Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 
W środę 23 marca odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas której radni zajęli się tematami związanymi ze stanem sanitarnym, stanem ochrony środowiska oraz stanem melioracji i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Wysłuchali także sprawozdania z działalności Geotermii Mazowieckiej, a także przyjęli uchwały powołujące do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mszczonowie oraz uchwały mówiące o przystąpieniu do zmian zagospodarowania przestrzennego terenów pod „Park of Poland.”
 
Ochrona sanitarna
Podczas obrad radni zajęli się oceną stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów. Podsumowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu i gminy przedstawiła radnym Aleksandra Króliczak, z-ca dyrektor żyrardowskiego Sanepidu. Oceniła ona dobrze stan sanitarny basenów termalnych, do których w ubiegłym roku Sanepid nie miał żadnych większych zastrzeżeń. Dobrze oceniony został stan sanitarny w przedszkolu miejskim po remoncie i rozbudowie. Przeprowadzone kontrole wykazały też prawidłowe wdrażanie standardów HCCP w większości placówek na terenie miasta i gminy Mszczonów. Pewne drobne uwagi pojawiły się jedynie w zakresie dostosowania niektórych placówek szkolnych na terenie gminy do odpowiednich przepisów i wymogów sanitarnych. Uwagi pojawiły się też przy kontroli przeprowadzonej w magazynach jednej z firm, gdzie na szklankach do napojów zastosowano farby nie posiadające polskich atestów oraz w składowanych przyprawach, w których wykryto bakterie salmonelli.
 
Środowisko w powiecie i gminie
W dalszej części obrad z krótkimi sprawozdaniami dotyczącymi stanu środowiska na terenie powiatu żyrardowskiego i gminy Mszczonów wystąpili: Ada Kutyło-Bromka, przedstawiciel WIOŚ delegatura w Płocku i Krzysztof Zawadzki, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w starostwie. Ada Kutyło- Bromka stwierdziła, że Mszczonów jest jedną z niewielu gmin, która zawsze podejmowała jako pierwsza działania proekologiczne i jest niewątpliwie jednym z liderów w tym zakresie na Mazowszu. Niestety jakość powietrza w całym regionie pozostawia wiele do życzenia, wiąże się to z rozwojem motoryzacji i emisją zanieczyszczeń z tzw. niskich źródeł. Mszczonów pod tym względem jest w szczęśliwym położeniu, ponieważ tutaj stosuje się alternatywne źródło ogrzewania w postaci geotermii. Niestety z uwagi na brak miejsc pomiarowych w Mszczonowie nasz teren został zaliczony do strefy C. Bardzo dobrze oceniono prowadzoną w Mszczonowie od lat akcję bezpłatnej selektywnej zbiórki odpadów. Choć gospodarka odpadami jest jedną z dziedzin, która będzie wymagała nowych, alternatywnych do składowisk rozwiązań i będzie to ogromnym wyzwaniem dla wszystkich samorządów w całej Polsce. Aktualnie składowisko w Markowie Świnicach zakończyło już swoją działalność, ale problem radzenia sobie z odpadami komunalnymi będzie wymagał rozwiązania. Pani Kutyło-Bromka zwróciła się także z apelem o uczulenie przedsiębiorców w zakresie terminowości składania do Marszałka Województwa informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów. Coroczny termin składania takich informacji mija 15 marca. Za niezłożenie informacji i wykrycie tego podczas rutynowej kontroli przedsiębiorca otrzymuje obligatoryjnie karę w wysokości 10.000 zł .
Dyrektor Zawadzki omówił sprawy związane z hałasem w mieście, który dzięki oddaniu do użytku drugiego etapu obwodnicy znacznie się zmniejszył. Przedstawił także radnym stan podziemnych ujęć wody oraz sprawy związane z geologią surowcową, czyli z działającymi na terenie całego powiatu żyrardowskiego kopalniami piasku i kruszyw.
Wiceprzewodniczący Zientek poruszył sprawę zalegania po zimie dużych ilości śmieci w rowach, lasach oraz na prywatnych gruntach zwłaszcza na nieużytkach, gdzie tworzone są dzikie wysypiska. O ile lasy państwowe rozpoczęły już akcję sprzątania swoich terenów to sprawa wyegzekwowania uprzątnięcia terenu prywatnego jest o wiele trudniejsza.
 
Melioracje i gospodarka wodna
Po raz pierwszy z inicjatywy Przewodniczącego Koperskiego na sesję została zaproszona także Krystyna Tarasińska, kierownik inspektoratu WZMiUW, która przedstawiła sytuację związaną z gospodarką wodną oraz urządzeniami melioracyjnymi na terenie gminy Mszczonów. Omówiła ona zakres prac, które będą wykonane w tym roku w związku z oczyszczeniem i wycięciem zakrzaczeń oraz likwidacją bezprawnie ustawionych zagrodzeń, które często znajdują się w korycie rzeki Okrzeszy. Na ten cel przeznaczona została kwota 90 tys. zł.
Jeśli chodzi o sprawy związane z melioracją to przedstawicielka WZMiUW wyjaśniła również, że urządzenia te dzielą się na urządzenia podstawowe i urządzenia szczegółowe. Te pierwsze pozostają pod zarządem WZMiUW, szczegółowe zaś do których zaliczyć można drenowanie i rowy należą do właścicieli gruntów, na których się znajdują, a tam gdzie działa Spółka Wodna, to właśnie do jej zadań należy dbanie o ich właściwą konserwację i stan. Niestety ciągłym problemem jest samowolne zasypywanie rowów. Pani Tarasińska wyjaśniła także, że budowa nowych urządzeń melioracji wodnej na terenach wiejskich możliwa jest jeśli w grą wchodzić będzie teren od 200 do 300 ha powierzchni.
Przewodniczący Koperski podkreślił, że zarówno on sam, jak i radni z Forum Samorządowego są żywo zainteresowani kwestią uregulowania kompleksowego stosunków wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów, a zwłaszcza uregulowaniem koryta rzeki Okreszy, gdyż problemy związane z właściwą gospodarką wodną są od kilku lat wielkim zmartwieniem osób zarówno z jego własnego okręgu wyborczego, jak również mieszkańców terenów wiejskich. Radny Siniarski i Wiceprzewodniczący Osiński poruszali temat konieczności rozbudowy urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Mszczonów. Pani Tarasińska jest gotowa prowadzić dalsze rozmowy w tej sprawie. Wobec ogromnego problemu związanego z nadmiarem wody cała Rada Miejska jest zdeterminowana w działaniu, aby problem ten kompleksowo załatwić. Wobec powyższego temat ten będzie corocznie omawiany na sesji oraz na roboczo na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
 
Geotermia z dobrym wynikiem
Kolejną sprawą w ramach pakietu spraw związanego z ochrona środowiska było sprawozdanie z działalności Geotermii Mazowieckiej za 2010 rok, które przedstawił radnym Marek Balcer, prezes spółki. Geotermia dział obecnie na terenie Mszczonowa, Sochaczewa, Ożarowa Mazowieckiego, Błonia oraz Skierniewic. Wynik finansowy spółki jest bardzo dobry. Ponieważ miniony rok był bardzo udany dla spółki i na koniec roku wypracowany został zysk w wysokości 1,2 mln zł, co było najlepszym wynikiem w historii spółki, to ma on zostać przeznaczony na nowe inwestycje w 2011 roku, w tym na modernizację i rozbudowę systemu geotermalnego w Mszczonowie. Inwestycja będzie miała m.in. na celu budowę drugiego stopnia odzyskiwania ciepła pochodzącego z wód termalnych. Koszt tej inwestycji będzie wynosił około 4 mln zł. Realizacja tej inwestycji odbędzie się bez konieczności podnoszenia cen ciepła w Mszczonowie. Nowa instalacja będzie jedną z najnowocześniejszych instalacji w Europie. Przewodniczący Koperski w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Balcera zapytał się czy po realizacji tej inwestycji para wodna nie będzie unosiła się już z kratek na ul. Sienkiewicza. Pan Balcer odpowiedział, że po to właśnie realizowana jest ta inwestycja aby w pełni wykorzystać tracone dotychczas ciepło. Dzięki tej inwestycji po odebraniu dodatkowego ciepła woda ta skierowana będzie na stację uzdatniania wody i wykorzystana będzie jako woda pitna.
 
Uniwersytet w MOK-u
Kolejną uchwałą, którą przyjęli radni były zmiany w statucie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Zmiany te częściowo polegają na dostosowaniu MOK-u do dynamicznie zmieniających się potrzeb społecznych oraz pojawiających się nowych szans na rozwój, a także do pomysłu powstania w Mszczonowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego regulamin działania przedstawiła radnym dyrektor Grażyna Pływaczewska. Uniwersytet ma działać w MOK-u jako sekcja edukacyjno-integracyjna skierowana do seniorów, ale także do każdego kto będzie chciał wziąć udział w bardzo szerokiej gamie zajęć, które ruszą od września. Uniwersytet będzie działał pod patronatem Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Oprócz serii ciekawych wykładów, które będą odbywać się co drugi tydzień na słuchaczy czekać będą zajęcia z promocji zdrowia, zajęcia informatyczne, lektorat z języka angielskiego, pilates, aerobik wodny, spotkania w klubie filmowym, wieczorki taneczne, zajęcia teatralne czy też nornic walking. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba będzie wnieść niewielkie wpisowe (około 30 zł) oraz uiścić opłatę semestralną (około 50 zł). Każdy ze słuchaczy na koniec roku akademickiego otrzyma także symboliczny dyplom.
Przewodniczący Łukasz Koperski wyraził ogromne zadowolenie, że udało się wprowadzić w życie pomysł i ideę utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która wypłynęła od radnych z Forum Samorządowego Mszczonów i była jednym z elementów programu wyborczego tego Komitetu. Zdaniem Przewodniczącego Koperskiego utworzenie Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest wielkim przedsięwzięciem nie tylko dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, ale także dla całej społeczności Gminy Mszczonów.
 
Przystąpienie do zmian w planach pod „Park of Poland”
Radni przyjęli uchwały dotyczące proponowanych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dotyczącymi terenów pod inwestycję „Park of Poland” we fragmentach miejscowości Lublinów, Marków Świnice, Świnice, Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka, Długowizna, Szeligi, Grabce Wręckie i Powązki. Przedstawiła je naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa Koszulinka. Zmiany zakładają teren nieco większy zakładając, że niektóre działki mogą wypaść z inwestycji, bo ich właściciele nie zgodzą się na sprzedaż swoich terenów, ale być może w ich miejsce pojawią się inni, których tereny bezpośrednio przylegają do inwestycji. Zmiany w planach muszą być przeprowadzone do końca roku, aby umowy wstępne zostały zrealizowane.
Na sesji wystąpił także Artur Pasik, przedstawiciel inwestora zamierzającego wybudować „Park of Poland”. Przedstawił on zebranym wstępnie elementy, które będą wchodziły w skład inwestycji. Często bowiem używa się jedynie skrótowo określenia „Park Rozrywki”, a w ramach planowanej inwestycji rozważana jest budowa także dodatkowych elementów, takich jak na przykład Centrum Biznesowo-Konferencyjnego, hoteli, restauracji, parku wodnego, Centrum Edukacyjnego, gdzie dzieci i młodzież poprzez nowoczesne techniki audio-wizualne będą mogły uczyć się poprzez zabawę, a także w ewentualnych kolejnych fazach może powstać tam strefa mieszkalna dla pracowników Parku i inne obiekty komercyjne. Ma to być unikalne i największe centrum rozrywkowo-komercyjne tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie to też z pewnością charakterystyczny, nowy punkt na turystycznej mapie Polski i Europy.
- Dzisiejsza Państwa decyzja jest kolejnym etapem w naszej wspólnej pracy mającej na celu przyszłą inwestycję w gminie Mszczonów. Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą, abyśmy mogli kontynuować nasze prace. Kolejnym krokiem jest przekształcenie terenu, tak aby inwestor mógł je nabyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Chcę też Państwa zapewnić, że będąc tu na tej sali pan Moshe Greidinger wyraził się bardzo jasno mówiąc, że chce, aby ta inwestycja powstała właśnie tu. Obecnie prowadzimy cały czas intensywne i trudne rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury odnośnie dostosowań drogowych i kolejowych. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli to jesienią przyszłego roku chcielibyśmy wejść na plac budowy, by w drugiej połowie roku 2015 oddać do użytku pierwszą część inwestycji – mówił podczas sesji Artur Pasik.
Zarówno burmistrz Kurek, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej zapewnili, że z pewnością nie zabraknie dobrej woli ze strony miasta Mszczonów, gdyż wszyscy są zdeterminowani, aby pomóc w legislacji i niezbędnych formalnościach, aby inwestycja ta mogła ziścić się właśnie w gminie Mszczonów. Przewodniczący Koperski zapewnił, że cała Rada Miejska dołoży wszelkich starań, aby inwestycja ta zaistniała właśnie tutaj.
 
Zmiany w GCI
W dalszej części sesji Beata Sznajder, kierownik GCI, przedstawiła radnym uchwałę dotyczącą zmian w statucie GCI wymuszonych koniecznością dostosowania go do wymogów ciągle zmieniających się oczekiwań społecznych oraz planem włączenia w zakres działalności promocyjnej, którą zajmuje się GCI Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Wiele bowiem z działań, które podejmowane były przez Izbę wiązało się z zaangażowaniem i udziałem w nich pracowników GCI, a niektóre z działań informacyjnych pokrywały się z działaniami prowadzonymi w zakresie prac GCI. Naturalnym jest więc, aby dalsze działania Izby Pamięci podlegały pod Gminne Centrum Informacji.
 
Sprawy bieżące
Radni przyjęli także bieżące zmiany w budżecie, zajęli się sprawą wydzielenia w budżecie na przyszły rok środków na Fundusz Sołecki, z którego środki mieszkańcy danego sołectwa mogą przeznaczyć na zadania własne gminy takie jak utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, wiejskie place zabaw czy też wsparcie szkół. W budżecie dokonano także zmian i przesunięć środków w związku z organizacją wyborów uzupełniających, projektem „Weekend z Termami”, projektem szkoleniowym, który wkrótce będzie realizował GCI oraz budową boiska w Piekarach. Radni wyrazili również zgodę na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Żyrardowskiej oraz przyjęli uchwałę dotyczącą poboru podatków w drodze inkasa przez sołtysów.
Zatwierdzono także projekt MOPS-u „Lepsze jutro młodych” w ramach, którego organizowane będą kursy zawodowe dla podopiecznych ośrodka.
Przyjęto także uchwałę wprowadzającą nowe stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. I tak cena metra sześciennego wody dla odbiorców indywidualnych będzie wynosić 2,34 zł netto, odprowadzenie ścieków zaś 3,68 zł/ m3. Stawka za wodę dla przemysłu i instytucji będzie wynosić 3,32 zł netto/m3, ścieki zaś 5,92 zł netto/m3. Z przeprowadzonych analiz wynika, że stawki opłat za wodę i ścieki w Mszczonowie i tak będą niższe w regionie.
W wolnych wnioskach kończących obrady tej niezwykle pracowitej sesji Przewodniczący Koperski złożył wniosek, aby w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej pojawiła się informacja odnośnie zmian w organizacji ruchu w związku z pracami na ulicy Sienkiewicza oraz kontakt telefoniczny do osób koordynujących prace oraz także do niego jako radnego z tego okręgu, tak aby mógł służyć informacjami i pomocą mieszkańcom.
Również Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński wystąpił z prośbą o naprawę oświetlenia ulicznego przy dojeździe do obwodnicy Mszczonowa przy stacji benzynowej w Zbiroży, gdyż jest to miejsce, gdzie jadący często mylą kierunek, a w konsekwencji mogą powodować zagrożenie w ruchu drogowym.

 

  • autor: Rafał Wasilewski
  • -
  • Ada Kutyło-Bromka przedstawiła radnym stan ochrony...
  • -
  • Artur Pasik, przedstawiciel inwestora "Park of Poland".
  • Na wniosek Przewodniczacego Koperskiego na sesji omawiano...
  • Wiceprzewodniczący Zientek zaapelował podczas sesji do...
  • Wiceprzewodniczący Osiński zgłaszał potrzebę naprawy...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7660003

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat