Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Obrady Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży

Z prac mszczonowskich komisji

W tygodniu poprzedzającym VII sesją Rady Miejskiej Mszczonowa odbyły się posiedzenia Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży, Komisji Promocji i Rozwoju Gminy, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. Radni omówili podczas spotkań główne tematy, których dotyczyć będzie najbliższa sesja RM w dniu 23 marca 2011 roku.
 
Sprawozdanie MOPS-u
Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przedstawiła kierownik placówki Barbara Ciszewska. Przedstawiała ona radnym zakres prac i działań, które podjęło w ubiegłym roku 18-tu pracowników MOPS-u. I tak w ramach zadań własnych gminy na zasiłki okresowe dla 119 osób przeznaczono kwotę ponad 129 tys. zł. Z usług opiekuńczych korzystało 20 osób, na ten cel przeznaczono kwotę ponad 65 tys. zł. W ramach programu pomocy państwa w zakresie dożywiania z posiłków skorzystało 220 osób. Koszt tej pomocy wyniósł ponad 105 tys. zł.
MOPS zorganizował także akcję pomocy dla powodzian. Podczas czerwcowego jarmarku podczas kwesty zebrano kwotę ponad 17 tys. zł, którą przekazano do gminy Słubice w powiecie płockim. Ponadto zebrano także wiele darów rzeczowych. W tych działaniach szczególnie wyróżniła się także jedna z mieszkanek Mszczonowa pani Helena Gowin, której ogromne zasługi i zaangażowanie osobiste podkreślili zarówno pani Ciszewska, jak i burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.
MOPS pomaga także dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych podczas ferii zimowych oraz wakacji. Na letni wypoczynek dzieci MOPS przeznaczył ponad 26 tys. zł. Ośrodek nie zapomniał również o swoich podopiecznych podczas świąt Bożego Narodzenia organizując dla 250 osób paczki świąteczne na kwotę ponad 15 tys. zł. Ponadto uzyskano także na ten cel sumę 10 tys. zł od sponsorów.
Podkreślić też należy Projekt systemowy „Lepsze jutro młodych” współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ubiegłym roku przez MOPS. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w kwocie blisko 111 tys. zł. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty zajęciowe dla 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn. Podopieczni Ośrodka mogli skorzystać tu z porad psychologa, doradcy zawodowego czy też specjalisty ds. księgowości. Ponadto dla 6 kobiet odbyły się szkolenia zawodowe z kas fiskalnych oraz kurs opiekunek dla osób starszych. Dla 4 mężczyzn zaś odbył się kurs wózków widłowych.
 
Uniwersytet w MOK-u
Kolejnym tematem, z którym zapoznali się radni były zmiany w statucie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, które mają być przyjęte na najbliższej sesji. Zmiany te częściowo polegają na dostosowaniu MOK-u do dynamicznie zmieniających się potrzeb społecznych oraz pojawiających się nowych szans na rozwój, a także do wspaniałego pomysłu powstania w Mszczonowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przedstawiła radnym Dyrektor ośrodka Grażyna Pływaczewska. Uniwersytet ma działać w MOK-u jako sekcja edukacyjno-integracyjna skierowana do seniorów, ale także do każdego kto będzie chciał wziąć udział w bardzo szerokiej gamie zajęć, które ruszą od września. Uniwersytet będzie działał pod patronatem Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Oprócz serii ciekawych wykładów, kutrem będą odbywać się co drugi tydzień  na słuchaczy czekać będą zajęcia z promocji zdrowia, zajęcia informatyczne, lektorat z języka angielskiego, pilates, aerobik wodny, spotkania w klubie filmowym, wieczorki taneczne, zajęcia teatralne czy też nornic walking. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba będzie wnieść niewielkie wpisowe ( około 30 zł) oraz uiścić opłatę semestralną (około 50 zł). Każdy ze słuchaczy na konieC roku akademickiego otrzyma także symboliczny dyplom.
 
Sprawy oświatowe
Radni zajęli się również sprawami oświaty. Na posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży zaproszeni zostali dyrektorzy szkół ze wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. Była to okazją do wysłuchania problemów, z którymi borykają się szkoły. Wśród głównych kłopotów wychowawczych w szkołach gimnazjalnych i średnich powtarzały się sprawy związane z paleniem tytoniu, alkoholem, eksperymentami z środkami odurzającymi, wulgaryzmami, agresją słowną i przemocą w szkole czy też zaniedbywaniem obowiązków szkolnych. Występują też coraz częściej bardziej złożone problemy jak uzależnienie od Internetu czy też fobia szkolna.
W mniejszych szkołach wiejskich póki co problemy te są marginalne, choć też czasami występują. Problemem coraz częściej jest niewłaściwe zachowanie pojedynczych dzieci, które często dezorganizuje pracę całej klasy, nauczyciela czy wręcz stwarza problem dla całej placówki. Wiele też do  życzenia pozostaje w zakresie współpracy na linii szkoła-rodzice. Niestety często zdarza się, że rodzice reagują na problem zbyt późno lub początkowo go lekceważą, co powoduje, że narasta on zamiast znikać. Coraz częściej też nie mają czasu na tak ważny kontakt z dzieckiem, dla którego wzorcem stają się niewłaściwe zachowania czerpane z telewizji lub sieci.
Każda ze szkół prowadzi też corocznie program profilaktyczny, w ramach którego odbywają się pogadanki, spotkania ze specjalistami, przedstawienia edukacyjne, powstają gazetki czy ulotki mówiące jak radzić sobie z problemami czy naciskiem grupy.
 
Sprawozdanie z działalności ZGKiM-u
Radni zaznajomili się także z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ubiegłym roku, którą omówił dyrektor Grzegorz Ludwiak. Przybliżył on członkom komisji sprawy związane z działalnością oczyszczalni ścieków, selektywną zbiórkę odpadów prowadzoną na terenie miasta, wyjaśnił sprawę związaną z zakończeniem funkcjonowania składowiska w miejscowości Marków Świnice. Dyrektor omówił także zmiany taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. I tak cena metra sześciennego wody dla odbiorców indywidualnych będzie wynosić 2,34 zł netto, odprowadzenie ścieków zaś 3,68 zł/ m3. Stawka za wodę dla przemysłu i instytucji będzie wynosić 3,32 zł netto/m3, ścieki zaś 5,92 zł netto/m3. Z przeprowadzonych analiz wynika, że stawki opłat za wodę i ścieki w Mszczonowie i tak będą niższe niż większości okolicznych miast i gmin.
 
Analiza działalności GCI
Radni na komisjach zajęli się także oceną działalności GCI, którą omówiła kierownik Beata Sznajder. Wśród zadań realizowanych przez placówkę wymieniła m.in. prowadzenie pracowni komputerowej, usługi biurowe, pomoc osobom poszukującym pracy, organizacją szkoleń i kursów dla mieszkańców miasta i gminy Mszczonów, promocję gminy, prowadzenie oficjalnego serwisu internetowego miasta, współpracę z mediami, konkursy, współpracę przy projekcie „Weekend z Termami Mszczonów”, współpracę z LGD „Ziemia Chełmońskiego” czy też współpracę przy organizacji inscenizacji bitwy mszczonowskiej. Radni zapoznali się też z analizą finansową GCI i kosztami związanymi z promocją miasta i gminy Mszczonów, które za rok 2010 wyniosły 327 tys. zł.
Kierownik Sznajder przedstawiał też radnym projekt uchwały dotyczącej zmian w statucie GCI wymuszony koniecznością dostosowania go do wymogów ciągle zmieniających się oczekiwań społecznych oraz planem włączenia w zakres działalności promocyjnej, którą zajmuje się GCI Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Wiele bowiem z działań, które podejmowane były przez Izbę wiązało się z zaangażowaniem i udziałem w nich pracowników GCI, a niektóre z działań informacyjnych pokrywały się z działaniami prowadzonymi w zakresie prac GCI  Naturalnym jest więc, aby dalsze działania Izby Pamięci podlegały pod Gminne Centrum Informacji.
 
Przystąpienie do zmian w planach
Radni zapoznali się również z proponowanymi zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dotyczącymi terenów pod przyszły Park Rozrywki i Nauki we fragmentach miejscowości Lublinów, Marków Świnice, Świnice, Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka, Długowizna, Szeligi i Powązki. Przedstawiał je naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa Koszulińska. Zmiany zakładają teren nieco większy zakładając, że niektóre działki mogą wypaść z inwestycji, bo ich właściciele nie zgodzą się na sprzedaż swoich terenów, ale być może w ich miejsce pojawią się inni, których tereny bezpośrednio przylegają do inwestycji. Zmiany w planach muszą być przeprowadzone do końca roku, aby umowy wstępne zostały zrealizowane.
Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały dotyczący miejscowości Nosy Poniatki, gdzie właściciel wyraził zgodę na przekazanie działki pod poszerzenie drogi.
 
Sprawy bieżące
Radni zaopiniowali także bieżące zmiany w budżecie, zajęli się sprawą wydzielenia w budżecie na przyszły rok środków na Fundusz Sołecki, z którego środki mieszkańcy danego sołectwa mogą przeznaczyć na zadania własne gminy takie jak utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, wiejskie place zabaw czy też wsparcie szkół. W budżecie dokonano także zmian i przesunięć środków w związku z organizacją wyborów uzupełniających, projektem „Weekend z Termami”, projektem szkoleniowym, który wkrótce będzie realizował GCI oraz budową boiska w Piekarach. Radni wyrazili również zgodę na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Żyrardowskiej oraz przyjęli projekt uchwały dotyczący sprawy poboru podatków przez sołtysów.
  • autor: Rafał Wasilewski
  • Obrady Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży
  • Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
  • Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7660317

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat