow. 0,8000 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 128/5 o pow. 0,8940 ha, 129/5 o pow. 1,1858 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 225/3 o pow. 0,1640 ha położonej w miejscowości Osuchów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W związku z epidemią prosimy o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie:

 • Komunikat

Komunikat

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia (sobota) o godzinie 17.00 na terenie naszej gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wyemitują sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do użyczenia, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże”. Szczegóły w załączonych plikach.

 • Ogłoszenie Statutu Gminy Mszczonów

Ogłoszenie Statutu Gminy Mszczonów

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

 • Informacja dotycząca pracy Przedszkoli, Oddziałów...

Informacja dotycząca pracy Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych I Punktów Przedszkolnych

Informujemy, że w okresie wakacji prowadzone przez Gminę Mszczonów przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne działające przy szkołach podstawowych, pracują wg załączonego poniżej harmonogramu.

 • Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa dotyczące braku uwag do oferty Stowarzyszenia Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 63/11 o pow. 0,0873 ha,  63/13 o pow. 0,1630 ha, 65/5 o pow. 0,1380 ha, 66/5 o pow. 0,0827 ha 67/1 o pow. 0,0902 ha położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie będących własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 92/2 o pow. 0,9743 ha, 95/2 o pow. 1,8505 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Przedstawiamy treść ogłoszenia Burmistrza Mszczonowa dotyczącego publikacji oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Pełna treść w załączonym pliku.

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do...

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Mszczonów.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Suszeniec gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Wnioski o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem...

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w dniach 18-21 kwietnia 2020 r.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Mszczonów w dniach 18-21 kwietnia 2020r. przymrozków wiosennych, wszyscy poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą do dnia 12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku

Informujemy, że trwa nabór dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków niepowołanych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 99/2 o pow. 1,5908 ha, 2154/5 o pow. 0,5972 ha, 100/3 o pow. 1,9987 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 1385/4 o pow. 0,0728 ha, 1386/4 o pow. 0,1602 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 225/3 o pow. 0,1640 ha położonej w miejscowości Osuchów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Szanowny podatniku,

Szanowny podatniku,

jeśli jesteś posiadaczem bankowości elektronicznej możesz za jej pośrednictwem utworzyć profil zaufany (sprawdź czy już go posiadasz np. założyłeś go w celu skorzystania z rozliczenia PIT). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, który pozwoli Ci załatwić sprawy urzędowe przez internet. Mając założony profil zaufany bez wychodzenia z domu skutecznie złożysz między innymi deklaracje (osoby prawne) i informacje (osoby fizyczne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Formularze w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

Wszystkie informacje jak załatwić sprawy urzędowe online znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

 • Informacja od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

Informacja od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żyrardowie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żyrardowie informuje o nowych zasadach obsługiwania. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-dotyczacy-pracy-arimr.html

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/-c52d6d4f0d.html

Dodatkowo na budynku ARiMR w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23,  na drzwiach wejściowych są  zamieszczone komunikaty o organizacji pracy.

 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Wojewoda Mazowiecki informuje, że wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie 16 marca – 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność. Szczegóły w załączonym tekście obwieszczenia.

 • Apel KRUS-u.

Apel KRUS-u

Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami. Szczegóły na plakacie.

 • Odwołanie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Odwołanie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej tracą ważność wezwania wydane na podstawie art.32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Wobec powyższego mężczyźni zamieszkali w gminie Mszczonów, którzy otrzymali wezwanie do kwalifikacji wojskowej na dzień 18-19.03.2020r. są zwolnieni z obowiązku stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu. 

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Uwaga Rolniku!

Uwaga Rolniku!

Jeśli:

 • prowadzisz gospodarstwo rolne mniejsze niż 10 ha
 • w 2019 r. wnioskowałeś wyłącznie o płatność:
  • jednolitą obszarową
  • za zazielenienie
  • dodatkową
  • związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz,
  • niezwiązaną do tytoniu
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)
  • w ramach pomocy na zalesianie
  • w ramach premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej
 • ubiegasz się o takie same płatności, co w roku ubiegłym

NIE MUSISZ SKŁADAĆ E-WNIOSKU O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE Z PROW 2014-2020!

wystarczy

PAPIEROWE OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN W STOSUNKU DO WNIOSKU Z ROKU POPRZEDNIEGO

 • Spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji planów...

Spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji planów Centralnego Portu Komunikacyjnego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji społecznych dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” - 9 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 18:00, sala kinowo-widowiskowa Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

 • Szkolenie BDO

Szkolenie BDO

Uwaga! Szkolenie na temat „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO”.

Konsultacje społeczne Centralnego Portu Komunikacyjnego

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią https://cpk.bip.gov.pl/pomoc/obwieszczenie.html obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Marków Świnice przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja Wojewody Mazowieckiego

Informacja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w gminie Mszczonów oraz nabycia prawa własności budowli i urządzeń, które się na nim znajdują. Szczegóły ogłoszenia na załączonym skanie pisma.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 • Terminy ślubów w USC Mszczonów

Terminy ślubów w USC Mszczonów

Urząd Stanu Cywilnego w Mszczonowie informuje o tegorocznych terminach zawierania ślubów. Osoby planujące ceremonię proszone są o kontakt z Kierownikiem USC pod numerem telefonu 46 858 28 29 co najmniej 30 dni przed wybraną datę, celem dopełnienia formalności.

 • Pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień...

Pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP

Zarządzeniem Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796), wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP.

 • Informacja oświatowa

Informacja oświatowa

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021,
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku.

 • Herb Gminy Mszczonów.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Osuchów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie i obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”. Szczegóły obwieszczenia i zawiadomienia w załączonym pliku.

 • Herb Gminy Mszczonów.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2020r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa.

 • Herb Gminy Mszczonów.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2020r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa...

Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, w załączeniu przekazuję obwieszenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. uchwały, celem poinformowania mieszkańców w zwyczajowo przyjęty sposób w Pani/Pana gminie i/lub powiecie.

 • OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), Burmistrz Mszczonowa  zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Żukowskiej w miejscowości Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”. Szczegóły w załączonych plikach.

 • Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji rozwojowych...

Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji rozwojowych Mszczonowa

Przedstawiamy regulamin jednoetapowego konkursu na opracowanie koncepcji czterech wizji rozwojowych Mszczonowa.

 • Informacja

Informacja

Informujemy, że w dniu 17.10.2019 r. Urząd Miejski jest czynny w godz. 8:00 - 13:45.

 • Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Mszczonowa informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Informacja

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, iż dnia 5 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Mszczonowskim Ośrodku Kultury w Mszczonowie przy ulicy Warszawskiej 33, odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Firmy Ekodom Odnawialne Źródła Energii w sprawie możliwości zakupu instalacji fotowoltaicznych oraz pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przez osoby fizyczne w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd” oraz przez rolników indywidualnych w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

 • Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie...

Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie całego kraju

Zarządzeniem Nr 197 Prezes Rady Ministrów wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od 10.10.2019 r. od godz. 00:01 do 14.10.2019 r. do godz. 23:59.

 • Ogłoszenie

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia

Burmistrz Mszczonowa ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub pompę ciepła w roku 2019.

 • Informacja Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Informacja Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego informuje, że na terenie powiatu prowadzone są czynności związane z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

 • Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu. Nabór potrwa do godz. 9:00 w dn. 7.10.2019 r.

 • Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2019r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach organizacji imprezy „Grand Prix Polski Cheerleaders – Mszczonów 2019”.

 • Ogłoszenie

Ogłoszenie

o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia. Szczegółowa treść ogłoszenia w zamieszczonym poniżej pliku.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie i obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Poniżej prezentujemy treść obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania ulic Piekarskiej i Białogórskiej wraz z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie, gmina Mszczonów”.

 • Ogłoszenie

Ogłoszenie

O dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia. Szczegóły ogłoszenia w załączonym pliku.

Dokumentów dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników:

 • Herb Gminy Mszczonów.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

 • Herb Gminy Mszczonów.

Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

Zarządzeniem Nr 141 Prezes Rady Ministrów wprowadził pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od 28.08.2019 r. od godz. 00:01 do 03.09.2019 r. do godz. 23:59.

Informacja

W związku ze zgłoszeniem się firmy, która poszukuje terenów pod budowę elektrowni fotowoltaicznych informuję, że osoby zainteresowane wydzierżawieniem działek mogą kontaktować się z firmą za pomocą poczty elektronicznej na email: k.plucinski@solarprojekt.pl.

 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Poniżej zamieszczamy treść decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa gruntu w obrębie miejscowości Lublinów.

 • Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Poniżej zamieszczamy decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych.

 

 

 

 • Zawyją syreny alarmowe

Zawyją syreny alarmowe

W dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 na podstawie zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie gminy Mszczonów. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

 • Wybory członków Rady Powiatowej MIR bez głosowania

Wybory członków Rady Powiatowej MIR bez głosowania

Informujemy, iż Komisja Okręgowa Nr 307 w Mszczonowie powołana w związku z wyborami do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Żyrardowskiego w terminie rejestracji kandydatów, tj. do 5 lipca br. otrzymała dwa zgłoszenia.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania ulic Piekarskiej i Białogórskiej wraz z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie gmina Mszczonów”. Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia i zawiadomienia.

 • Herb Gminy Mszczonów.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 92/2 i 95/2 położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Herb Gminy Mszczonów.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew:  90/11 pow. 3,0296 ha,  90/6 o pow. 1,8623 ha, 89/6 o pow. 0,3926 ha, 89/4 o pow. 0,6944 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów.

 • Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż Gmina Mszczonów została zaliczona do gmin objętych suszą rolniczą potwierdzoną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie usługi i urządzeń wodnych. Szczegóły zawiadomienia w poniższym pliku.

 • Nabór ławników

Nabór ławników

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie  i Sądzie Okręgowym w  Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem z dnia 27 maja 2019 r., informuje, że jest nabór na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku (1 ławnika) i do Sądu Rejonowego w Żyrardowie (3 ławników w tym 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy).

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na poszczególne świadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2019/2021, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start (300 +) na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:

 • Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Kolejna korekta rozkładu jazdy pociągów wchodzi w życie 9 czerwca.  Rozkład w takim kształcie będzie obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2019 r., jednak na kilku liniach jeszcze przed końcem wakacji wystąpią dodatkowe zmiany.

 • Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki  nr ew. 2017 o pow. 0,0807 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych w dniach 15-16 kwietnia oraz 8 maja 2019 r., producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach polowych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, mogą złożyć wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

 • Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Nabór potrwa do 24 maja 2019 r. do godz. 16:00. Szczegóły ogłoszenia w pliku poniżej.

 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o nabyciu przez Skarb Państwa prawa własności do gruntu zajętego pod część linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków położonego w gm. Mszczonów, w obrębie Lublinowa. Szczegóły decyzji w załączonym piśmie.

 • Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag dotyczących oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Poniżej zamieszczamy pełną treść ogłoszenia.

 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o nabyciu przez Skarb Państwa prawa własności do gruntu zajętego pod część linii kolejowej nr 012 Skierniewice-Łuków położonego w gm. Mszczonów, w obrębie Długowizny. Szczegóły decyzji w załączonym piśmie.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie realizacji zadania publicznego – oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Poniżej zamieszczamy pełną treść ogłoszenia i oferty.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”. Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia i zawiadomienia.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa dróg i infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie”. Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia i zawiadomienia.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Spacerowej w m. Wręcza, Świnice i Marków Świnice”. Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia i zawiadomienia.

 • Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Gurba przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu powstępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”. Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia i zawiadomienia.

 • Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja z Urzędu Miejskiego

 

 

 

 

 

ZMIANA GODZIN PRACY

URZĘDU MIEJSKIEGO

W MSZCZONOWIE

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Urząd Miejski

w Mszczonowie pracuje w:

- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

w godzinach od 8:00 do 16:00

- środa w godzinach od 10:00 do 18:00

 • Zawiadomienie Starosty

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu powstępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie”. Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia i zawiadomienia.

 • Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Zgłaszanie dzieci i rekrutacja do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mszczonów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 855 22 19 wew. 52.

 • Zarządzenie burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie burmistrza Mszczonowa

Poniżej prezentujemy treść zarządzenia burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Osuchowie.

 • Zarządzenie burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie burmistrza Mszczonowa

Poniżej prezentujemy treść zarządzenia burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wręczy.

 • Zarządzenie burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie burmistrza Mszczonowa

Poniżej prezentujemy treść zarządzenia burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o umorzeniu postępowania sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza – Mszczonów”. Szczegóły w załączonym pliku.

 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego obwieszcza o wszczęciu postępowania  sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Spacerowej w m. Wręcza, Świnice i Marków Świnice”. Szczegóły w załączonym pliku.

 • OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo - szkolenie

OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo - szkolenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje bezpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi, rolników oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 • Nabór na stanowisko Inspektor/Podinspektor w Urzędzie...

Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 • Nabór na stanowisko Inspektor/Podinspektor w Urzędzie...

Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 

 

 • INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 198 o pow. 3,18 ha położonej w miejscowości Grabce Józefpolskie gm. Mszczonów.

 • Twój e-PIT

Twój e-PIT

Urząd Skarbowy w Żyrardowie zachęca do korzystania z nowych uproszczonych zasad składania zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38. Szczegółowe informacje na plakacie.

 • Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), podaję do publicznej wiadomości:

 • Bezpłatne szkolenia ZUS

Bezpłatne szkolenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenia:

 • Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Ponowny nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor/inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 • Zarządzenie

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Nr 4/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o ogłoszeniu II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

 • Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza – Mszczonów”. Szczegóły w załączonych plikach.

 • Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Ponowny nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor/inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew:  90/11 pow. 3,0296 ha,  90/6 o pow. 1,8623 ha, 89/6 o pow. 0,3926 ha, 89/4 o pow. 0,6944 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów.

 • -

ZARZĄDZENIE NR 85/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA

w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie:
- zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
- zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • -

ZARZĄDZENIE NR 84/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2019r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa.

 • -

ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2019r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.653.), podaję do publicznej wiadomości

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr ew. 38/5 o pow. 0,4492 ha położonej w miejscowości Nosy Poniatki będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zawiadomienie starosty

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Prezentujemy treść zawiadomienia Starosty Powiatu Żyrardowskiego w sprawie gospodarki nieruchomościami.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Prezentujemy treść obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Obwieszczenie.

Informacja dotycząca składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

Z dniem 20 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo wodne, która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne burmistrzowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszej sesji RM

Poniżej prezentujemy treść postanowienia Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mszczonowie.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Przedstawiamy treść obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Grabcach Józefpolskich.

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia będącej własnością Gminy Mszczonów

 

 

 

 • Twój e-PIT

Twój e-PIT

Termin na przesłanie do Urzędu Skarbowego PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R został skrócony do końca stycznia 2019 r, (a nie jak dotychczas – do końca lutego). Wprowadzono obowiązek przesłania wszystkich wyżej wymienionych  informacji wyłącznie drogą elektroniczną.

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA

Informuję, że strona www.mszczonow.pl nie służy zamieszczaniu wypowiedzi o charakterze agitacji wyborczej lub innym formom agitacji wyborczej.
 
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
 • INFORMACJA

INFORMACJA

o ogłoszeniu publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Długowizna gm. Mszczonów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej będącej własnością Gminy Mszczonów

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gm. Mszczonów przeznaczonej do zbycia  w trybie bezprzetargowym będącej własnością Gminy Mszczonów

 • INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA

INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem w sprawie powołania składu terenowej komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – gradem.

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki  nr ew. 2017 o pow. 0,0807 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr ew. 38/5 o pow. 0,4492 ha położonej w miejscowości Nosy Poniatki będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Bezpieczne i tanie pożyczki dla przedsiębiorców

Bezpieczne i tanie pożyczki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego i ci, którzy planują nimi zostać, mogą skorzystać z tanich i bezpiecznych pożyczek udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Szczegóły w załączonej ulotce promocyjnej.

 • Życzenia z okazji święta plonów

Życzenia z okazji święta plonów

Życzenia od dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej będącej własnością Gminy Mszczonów

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 • Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy waz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 • UWAGA - trening systemu alarmowania

Test systemów alarmowych w dn. 1 sierpnia

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego w dniu 1 sierpnia o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania. Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Nosy Poniatki gm. Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją drogową „Budowa ulicy Spacerowej w m. Wręcza, Świnice i Marków Świnice” w gminie Mszczonów.

 • Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Fresh". Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

 • Obwieszczenie

Obwieszczenie

Poniżej prezentujemy treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego.

 • Wniosek o szacowanie szkód

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego  z wnioskiem w sprawie powołania składu terenowej komisji do spraw oszacowania szkód  w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą.

 • Ogłoszenie burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie

Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

 • List prezesa KRUS

List prezesa KRUS na wakacje

Przedstawiamy list prezesa KRUS na wakacje.

 • Wakacyjny pociąg Słoneczny

Wakacyjny pociąg Słoneczny już od 23 czerwca!

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich.

 • Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry...

Program "Dobry Start" w gminie Mszczonów

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start 300+ w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do 30 listopada.

 • Oferta wypoczynku dla dzieci rolników

Oferta wypoczynku dla dzieci rolników

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem  w KRUS.

 • Zmiana adresu mailowego Urzędu Skarbowego w Żyrardowie

Zmiana adresu mailowego Urzędu Skarbowego w Żyrardowie!

Informujemy, że  w związku z przejściem na nową domenę @mf.gov.pl nastąpiła zmiana adresów poczty elektronicznej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz urzędów skarbowych woj. mazowieckiego.

 • Regulamin XXII Jarmarku Mszczonowskiego

Regulamin XXII Jarmarku Mszczonowskiego

Przedstawiamy regulamin XXII Jarmarku Mszczonowskiego, który obowiązuje podczas jego trwania. Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami.

 • Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w miejscowości Wymysłów przeznaczonej do wydzierżawienia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów

 • Informacja

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów

Stanowisko RK KSS w sprawie zmiany ustawy Prawo łowieckie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. ustawy Prawo łowieckie, w której część zapisów zaniepokoiła sołtysów, Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przyjęła podczas obrad w dniach 18-19 maja 2018 r. w stosowne stanowisko w tej sprawie (dokument w załączeniu).

 • Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Osuchów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia będących własnością gminy Mszczonów

 • OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrza Mszczonowa z dnia 23 kwietnia 2018 r.  w sprawie oferty Klubu Sportowego „Mszczonowianka”

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku

 • Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do miejscowości Radziejowice w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Informacja o LI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 kwietnia 2018 r.

 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z KRUS

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem.

 • Ulotka ASF

Ulotka informacyjna - ASF

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Informacja o L Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 marca 2018 r.

 • Podatniku złóż zeznanie przez Internet!

Podatniku złóż zeznanie przez Internet!

Urząd Skarbowy w Żyrardowie informuje:
Szybki PIT – to akcja o charakterze informacyjno-promocyjnym koordynowana przez Biuro Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów.
 • Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

 • Nowa aplikacja do składania wniosków dla rolników!

Nowa aplikacja do składania wniosków dla rolników!

eWniosekPlus, to nowa aplikacja dla rolników, która umożliwia im składanie wniosków o przyznanie płatności za 2018 rok za jej pośrednictwem. Więcej informacji w załączonych materiałach promocyjnych. Od 15 marca zapraszamy do korzystania z aplikacji!

 • „Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

„Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

 • Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

 • Informacja o przetargu

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XLIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 lutego 2018 r.

 • Lista dyżurów pełnionych przez prokuratorów

Lista dyżurów pełnionych przez prokuratorów

W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie przy ul. Okrzei 58.

 • Warunki ubiegania się o pomoc w ramach operacji typu...

Warunki ubiegania się o pomoc w ramach operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych".

 • Aplikacja E-mikrofirma

Aplikacja E-mikrofirma

Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z bezpłatnej aplikacji E-mikrofirma, dzięki której można utworzyć, podpisać i przesłać JPK_VAT.

 • Ogłoszenie z MOPS

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w MOPS

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZCZONOWIE

 • Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Główny Urząd Statystyczny przedstawia kalendarium badań statystycznych, które będą wykonywane za pośrednictwem ankieterów w 2018 r.

 • Przedsiębiorco przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze...

Przedsiębiorco! Przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji!

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.: fundusz promocji mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, promocji ryb.

 • Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla...

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma. Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.
 • Mieszkańcy – oznakujcie Wasze posesje!

Mieszkańcy – oznakujcie Wasze posesje!

Mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów oznakujcie Wasze posesje! Brak tabliczki, to utrudniony dojazd pogotowia, straży pożarnej i policji oraz ryzyko mandatu do 250 zł. 

 • Komunikat Agencji Pocztowej

Komunikat Agencji Pocztowej

Region Sieci Warszawa-Województwo informuje, że z dn. 1.02.2018 r. Agencja Pocztowa Mszczonów obecnie funkcjonująca w lokalu przy ul. Warszawskiej 20 została przeniesiona do lokalu przy ul. Warszawskiej 10.

 • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

wtorek - 12:00-16:00

środa - 13:00-17:00

czwartek 8:00-12:00

 • OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

W związku z wyemitowanym przez Program 1 Telewizji Polskiej S.A. materiałem dotyczącym Fundacji Zielony Pies z siedzibą w miejscowości Grabce Towarzystwo oświadczam, że wszystkie działania podjęte przeze mnie w tej sprawie miały całkowicie obiektywny charakter i były zgodne z prawem.

 • Ogłoszenie burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie burmistrza Mszczonowa

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW ORAZ KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 • Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja z Urzędu Miejskiego

URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA STANOWISKO PODINSEKTOR/INSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 • „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób...

„Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

 • Staż w Urzędzie Miejskim

Staż w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie poszukuje chętnych, zarejestrowanych bezrobotnych do odbycia stażu w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żyrardowie.

Informacja o XLVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 stycznia 2018 r.

 • Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej...

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej w Mszczonowie

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Mszczonowie. Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję.

 • Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

 

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują 

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 • Ocena jakości wody

Ocena jakości mszczonowskiej wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Mszczonowie zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gminy Mszczonów.

Informacja o XLVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 20 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

BURMISTRZ MSZCZONOWA DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (DZ. U. Z 2016R. POZ. 2147 Z PÓŹN. ZM.) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MSZCZONOWIE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW

 • Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Mszczonowie przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrz Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrz Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży  w różnych dyscyplinach sportowych.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrz Mszczonowa w sprawie powołania komisji konkursowej

 • APEL do hodowców trzody chlewnej

APEL do hodowców trzody chlewnej

Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi oraz główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców trzody chlewnej:
ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Informacja o XLVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 listopada 2017 r.

Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 15 listopada 2017 r.

 • Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców!

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r. dotyczy również Ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a Twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniasz mniej niż 10 osób.

Informacja o badaniu gospodarstw sadowniczych

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7-30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian.

Ogłoszenie

Komenda Powiatowa Policji z siedzibą w Radomiu informuje, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. Dokończenie budowy nowej siedziby KP w Mszczonowie ul. Warszawska działka o nr 196/4 o pow. 1800 m2 z terminem składania ofert do 31.10.2017 r. do godz. 10:30. Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej:

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone

 • Spotkania z wyborcami

OGŁOSZENIE - spotkania z wyborcami

BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

Informacja o XLIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 października 2017 r.

 • Zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”, który realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia i Polską Akademią Nauk. Ma on charakter rywalizacji międzyszkolnej i swoją tematyką obejmuje promocję wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych.

 • Regulamin korzystania z fontanny

Regulamin korzystania z fontanny

W związku z wymogami bezpieczeństwa przedstawiamy Regulamin korzystania z fontann znajdujących się w Mszczonowie.

Petycja

Poniżej przedstawiamy treść petycji mieszkańców miejscowości Zbiroża i Pieńki Strzyże w sprawie remontu ulicy Sosnowej.

 • List prezesa KRUS w sprawie składek na ubezpieczenie...

Prezes KRUS informuje, że w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. możecie ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów ustawy O ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów O pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Informacja o XLIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 września 2017 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. Pełna treść obwieszczenia w załączniku zamieszczonym poniżej.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. Pełna treść zawiadomienia w załączniku zamieszczonym poniżej.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję i upowszechnianie historii Ziemi Mszczonowskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności

INFORMACJA

o ogłoszeniu II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w  Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XLII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 16 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektor/podinspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska, rolnictwo, bądź prawnicze, lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska, ochrony zwierząt, realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy lub pokrewnym, w jednostkach samorządu terytorialnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestyji dorogwej:

"Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówska - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów".

Szczegóły obwieszczenia w załączonym pliku.

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestyji dorogwej:

"Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówska - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów".

Szczegóły obwieszczenia w załączonym pliku.

Treść obwieszczenia

Informacja o XLI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 3 lipca 2017 r.

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów.

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XL Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 czerwca 2017 r.

Komunikat

W związku z zanieczyszczeniami przepustów pod zjazdami znajdującymi się w ciągu dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych utrudniającymi przepływu wód opadowych powodujących często podtopienia przypominam, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku z drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 , poz. 1440 z późn. zm.) „Utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod  nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

 • Godziny otwarcia Agencji Pocztowej

Godziny otwarcia Agencji Pocztowej

Informujemy, że Agencja Pocztowa, która znajduje się przy ul. Nowy Rynek 5, jest otwarta dla interesantów w następujących godzinach: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 10-13. 

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XXXIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja - Krajowa Administracja Skarbowa

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja dla producentów rolnych

Informacja dla producentów rolnych

Burmistrz Mszczonowa, informuje iż producenci rolni, których uprawy polowe lub sadownicze uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

 • Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja z Urzędu Miejskiego

Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat w formie przelewów bankowych przez internet na Państwa indywidualne konta bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

Informacja o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mszczonów. 

Informacja o XXXVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 12 kwietnia 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w  Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XXXVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 marca 2017 r.

 • Komunikat Urzędu Miejskiego

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO

URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE INFORMUJE, IŻ WPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT MOŻNA WPŁACAĆ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM BIAŁA RAWSKA UL.DWORCOWA 1 W MSZCZONOWIE NA RACHUNEK NR 49 9291 0001 0043 3882 2000 0040 (BEZ DODATKOWYCH OPŁAT)

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy

Informacja o XXXV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 22 lutego 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kategoria: gospodarstwa indywidualne

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA - Nie palmy śmieci w paleniskach domowych!

Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego spalania odpadów! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

Informacja o XXXIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 stycznia 2017 r.

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

I N F O R M A C J A o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszeń o II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: nr ew. 1520/9 o pow. 0,1533ha położonej w Mszczonowie oraz nr ew. 2017 o pow. 0,0807ha położonej w Mszczonowie, będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Mszczonowie  oznaczonych nr ew. 1520/9 o pow. 0,1533ha i nr ew. 2017 o pow. 0,0807ha będących własnością Gminy Mszczonów, które odbędą się w dniu 22 lutego 2017r. 

Komunikat Prasowy Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków (H5N8)

W związku z niepomyślną sytuacją epizootyczną wynikającą z rozprzestrzeniania się zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091)

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii w dniu dzisiejszym tj. 09.01.2017r Urząd Miejski w Mszczonowie jest nieczynny.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wprowadzony został zakaz organizowania targów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw.

Informacja z Urzędu Miejskiego

Informujemy,  że w kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie od 1 stycznia 2017 r. będzie przyjmowana tylko opłata skarbowa.

Informacja o XXXIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 4 stycznia 2017 r.

następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7127145

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat