Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Obrady Komisji Promocji i Rozwoju Gminy.

Z prac mszczonowskich komisji

W tygodniu poprzedzającym sesję w Mszczonowie odbyły się posiedzenia: Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży, Komisji Promocji i Rozwoju Gminy, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. Radni zajęli się w tym czasie kilkoma głównymi tematami, których dotyczyć będzie najbliższa sesja RM w dniu 14 lutego 2011 roku.
Pierwszą z omawianych spraw było sprawozdanie z działalności, które przedstawił Michał Szymański, dyrektor mszczonowskiego OSiR-u. Omówił on działalność sekcji sportowych działających na hali, kalendarium imprez sportowych w mieście, akcje organizowane dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych. Dyrektor przedstawił też konkursy, w których w ubiegłym roku uczestniczyły Termy, a były to m.in. konkursy „Najlepszy produkt turystyczny 2010” czy „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” oraz przybliżył radnym działania, które były realizowane w ramach projektu „Weekend z Termami”. Dyrektor Szymański poinformował też radnych, iż już w marcu ma ruszyć mszczonowski Orlik, zatrudnieni zostaną też instruktorzy piłki nożnej. Omówił również projekty uchwał, które będą przedstawione na najbliższej sesji dotyczących stypendiów sportowych, regulaminu funkcjonowania boiska Orlik oraz zmian w statucie OSiR-u związanych z przejęciem tychże boisk.
Kolejnym tematem, którym zajęli się radni był projekt uchwały, który przedstawiła Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO . Proponowane zmiany w uchwale dotyczyły finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela. Maksymalna kwota jaką mogą otrzymać nauczyciele w ramach dofinansowania kształcenia wynosi do 1500 zł/semestr. Aktualnie z tej formy w skali całej gminy korzystają 4 osoby. Dyrektor ZOPO przedstawiła też najbardziej potrzebne kierunki, w których nadal są braki kadrowe i które są promowane. Znalazły się wśród nich m.in. jęz. angielski, muzyka, etyka czy oligofrenopedagogika.
Kolejnym tematem było sprawozdanie z działalności GCI. Przedstawiła je Beata Sznajder, kierownik jednostki. Zreferowała ona działania podejmowane przez GCI związane z rynkiem pracy, korzystanie z Internetu i usług biurowych przez mieszkańców, działalność szkoleniową prowadzoną w minionym roku w ramach dwóch projektów unijnych dotyczących kursów języka angielskiego i komputerowego, działalność punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców, działalność filii w Osuchowie oraz wszelkie działania promocyjne i projekty, które były realizowane przez pracowników GCI.
Podczas posiedzeń radni przedyskutowali także sprawę reaktywacji Młodzieżowej Rady Miejskiej, ponieważ kadencja dotychczasowej, wybranej w 2009 roku, dobiegła końca w styczniu. Niestety jej członkowie spotkali się w pełnym składzie tylko dwukrotnie, a samo prezydium trzykrotnie. Ponieważ młodzi ludzie nie wykazywali żadnej inicjatywy, aby kontynuować dalsze spotkania, nie mieli też pomysłu na to co chcieliby robić, idea funkcjonowania takiej rady została porzucona. Ostatecznie po dyskusji zgodzono się, że aktualnie nie ma potrzeby reaktywacji Młodzieżowej Rady Miejskiej, gdyż nie ma zupełnie zainteresowania tego typu aktywnością ze strony młodych ludzi. W najbliższym czasie zostanie natomiast stworzona im możliwość zyskania pewnego doświadczenia i samorealizacji na zasadzie wolontariatu.
Kolejnym tematem, który pojawił się na Komisji Rolnictwa po raz pierwszy była ocena stanu urządzeń melioracji na teranie gminy Mszczonów. Na spotkanie zaproszono przedstawicielką Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnej Ponieważ ostatnie dwa lata były bardzo mokre wielu mieszkańców terenów wiejskich, ale także miasta zgłaszało problemy dotyczące gospodarki wodnej. Głównymi problemami, które zgłaszane były poszczególnym radnym w wielu wsiach, ale także na terenie miasta, były sprawy samowolnego zasypywania rowów melioracyjnych i likwidacji naturalnych spływów, które powodowały, że woda nie gromadziła się na polach i nie zalewała posesji czy dróg.
Przedstawicielka WZMW wyjaśniła, że urządzenia melioracji gruntów dzielą się na urządzenia podstawowe i urządzenia szczegółowe. Te pierwsze pozostają pod zarządem WZMW, szczegółowe zaś do których zaliczyć można drenowanie i rowy należą do właścicieli gruntów, na których się znajdują, a tam gdzie działa Spółka Wodna i pod warunkiem, że opłacane są składki, to wtedy zajmuje się nimi spółka. Niestety ciągłym problemem są zasypywane rowów. Wiele osób dokonuje samowolnych zmian w urządzeniach melioracyjnych, jakimi są rowy, a zachowanie odpowiednich spadków i drożności na całym przebiegu systemu odwadniania jest kluczowe dla jego funkcjonowania. Gdyż wystarczy zator lub zasypany rów w jednym punkcie, aby problem z nadmiarem wody pojawił się w wielu innych miejscach. Problemem jest też kulejący system egzekucji prawa wodnego i trudno jest wymóc na właścicielu rowu, aby odtworzył w sposób właściwy zasypany przez siebie rów lub dbał o należytą jego konserwację i przepustowość. Jeśli zaś chodzi o rzekę przepływającą przez Mszczonów to problemy, jakie mają mieszkańcy wynikają głównie z faktu, że jest ona nieuregulowana, wymaga regulacji koryta, modernizacji i konserwacji.
Przedstawiciel działającej na terenie gminy Mszczonów Włodzimierz Krysiński wyjaśniał, iż na cały rok dysponuje kwotą około 15 tys. zł. Za tą kwotę musi utrzymać 11 km rowów na terenie 7 wsi i miasta Mszczonów. Środki są więc niewystarczające, poza tym nie wszyscy zobowiązani do płacenia składek dokonują wpłat. Aktualnie składaka ta wynosi 20 zł i od bardzo dawna nie była aktualizowana, podczas gdy w większości gmin porównywalnych z Mszczonowem wysokość tej stawki wynosi 100 zł i więcej. Mokre lata zaś sprawiły, że prac interwencyjnych jest coraz więcej i potrzeby wciąż rosną. Sprawy te mają być poruszone na najbliższym walnym zgromadzeniu mszczonowskiej Spółki Wodnej.
Kolejną sprawą omawianą na komisjach był projekt uchwały dotyczący zmiany zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów przeznaczonych pod przyszły Park Rozrywki, inwestycję o kluczowym znaczeniu dla całego regionu i mieszkańców gminy Mszczonów. Mimo trudności w negocjacjach z pojedynczymi osobami inwestor zgromadził już prawie cały niezbędny teren do realizacji pierwszego etapu inwestycji i postanowił dalej negocjować z niezdecydowanymi. Do realizacji dalszych postanowień umowy potrzebne są decyzje Rady Miejskiej dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów. Uchwała w tej sprawie ma być podjęta na najbliższej sesji.
Podczas obrad Komisji Budżetu radni szczegółowo zapoznali się także z bieżącymi zmianami finansowymi przedstawionymi przez panią skarbnik Jadwigę Barbulant, która poinformowała radnych, iż dochody budżetu zwiększają się o kwotę 753 tys. zł, na którą m.in. składają się wpływy z dotacji na drogi z powiatu oraz wpływy dotyczące projektu „Weekend z Termami Mszczonów”, jednocześnie o tą samą kwotę zwiększone zostają wydatki. Zmiany nie wpływają więc na równowagę budżetową. Wyjaśniła też, że zachodzi konieczność zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, gdyż wszystkie inwestycyjne projekty dwuletnie wchodzą do Wieloletniego Planu Finansowego i w związku z tym trzeba dokonywać bieżących korekt tego planu.
  • autor: Rafał Wasilewski
  • Obrady Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.
  • Obrady Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i...
  • Obrady Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7660088

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat